Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

Направих си труда да извадя от сайта на опик, секция въпроси и отговори най-често срещаните казуси, за да могат повече хора да се ориентирато кои са допустими разходи по процедура BG16RFOP002-2.073.?

Въпрос: Дружеството се занимава с търговия, допустим разход ли е за зареждане на стоки?Отговор: Разходите за закупуване на стоки не са допустими по процедурата.

Въпрос: Допустими разходи ли са заплатите ако сме използвали 60/40?
Отговор:В случай, че сте получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (включително и разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта мярката „60/40“ (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), то разходите за персонал по настоящата процедура са недопустими за целия период на изпълнение на проекта

Въпрос: Изискването съгласно Условия за кандидатстване – стр.13 “Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждение по договор за управление не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.” отнася ли се и за разходи за възнаграждения на служители на трудови договори към фирмата кандидат, или те могат да надвишават 2000 лева месечно (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя)?
Отговор: Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г. Посоченото ограничение от 2000 лева не се отнася за разходите за възнаграждения на персонал нает на трудов договор.

Въпрос: За фирма, занимаваща се в сферата услуги, допустим разход ли е закупуване на материали за ремонт на офиса – напр. паркет, латекс, шпакловка и т.н.
Отговор:Посочените разходи за закупуване на материали за ремонт на офиса – напр. паркет, латекс, попадат в обхвата на разходи за материали и консумативи и могат да са допустими, както и разходите за услуги за ремонт, при условие че отговарят на всички останали изисквания за допустимост на разходите.

Въпрос: Разходите за лихви по кредити допустими ли са?
Отговор: Разходи за изплащане на лихви по кредити не са допустими по процедурата

Въпрос: Допустими разходи ли са заплатите и осигуровките на персонала за периода преди подписване на договора, при положение, че са платени преди получаване на сумата, както и тези за електричество, вода , интернет, телевизия и СОТ?
Отговор: Разходи извършени след 01.02.2020 г. и до крайния срок на изпълнение на проекта са допустими по настоящата процедура при одобрние на проектното предложение и подписване на административния договор. Разходите за електричество, вода , интернет, телевизия и СОТ попадат в обхвата на допустимите разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи). Разходите за възнаграждения на персонала също са допустими.

Въпрос: Допустими разходи ли са абонаменти и услуги, които се плащат еднократно, примерно за хостинг, домейн,  електронен подпис, софтуер и всички други разходи с период от 1 година?
Отговор: Изброените от Вас разходи попадат в обхвата на разходите за външни услуги и са допустими за финансиране за периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта (3 месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), като допустим за финансиране по проекта са разгодите до размера, преизчислени пропорционално в рамките на посочения период на допустимост.

Въпрос: Фирмата ми е ЕООД . Аз съм собственик и управител на Договор за управление. Помещението , в което упражнява дейност фирмата е моя и на съпругата ми собственост , в качеството ни на физически лица. Фирмата ми е наемател на въпросното помещение и съответно плаща наем на нас в качеството ни на собственици като физически лица . Този наем се декларира от фирмата пред НАП всяко тримесечие и се внася авансов данък върху него . Този наем допустим разход ли е ?
Отговор Разходи по договори между свързани лица според §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон са недопустими за финансиране

Въпрос: Допустим разход ли са закупуването на суровини и материали, които се влагат пряко при производството на крайния продукт
Отговор: Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи са допустими по настоящата процедура.

Въпрос: Когато кандидатът е транспортна фирма, разходът за гориво за транспортните средства ще бъде ли допустим?
Отговор: Посочените в запитването разходи за гориво са допустими за периода след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

Въпрос: Когато кандидат има няколко кода на икономическа дейност – ще бъде ли допустимо да извършва разходи за всички свои дейности – при условие, че всички те са допустими за кандидатстване?
Отговор: При спазване на всички изисквания и условия за допустимост на разходите,
посочените в запитването разходи биха били допустими.

Въпрос: Компютърна техника и офис обзавеждане с единични цени без ДДС под прага на същественост от 700 лв. – компютър, лаптоп, принтер, дребни устройства, стол, шкафче, бюро, етажерка, допустими ли са?
Отговор: Посочените от Вас компютърно оборудване и офис обзавеждане представляват малоценни и малотрайни активи и не попадат в категорията суровини, материали и консумативи, които са допустими по настоящата процедура

Въпрос: Допустим ли е разход за външни услуги, предоставени от свързано предприятие?
Отговор: Посочените във Вашето запитване разходи няма да се считат за допустими по настоящата процедура, тъй като съгласно чл. 4.1. от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при изпълнение на административния договор бенефициентът няма право да сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1. от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси

Въпрос: Допустими ли са разходи за горива, извършени и платени след 01.02.2020 г. и преди датата на подаване на окончателен технически и финансов отчет по проекта?
Отговор: Разходите за гориво са допустими за срока на допустимост на разходите – от 01.02.2020 г. до края на изпълнение на проекта.

Още полезна информаци:

Необходими документи за отчитане на BG16RFOP002-2.073?

Видео урок – Изпращане на финален отчет по процедура BG16RFOP002-2.073

Loading

2 отговора за “Допустими разходи по процедура BG16RFOP002-2.073”

  • Фирмата се занимава с износ на стока в ЕС, допустим разход ли е , разхода за транспорт?

    • Да, ако е направен след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *