Еврофондове

Резюме на програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

 • Бюджет: 156 млн. лева
 • Кой може да кандидатства?
  микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г. Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването. Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г
 • Кои предприятия не могат да получат подкрепа по тази програма?
  – които кандидатстват за оборотен капитал за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия

  – средни предприятия, които към 31.12.2019 г. са в затруднено положение. Всички обстоятелства, при които се счита, че дадено предприятие е в „затруднено положение“ са изброени и описани в Член 2, т. 18 на  Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията

  – Микро и малки предприятия, които към 31.12.2019 г. са обект на процедура по колективна несъстоятелност или са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране

 • Максимална размер: до 150 000 лв
 • Начин на изчисляване?
  Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС  на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

  • 20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност: 

  – 85 „Образование“;
  – 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
  – 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
  – 90 „Артистична и творческа дейност“;
  – 91.02 „Дейност на музеи“;
  – 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
  – 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
  – 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания;
  – 59.14 „Прожектиране на филми“;
  – 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
  – 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
  – 56 „Ресторантьорство“;
  – 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
  – 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
  – 68.32 Управление на недвижими имоти;
  – 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

  • 10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.

  10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

  • 47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
   • 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
   • 47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
   • 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
   • 47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
   • 47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
   • 47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
   • 47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
   • 79 „Туристическа агентска и операторска  дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
   • 96.01 “Химическо почистване”.

  В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала  след  1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

 • Кандидатстване

  Чрез портала на НАП – https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП). При избор на услугата от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Сайта на ИСУН 2020, където да попълни електронния формуляр за кандидатстване.

  Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва да подадат заявление за подаване на документи по електронен път

 • Формуляр за кандидатстване

  Формулярът е опростен. С него кандидатите удостоверяват на декларативен принцип, че отговарят на изискванията по процедурата и основни данни.

  Попълват се код на основната/допълнителната икономическа дейност, извършвана в засегнатите предприятия/обекти; данни за обектите и/или дейностите на предприятието с преустановена/ограничена дейност; банкова сметка; общ оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, попадащи в обхвата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % или 10 % от оборота и др. В случай, че предприятието/обектът е регистриран през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС (ако лицата са регистрирани по ЗДДС).

 • Видове допустими разходи

  За покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за – суровини, материали, външни услуги и възнаграждения

 • Срок за подаване на проектни предложения: 21.12.2020 – 20.01.2021
 • Проверка на кандидатите: НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления
 • Уведомяване за резултата: по електронен път
 • Срок за изплащане на подкрепата: до седем работни дни от одобрението на проекта.
 • Продължителност на проектите: Три месеца, считано от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ

  ВАЖНО: Условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Loading

4 отговора за “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

 • Здравейте,
  Имам обект (Питейно заведение – кафе-клуб), който е затворен във връзка със заповед на министъра, но това не е основна икономическа дейност на фирмата, а само допълнителна. Мога ли да кандидатствам само за конкретния обект. Останалата част от бизнеса, от които са основните приходи (търговия на дребно с хранителни стоки) работи?

 • Никъде не видях какви документи е нужно да подготвим за кандидатстването, може ли да ми кажете?

  • Вижте 25та страница
   а/ Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 1)
   б/ Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 5)
   в) Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), които са чуждестранни граждани, които са осъждани или които са родени в чужбина

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *