Свързани лицаВ т. 13 от §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ е споменато, че “Свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С тази препратка от ДОПК откриваме, че:

3. Свързани лица са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 – когато са включени в общо домакинство;
б) работодател и работник;
в) съдружниците;
г) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
д) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице;
е) (доп. – ДВ, бр. 64 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. За целите на дял първи, глава осма “а” размерът на участието по буква “е” е 25 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас;
ж) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
з) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
и) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
к) лицата, едното от които е търговски представител на другото;
л) лицата, едното от които е направило дарение на другото;
м) лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;
н) (нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна – членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар, и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се смята и всяко юридическо лице, независимо дали е местно за Република България, или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви “аа” и “бб”.
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност, и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база;
о) (нова – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите по буква “н”.

Loading

19 отговора за “Кои са Свързани лица?”

 • 1. Има ли свързаност между ООД и ЕООД с един и същи собственик и управител и на двете дружества?

  2. Ще има ли свързаност ако е собственик в двете дружества и остане да управлява само ЕООД-то?
  Двете фирми са със сходна дейност.

 • Здравейте, ЕТ на баща и ЕООД на син свързани лица ли са?

  • Вързани са. Вижте Собственик и управител на ЕООД-то е син, в точка а) се казва “съпрузите, роднините по права линия, по съребрена – до трета степен включително; и роднините по сватовство – до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 – когато са включени в общо домакинство;”

 • Здравейте, свързани лица ли са ООД и СОЛ, който извършва счетоводство по граждански договор?

  • Това е малко по-сложен казус, ако СОЛ-а има пълномощно да представлява дружеството, според мен да. Ако са само осчетоводни записвания – не.

 • Здравейте, свързани лица ли са хора, които имат общо дете, но нямат брак, не живеят на един адрес и имат две ЕООД! Благодаря!

 • свързани лица ли са живеещите съвместно/ без брак/ със отделни еоод та

 • Свързани лица ли са чичо, собственик на ЕТ и племенницата му, собственик на ЕООД?

  • Съребрена линия:
   Роднини по съребрена линия: братя и сестри, както и техните деца (племенник, племенница); братя и сестри на родителите (леля и чичо), както и техните деца (първи братовчеди); братя и сестри на родителите на родителите и техните деца (втори братовчеди)

 • Членовете на общото събрание и читалищното настоятелство и секретаря на читалището свързани лица ли са?

 • Физическо лице (свободна професия), предосравя услуга на ЮЛНЦ, в чиито управителен съвет участва, свързани лица ли са? Благодаря предварително за отговора.

  • Здравейте, свързани лица са. Данъчните могат да претендират по г); д) и м). То е видно, че лицата могат да се уговарят условия, различни от обичайните, при изложеният от вас казус.

 • едно и също лице е управител на две фирми, може ли едната фирма да отдава имот под наем на другата на символична цена 10 лв?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *