Иннформация от МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, по-важните момени са отбелязани с червено

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
със заявления за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

1. Наименование на програмата:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
2. Наименование на приоритетната ос:
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“
Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”
3. Наименование на процедурата:
BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
4. Измерения по кодове:
Измерение 1 – Област на интервенция:

001. Общи производствени инвестиции в малки и средни предприятия (МСП)

Измерение 2 – Форма на финансиране:
01 Безвъзмездни средства.

Измерение 3 – Вид територия:
07 Не се прилага.

Измерение 4 – Териториални механизми за изпълнение:
07 Не се прилага.

Измерение 5 – Тематична цел
03 „Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“

Измерение 6 – Вторична тема по ЕСФ
08 Не се прилага

Измерение 7 Икономическа дейност

5. Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.
6. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати :
Цел на процедурата:
Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обосновка:
Подкрепата по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е насочена към микро и малки предприятия. Това ги определя като основна и водеща сила за развитието на конкурентно и ефективно производство и гарантиране на стабилен икономически растеж, както и устойчива заетост.
Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19 засягат най-силно именно по-малките на размер икономически единици, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.

В тази връзка, фокусът на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в съответствие със специфичната цел на ИП 2.2 от ПО2 на ОПИК, е насочен към най-уязвимите икономически единици, които разполагат с потенциала да се възстановяват и да преодолеят икономическите последствия от пандемията COVID-19, а именно микро и малки предприятия.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

7. Индикатори:
В съответствие със специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” проектните предложения по настоящата процедура следва задължително да имат принос към постигането на следния индикатор за резултат съгласно оперативната програма:

– Производителност на МСП.

Информацията за постигане на индикатора за резултат ще бъде предоставяна служебно от НСИ.

УО на ОПИК ще следи за изпълнението и отчитането на следните индикатори за изпълнение съгласно оперативната програма:

– Брой подпомогнати предприятия;
– Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства.

В т. 8 от Формуляра за кандидатстване кандидатите следва да попълнят данни за базова и целева стойност по горепосочените индикатори. За базова стойност на индикаторите следва да се посочи 0, а целевата стойност следва да е 1 в съответствие с Примерните указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване (Приложение 13). В случай че е приложимо и тези индикатори не са попълнени от страна на кандидата, същите ще бъдат попълнени служебно от Оценителната комисия.

8. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е както следва:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Национално
съфинансиране
173 000 000 лева
88 453 495,45 евро 147 050 000 лева
75 185 471,13 евро 25 950 000 лева
13 268 024,32 евро
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е възможно да бъде увеличен.

9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:
Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект по процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ са, както следва:

Минимален размер 3 000 лева Максимален размер 10 000 лева

ВАЖНО: Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
Управляващият орган ще извърши служебни проверки на декларираните Нетните приходи за продажби, като може да изисква разяснения и документи по отношение на декларирания от кандидата размер на ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г. При установяване на невярно посочени данни по отношение на размера на Нетните приходи от продажби (код 15 100) от приходната част на ОПР за 2019 г., които са довели до получаване на безвъзмездна помощ по-голяма от максимално допустимата, цялата получена помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.
10. Процент на съфинансиране
Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е както следва:

Максимален интензитет на помощта

100 %

11. Допустими кандидати:
11.1 Критерии за допустимост на кандидатите
1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност.
3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

ВАЖНО: Кандидатите са длъжни да удостоверят, че са микро или малко предприятие, като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Управляващият орган може по всяко време да извършва документална проверка на декларираните от одобрените кандидати на етап кандидатстване обстоятелства и в случай, че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 3), получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.
4) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
5) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.
6) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията(в коментарите сме разяснили какво означава това)), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.
Проверката на кандидатите (и на ниво група) ще се извършва в съответствие с определението за затруднено положение по чл.2, пар.18 от Регламент (ЕС) № 651/2014 въз основа на декларирани от кандидатите данни в Декларацията за финансови данни (Приложение № 2). Управляващият орган може по всяко време да извърши проверка на декларираните от кандидатите данни и в случай че след проверката се установи, че кандидатът не отговаря на изискването по т. 6), получената безвъзмездна помощ подлежи на възстановяване, вкл. начислената законна лихва.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите
1) Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:
a) са обявени в несъстоятелност;
б) са в производство по несъстоятелност;
в) са в процедура по ликвидация;
г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
д) са преустановили дейността си;
е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;
ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;
з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:
i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:
i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;
п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);
р) е установено, че:
i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти .

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

• микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5), или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

• малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I от Договора за създаване на европейската общност (Приложение 11), или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

• предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, които съгласно КИД 2008 (Приложение 7) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
– 10.81. „Производство на захар”;
– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
– 11.02. „Производство на вина от грозде”;
– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
– 11.06. „Производство на малц”.
Допълнително, кандидатите следва да имат предвид, че посочените в т. 11.2 критерии за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост, изрично посочени в т. 11.1 от Условията за кандидатстване.

12. Допустими партньори:
По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.

13. Дейности, допустими за финансиране:
13.1. Допустими дейности
Неприложимо.
13.2. Недопустими дейности
Дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
14. Категории разходи, допустими за финансиране:
При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура ще бъдат взети под внимание само „допустимите разходи”, детайлно описани по-долу. Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) представлява предварителна оценка на очакваните разходи и максимален размер на допустимите разходи.
По време на оценката на проектните предложения е възможно да бъдат установени обстоятелства, които да налагат промяна в бюджета. Възможните изменения на бюджета не могат да доведат до увеличаване на сумата на исканата безвъзмездна помощ по настоящата процедура.
ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване .
14.1. Условия за допустимост на разходите
За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия:
1/ Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
2/ Да бъдат извършени след 13.03.2020 г. и до датата на представяне на финалния отчет за изпълнение на проекта.
След приключването на дейностите по договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът е длъжен да изготви и представи на Управляващия орган финален технически и финансов отчети, съдържащи информация относно цялостното изпълнение на дейностите и постигнатите резултати.
3/ Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ.
4/ За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
5/ Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта. Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.
6/ Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.
7/ Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
8/ Да са, определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.
9/ Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.
Бюджетът (т. 5 от Формуляра за кандидатстване) трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта.
14.2. Допустими разходи
Допустимите разходи следва да са извършени законосъобразно и не трябва да противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. и ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за програмен период 2014-2020 г., Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и всички други законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и настоящите Условия за кандидатстване.
Допустими по процедурата са следните видове разходи:
1/ Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
14.3. Недопустими разходи
Недопустими по процедурата са следните видове разходи:
• разходи за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
• всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
15. Допустими целеви групи:
Неприложимо
16. Приложим режим на минимални/държавни помощи:
Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
17. Хоризонтални политики:
По настоящата процедура следва да е налице съответствие на проектните предложения със следните принципи на хоризонталните политики на ЕС:
− насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията – насърчаване на равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация.
− устойчиво развитие – подкрепа за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.
Съответствието на проектите с хоризонталните политики се удостоверява с деклариране във формуляра за кандидатстване.
18. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:
Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

19. Ред за оценяване на концепциите за проектни предложения:
Неприложимо

20. Критерии и методика за оценка на концепциите за проектни предложения:
Неприложимо

21. Ред за оценяване на проектните предложения:
Подборът на проектни предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.
Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определен с акт на Ръководителя на Управляващия орган.
Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка от комисията.
Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения с изключение на случаите по чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.
21.1. Оценка на административното съответствие и допустимостта
В процеса на оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата, ще бъде проверявано дали:
– проектното предложение се отнася за обявената процедура за подбор на проекти;
– налице са всички документи, представени и попълнени съгласно изискванията, посочени в т. 24 от настоящите Условия за кандидатстване;
– въз основа на Формуляра за кандидатстване и представените документи е налице съответствие на кандидатите и проектните дейности с критериите за допустимост, посочени в Условията за кандидатстване.
– кандидатите отговарят на изискванията за бенефициент.
21.2. Техническа и финансова оценка
В съответствие с чл. 21, ал.1, т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., по настоящата процедура не е предвидено извършването на техническа и финансова оценка.

22. Критерии и методика за оценка на проектните предложения:
Съгласно критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 4

23. Начин на подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения:
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Подготовката и подаването на проектното предложение в ИСУН 2020 се извършва по следния начин: Кандидатът влиза в ИСУН 2020, след регистрация чрез имейл и парола, избира настоящата процедура за кандидатстване от „Отворени процедури“ и създава ново проектно предложение.
Проектното предложение по настоящата процедура се изготвя от кандидата съгласно инструкциите на УО, дадени в Примерните указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване (Приложение 13).
Изискващите се съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване придружителни документи към формуляра за кандидатстване също се подават изцяло електронно. Посочените документи се описват в т. 12 от Формуляра преди подаването му. Всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език.
ВАЖНО: Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата . В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при подаването.
ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се прилагат към него, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.
Моля, обърнете внимание, че проектно предложение е препоръчително да се подава винаги от профила на кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие ще бъде използван именно този профил за комуникация с Управляващия орган и за отстраняване на нередовности във връзка с подаденото проектно предложение по време на оценката на проектните предложения. По време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и отстраняването на нередовности по подаденото проектно предложение ще се извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подаден съответния проект и промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.
До приключването на работата на оценителната комисия кандидатът има възможност да оттегли своето проектно предложение като подаде писмено искане в УО.
Моля, обърнете внимание, че само Формулярът за кандидатстване и изискуемите на етап кандидатстване документи ще бъдат оценявани. Затова, изключително важно е тези документи да съдържат цялата необходима информация.
Кандидатът носи цялата отговорност за верността на финансовата информация, представена в т. 5 „Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване.

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:
I. Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят към Формуляра за кандидатстване по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 следните документи:
а/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1) .

б/ Декларация за финансовите данни – попълнена по образец (Приложение 2)

Декларациите по букви а/ и б/ се датират и подписват на хартиен носител от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, се попълват данните и декларацията се подписват от всяко от тях. След попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, декларациите следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020.
Декларациите могат да бъдат подписани с КЕП и прикачени в ИСУН 2020.

в/ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец (Приложение 3), подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата и прикачен в ИСУН 2020.
В случаите, когато кандидатът се представлява заедно от няколко физически лица, административният договор се подписва от всяко от тях.

г/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.

Документът е неприложим за кандидатите, чието седалище е на територията на Столична община.

д/ Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 (Приложение 11) и/или Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 (Приложение 12) – подписано от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях.

В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи и/или друга нередовност, оценителната комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата, като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил. За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020. Подавайки електронно проектно предложение, кандидатът се съгласява комуникацията по време на оценката да става единствено посредством ИСУН, в профила от който е подадено предложението. Съобщенията, получени на електронната поща, посочена от кандидата, не са част от кореспонденцията по повод на и във връзка с процеса по оценка. Кандидатът е задължен да проверява регулярно по своя инициатива профила в ИСУН, чрез който е подадено проектното предложение, за наличието на съобщения, отправени към него по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.

Техническият процес, свързан с представянето на допълнителна информация/документи, е описан в Ръководството за потребителя за модул “Е-кандидатстване” в ИСУН 2020.

II. С цел удостоверяване на съответствието на кандидатите с изискванията на чл.25, ал.2 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган ще набави служебно следните документи:
а/ Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата(издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му)
или
Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година;
б/ Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на УО

В случаите когато в рамките на служебната проверка по букви а/ и б/ бъде установено наличието на задължение, кандидатите ще бъдат уведомени за това с изпращане на искане за отстраняване на нередовност. За да удостовери погасяването на задължението кандидатът следва да представи Удостоверение от Столична община/Удостоверение от НАП, издадено след датата, на която е получено уведомлението за отстраняване на нередовност.
От Удостоверението следва да е видна липсата на задължения или размерът на неплатените задължения следва да е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година.
Кандидат, който видно от Удостоверението има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност. За тази цел кандидатът може да представи следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.
в/ Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата, независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) – оригинал или копие, заверено от кандидата.
ВАЖНО: Служебна проверка е възможно да бъде извършена по отношение на е лица, които са родени в България и не са осъждани В случай че свидетелство за съдимост не може да бъде издадено по служебен път и не е приложено от кандидата, ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.
Когато за някое от горепосочените лица свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя и в легализиран превод – оригинал или копие, заверено от кандидата. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

г/ По отношение на издаваните от органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” документи, във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Управляващият орган ще изисква тази информация по служебен път.
ВАЖНО: В случай че се установят нарушения във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП и същите могат да бъдат отстранени, до кандидата ще бъде изпратено искане за отстраняване на нередовност.

ВАЖНО:
В случай че кандидатите разполагат с документите по раздел II, б. а/- г/, е допустимо да ги сканират и приложат в т.12 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина и икономия.
ВАЖНО: Управляващият орган може да извършва и други служебни проверки относно верността на данните в представените от кандидатите документи, включително чрез запитвания до Националната агенция по приходите, Националния статистически институт, Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” и други институции.
По всяко време, Управляващият орган може да извърши документална проверка на декларираните от кандидатите данни и/или да изиска допълнителна информация или разяснения от тях.
При деклариране на неверни данни от страна на кандидатите ще бъде уведомявана прокуратурата.
25. Краен срок за подаване на проектните предложения:
Ще се прилага процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020г.
ВАЖНО: В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение при съобразяване на изискванията по т. 9 от настоящите Условия за кандидатстване.
В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, ще бъде разгледано само първото постъпило проектно предложение, а за следващите ще бъдат издадени решения за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
26. Адрес за подаване на проектните предложения/концепциите за проектни предложения
Проектните предложения по настоящата процедура се подават по изцяло електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
27. Допълнителна информация:
27.1. Процедура за уведомяване на неуспелите и одобрените кандидати и сключване на административни договори за безвъзмездна финансова помощ
С кандидатите, които не представят липсващите документи или представят документи, които не съответстват на изискванията, не се сключват административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се издава мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Освободената финансова помощ ще бъде разходвана за финансиране на проектни предложения по поредността на подаването им до изчерпване на общия наличен бюджет по процедурата.
Ръководителят на Управляващия орган взема мотивирано решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните случаи:
– за всяко проектно предложение, което не отговаря на изискванията на оценка и за което са налице основания за отхвърляне на проектно предложение;
– при несъгласие на кандидата да сключи административен договор за предоставяне на БФП;
– за проектни предложения, при които се предвижда финансиране в нарушение на чл.4, ал. 4 на ЗУСЕСИФ;
– на кандидат, който не отговаря на изискванията за бенефициент или не е представил в срок доказателства за това;
Уведомяването на неуспелите кандидати за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се извършва писмено. Управляващият орган не носи отговорност ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите кандидати, те не получават кореспонденцията с Управляващия орган.
Всеки кандидат може да подаде до Ръководителя на Управляващия орган сигнал за предоставяне на невярна и/или подвеждаща информация от кандидати в процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК и/или от бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, които при изпълнение на договор, сключен по проект финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, предоставят невярна и /или подвеждаща информация за вписване в регистъра и проверка.
Кандидатите, подали проектни предложения, които съответстват на изискванията на условията за кандидатстване ще получат съобщение, че представеният административен договор е подписан от УО и влязъл в сила.

28. Приложения към Условията за кандидатстване:
Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – Приложение 1.

Декларация за финансовите данни – попълнена по образец – Приложение 2.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – Приложение 3

Критерии и методология за оценка на проектните предложения – Приложение 4;

Приложение I към Договора за създаване на европейската общност – Приложение 5;

Списък на селските райони и общините, попадащи в тях – Приложение 6;

Класификация на икономическите дейности /КИД – 2008/ – Приложение 7;

Списък с районите за планиране и областите, попадащи в тях – Приложение 8;

Използвани съкращения и основни дефиниции – Приложение 9;

Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Приложение 10;
Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 – Приложение 11;

Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 – Приложение 12;
Примерни указания за попълване на електронен Формуляр за кандидатстване – Приложение 13.

Loading

14 отговора за “Условия за кандидатсване за безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия COVID-19”

 • Здравейте,
  Какво означава следното: “ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване .”
  Ако използвам сумата за закупуване на стока, нямам право на печалба от тази стока ли?
  Благодаря за разяснението:)
  Поздрави,

 • Кога се очаква да излезе официалната информация и да стартира програмата?

 • Здравейте, ще има ли съществена промяна в насоките за кандидатствате, след като 22 април беше крайния срок за изпращане на възражения и коментари?
  Остава ли подаването само от кандидата? :ВАЖНО: Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата . В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при подаването.
  ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се прилагат към него, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична.

  Благодаря!

  • След няколко дни, когато публикуват финалните документи и условията за кандидатсване ще разберем, защото това са висчки условия извадени от файловете за публично обсъждане. Поне аз така смятам

 • Здравейте.Искам да попитам мога ли да кандидатствам.тел. 0876****** миглена имейл.******@abv.bg

   Редактирано от админитратор, моля не споделяйте лични данни
  • Здравейте, фирмата ми попада в селски район, но дейността й е свързана с туризма. Код по КИД 79.90. Мога ли да участвам или тъй като фирмата е регистрирана в обхвата на селски район не мога? Благодаря.

   • • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

    Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
    № Област Общини
    1 Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
    2 Бургас Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
    3 Варна Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
    4 Велико Търново Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
    5 Видин Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене
    6 Враца Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин
    7 Габрово Дряново, Севлиево, Трявна
    8 Добрич Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
    9 Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене
    10 Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
    11 Ловеч Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица
    12 Монтана Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово
    13 Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница
    14 Перник Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън
    15 Плевен Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг
    16 Пловдив Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“, Перущица, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
    17 Разград Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян
    18 Русе Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
    19 Силистра Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан
    20 Сливен Котел, Нова Загора, Твърдица
    21 Смолян Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
    22 София област Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
    23 Стара
    Загора Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Чирпан
    24 Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
    25 Хасково Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
    26 Шумен Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино
    27 Ямбол Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

    • Фирмата ни попада в селско стопански район,но дейността си извършва на територията на цялата страна с дейност”Други дейности свързани с развлечения и отдих” КИД 93.29 и пореден номер 77.
     Имаме ли право да кандидатстване по програмата за безвъзмездна помощ,на всички останали изисквания отговаряме.

     • В старите указания имаше следният текст:

      2/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

      • микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България. Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България е даден в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

      • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти .

      днес (11.05.2020) в новите условия този тест е заменен с:

      2/ С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:
      • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5 към условията).
      • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти6.

 • 18. „предприятие в затруднено положение“ означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
  а) в случай на дружество с ограничена отговорност (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато неговият записан акционерен капитал е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надхвърля половината от записания акционерен капитал. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество с ограничена отговорност“ се разбира по-специално видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС (37), а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е уместно, премии от акции;
  б) в случай на дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството (което не е МСП, което съществува по-малко от три години или, за целите на допустимостта за помощите за рисково финансиране, МСП, което е извършило своята първа търговска продажба преди най-много 7 години и което отговаря на условията за инвестиции за рисково финансиране въз основа на извършен от избрания финансов посредник финансов и правен анализ), когато капиталът, вписан в баланса на дружеството, е намалял с повече от половината поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба под понятието „дружество, при което поне някои съдружници носят неограничена отговорност за задълженията на дружеството“, се разбира по-специално типовете дружества, посочени в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
  в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на своето вътрешно право, за да бъде обект на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
  г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
  д) когато предприятието не е МСП и през последните две години:
  1) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; и
  2) съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *