Поради огромния брой запитвания за това как се попълва Хоризонталната политика по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, постваме пример как трябва да изглежда.

Услуга по Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

Поради въпроси от УО за част от подадените отчети и искане да се попълнат допълнително точки, прилагаме пример:

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

 

 

Наименование на бенефициента
Номер на договора BG16RFOP002-2.073-
Наименования на партньорите по проекта (ако е приложимо) Неприложимо
Място на изпълнение гр. София

 

 1. Хоризонтални политики на ЕС

 

Моля, посочете спазват ли се и по какъв начин хоризонталните политики на ЕС при изпълнението на проекта

 

1.1 Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

Посочете конкретната дейност, в която е застъпен конкретният хоризонтален принцип и как тя спомага за постигането му (ако е приложимо).

Посочете конкретната дейност, в която е застъпен конкретният хоризонтален принцип и как тя спомага за постигането му (ако е приложимо).

От създаването си „Фирма” ЕООД не прилага, нито толерира дискриминация и липса на равнопоставеност по полов, расов, етнически, религиозен или друг признак, при назначаването на служители, работа с клиенти, партньори, доставчици и др.

 

1.2 Устойчиво развитие

Посочете конкретната дейност, в която е застъпен конкретният хоризонтален принцип и как тя спомага за постигането му (ако е приложимо).

С полученото финансиране по проекта „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 значително бе подпомогнато дружеството, като по този начин бе осигурена устойчивостта в дейността му във всички негови дейности. Със средствата от БФП бяха преодолени в известна степен щетите от корона пандемията, което ще допринесе за запазване конкурентните му позиции на пазара. 

 

1.3. Други
Неприложимо……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Информация и комуникация

 

По какъв начин се осигурява публичността и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на проекта? Моля, отбележете, кои от изброените дейности са изпълнени по Вашия проект, където е приложимо.

 

2.1. Информирани ли са участниците/получателите на услугата за ползването на финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР?

Служителите, клиентите и партньорите на предприятието, както и обитателите на сградата, в която се помещава офисът му, са информирани, съгласно изискванията на Програмата за информация и комуникация, че „Фирма” ЕООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

2.2. Посочено ли е във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, който се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, че се ползва финансиране по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР?

Във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта е посочено финансирането по линия на оперативната програма, съфинансирана от ЕФРР

 

2.3. Поставен ли е на видно за обществеността място поне един плакат (минимален размер А3) с информация за проекта (приложимо за проекти, по които не се финансира инфраструктура или строителни дейности)?

ДА……………….………………………………………………………………………. .

 

2.4.  В рамките на два дни от сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ на уеб-сайта на бенефициента (ако има такъв) е публикувано кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати. Изрично е посочен финансовия принос на ЕС и общото лого за програмен период 2014-2020?

Неприложимо…………………..……………………………………………………… .

 

2.5. По време на изпълнението на договора поставен ли е временен билборд със значителни размери на видимо за обществеността място, отговарящо на следните условия:

а) общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро;

б) договорът се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи?

Неприложимо…………………………………………………………………………….. .

 

2.6.   Поставена ли е постоянна табела или билборд със значителни размери на видимо за обществеността място, най-късно три месеца след приключването на договора, отговаряща на следните условия:

а) общото участие на публичните средства за договора да е над 500 000 евро;

б) договорът да се отнася до закупуване на физически предмет или за финансиране на инфраструктурни или строителни работи;

Неприложимо……………………………………………………………………………. .

 

 

2.7. Организирани ли са минимум две публични събития (пресконференции и/или информационни дни за представяне на проекта), в случай че общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро?

Неприложимо……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2.8. Организирана ли е официална церемония  за ефективния старт на проекта, в случай че:

а) общото участие на публичните средства за договора е над 500 000 евро;

б) договорът се отнася за финансиране на инфраструктурни или строителни работи.

Неприложимо……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Официален представител на бенефициента или упълномощено от него лице:

 

Име:

 

Дата:

 

Подпис: ………………………………………

Необходими документи за отчитане на BG16RFOP002-2.073?

Услуга по Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

Loading

16 отговора за “Хоризонтална политика по BG16RFOP002-2.073”

 • Здравейте отново,
  във финалния технически отчет трябва да сканираме оригинали на документи, потвърждаващи/удостоверяващи изпълнението на дейностите – кои са тези документи? Аз финансирам със средствата по проекта гориво /транспортна фирма сме/ и прилагам фактури за закупено гориво. Тях ли трябва да приложа?
  И втори път отново трябва да ги приложа сканирани във финансвия отчет – като разходооправдателни документи. Правилно ли го тълкувам?
  Благодаря Ви предварително!
  С Поздрави!

  • Не, ето как е схемата:
   Технически отчет – Описание на проектната дейност, хоризонтална политика и сними доказващи изпълнението на мерките за информираност
   Финансов отчет – всички документи свързани с разходите и плащанията (фактури, ведомости, касови белжеки, платежни и т.н.) декларации към фактуриете
   Искане за плащане – Декларация за липса на др. публ. финансиране, декларации по ЗДДС, утвърден сметкоплан, аналитичност на използваните сметки

 • Здравейте, снимките които качваме, фактурите и касовите бонове трябва ли да са подписани с електронен подпис?Благодаря Ви предварително.

 • Здравейте! В хоризонталната политика попълва ли се бенефициента и номера на договора ,предварително ви благодара.
  2/Разходите за наем ,включват ли платения данък ,или само изплатената чиста сума на физ.лице ,наемодател
  3/Разходите за заплати ,вкъчват ли данъка или само 421/501 – сумата личен труд ,изплатина на собственика
  Благодаря Ви предварително !

  • Здравейте,

   1. Попълват се
   2. Включва се само разходи гр. 60. За наема може, той ви е разход по договора. Сумата която удържате е за сметка на наемодателя.
   3. Не гледайте 421, гледайте 604 и 605 всичко което ви е в тези две сметки се включва. 421 е разчетна сметка, затова използвайте сметките от гр.60, казано е че може да използвате разходи, а те се отчитат там. Забравете сметки 421, 453, 501 и т.н. САМО СМЕТКИ ОТ ГР.60

 • ЗДравейте, бих искала да Ви попитам няколко въпроса свързани с техническия отчет.
  1. При хоризонталната политика по BG16RFOP002-2.073” , в т. 2.3 и 2.4 задължително ли трябва там да бъдат добавени снимките или трябва да бъдат качени в Приложение 1.4 ? Това Приложение 1.4 само за качването на снимковия материал за плаката ли е? Хоризонталната политика Приложение 1.2 ли е, може ли да се подпише ръчно и да се качи сканирано?
  Благодаря

  • Здравейте, в 2.3 и 2.4 може само да напишете да или да дадете малко повече информация, не качвайте там снимки. Приложение 1.4 служи само за да си направите плакат размер минимум а3. Отделно се качват снимките не в приложенията.

   • Благодаря Ви! Снимките трябва да ги кача, като отделни файлове , но пак в техническия отчет нали?

 • Трябва да се приложат снимки, като доказателство ведно с документа, което означава да ги добавите към файла под съответната точна 2.3 и 2.4.

  Благодаря за останалото, защото се чудех дали не трябва да се попълва и 2.2

 • На точка 2.3(за плаката) не трябва ли да бъде отговор “ДА”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *