1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ 

За да бъдат допустими, разходите трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • Да са необходими за изпълнението на проекта и да отговарят на принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.
 • Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.
 • Да са в съответствие с видовете разходи, включени в административния договор и в Условията за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна помощ.
 • За разходите да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени изискванията за съхраняване на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.
 • Да са действително платени от страна на бенефициента (т.е. да е платена цялата стойност на представените фактури или други първични счетоводни документи, включително стойността на ДДС), по банков път или в брой, в периода на допустимост на разходите (от 01.02.2020 г. до не по-късно от крайната дата за изпълнение на проекта). Разходи, подкрепени с протоколи за прихващане, не се считат за допустими.
 • Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента.
 • Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи.
 • Да са определени и извършени под отговорността на Управляващия орган и съгласно критериите за подбор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение.
 • Да са за реално доставени продукти и извършени услуги.

 

 1. СПЕЦИФИЧНИ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
 • Допустими са разходи за суровини, материали и консумативи, които са предназначени за влагане в обичайната дейност на дружеството (производство/предоставяне на услуги) и представляват текущ разход съгласно приложимите счетоводни стандарти.Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждение по договор за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

В случай на разходи за положен личен труд, които се признават за данъчни цели и се осчетоводяват като разход на дружеството, то същите са допустими за финансиране и за тях следва да се представят приложимите разходооправдателни и платежни документи.

В случай на самооосигуряващи се лица, когато осигурителните вноски са за сметка на лицата и не са разход на дружеството, същите са недопустими за финансиране по настоящата процедура.

Допустими са разходи за възнаграждения на персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г., като допустими за финансиране са разходите за възнаграждения до размера съгласно трудовото правоотношение към 13.03.2020 г.

 • Недопустими разходи

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и всички други разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.);
 • разходи за подготовка на проектно предложение;
 • разходите посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2/ на Условията за кандидатстване и изпълнение.

В допълнение, съгласно постъпили въпроси и дадени отговори по настоящата процедура, без да изчерпват всички видове, недопустими за финасиране са и: разходи за данъци и такси; разходи за стоки предназначени за директна продажба; финансови разходи (банкови такси, вноски по кредити, лихви по кредити и др.); лизингови вноски; разходи за СМР/ремонт, които водят до увеличаване на балансовата стойност на дълготрайни материални актви.

 • Третиране на ДДС за целите на ОП „Иновации и конкурентоспособност” И НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА

Правилата за третиране на Данък върху добавената стойност са разписани в Указание на министъра на финансите ДНФ№3/23.12.2016 г. за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.

Бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ определят начисления ДДС по получени доставки на стоки/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект, финансиран по оперативната програма в следните две категории: възстановим и невъзстановим.

Постановление 189/28.07.2016г. определя възстановимия ДДС като недопустим разход за съфинансиране по програмата. Недопустимите разходи за възстановим ДДС няма да се считат за собствено съфинансиране от страна на бенефициента.

Невъзстановимият ДДС е допустим разход по проектите. Бенефициентите определят данък върху добавена стойност за възстановим (недопустим разход за финасиране) при наличието едновременно на следните условия:

 • Бенефициентът е регистрирано по ЗДДС лице, с изключение на случаите, когато лицето е регистрирано по чл.97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при доставка на услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване) и доставчикът на стоките и/или услугите, необходими за изпълнението на проекта по Оперативната програма, е регистрирано по ЗДДС лице;
 • По отношение на доставки на стоки и/или услуги, когато:
 • доставките на стоките и/или услугите се използват за целите на извършваните от бенефициентите по т. 1. облагаеми доставки, за които съгласно чл. 69 от ЗДДС лицето има право на приспадане на данъчен кредит;
 • бенефициентите по т.1 имат право на приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност на стоки с характер на дълготрайни активи, включително на недвижими имоти, съгласно чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС, когато тези доставки са финансирани по оперативната програма и стоките ще се използват както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от нея (дейности, за извършването, на които бенефициентът не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.5 от ЗДДС). Данъкът за доставките на стоките, финансирани по оперативната програма, по отношение на който регистрираното лице има право на данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, включително когато за относимия към независимата икономическа дейност данък бенефициентите имат право на частичен данъчен кредит по чл. 73 от ЗДДС, се счита за възстановим ДДС до размера на ползвания данъчен кредит по смисъла на чл. 78, ал.1 от ЗДДС и/или
 • бенефициентите по точка 1 имат право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за доставки на стоки, различни от тези по т. 2.2, и/или услуги, когато тези доставки са финансирани по оперативната програма и стоките и/или услугите ще се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право. Данъкът за доставките на стоки и/или услугите, по отношение на който регистрираното лице има право на частичен данъчен кредит по реда на чл.73 или чл. 73б от ЗДДС, се счита за възстановим ДДС до размера на частичния данъчен кредит.

Бенефициентите определят данък върху добавена стойност като невъзстановим (допустим разход за финансиране от Оперативните програми), когато:

 • Бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;
 • Бенефициентът е регистрирано по чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС (регистрация при доставка на услуги и регистрация при вътреобщностно придобиване);
 • Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в точка 2 и доставката на стоки и услугите, финансирани по Оперативна програма, са предназначени за:
 • извършване на освободени доставки на стоки и/или услуги по глава IV на ЗДДС или
 • безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги в случаите когато не са приравнени на възмездни доставки на основание на разпоредбите на чл.6, ал.3 и чл.9, ал.3 от ЗДДС;
 • или дейности за извършването, на които бенефициента не е данъчно задължено лице, т.е. различни от, изброените в чл.3, ал.5, т.1 и т.2 от ЗДДС.
 • Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание различно от посоченото в т.4 и правото на приспадане на данъчен кредит за получените доставки на стоки и/или услуги, финансирани по Оперативната програма, не е налице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4, 5 от същия закон;
 • Бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно от посоченото в т. 2, и за доставки на стоки с характер на дълготрайни активи, включително на недвижими имоти, които ще се използват както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от нея (дейности, за извършването, на които бенефициентът не е данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.5 от ЗДДС) е приложил разпоредбите на чл.71а и чл.71б от ЗДДС. В тези случаи като невъзстановим ДДС (допустим за финансиране) се третира размера на начисления за доставките ДДС, за който не е приспаднат данъчен кредит, тъй като е пропорционално относим за целите, раззлични от независимата икономическа дейност на бенефициента.

Когато бенефициентът е имал право на приспадане на данъчен кредит за начисления ДДС за доставката на стоки и/или услуги, финасирани по опертивната програма и не го е упражнил по реда и в сроковете предвидени в закона, същият представлява възстановим ДДС и съответно също е недопустим за финансиране.

При подаване на финалния финансов отчет към Управляващия орган, бенефициентите следва да декларират своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС, за което представят Декларация (Приложение 2.1 – Декларация 1). В допълнение, Управляващият орган ще извършва и служебна проверка на посоченото обстоятелство.

Бенефициент, който не е регистриран по ЗДДС включва в стойността на разходите отчетени във финалния финансов отчет невъзстановимия ДДС за доставки на стоки и/или услуги, като допустим за финасиране разход по проекта, като представя Декларация, че няма да упражни правото си на данъчен кредит по чл.74 или чл.76 от ЗДДС за налични активи или получени услуги, финансирани по оперативната програма, преди датата на регистрация по ЗДДС (Приложение 2.2 – Декларация 2).

Бенефициентите следва да поддържат и предоставят информация за размера на невъзстановимия данък върху добавена стойност, който се включва като допустим разход по проекта, посочвайки сумата в таблица съгласно Приложение 2.3, при подаване на финалния финансов отчет и искане за плащане.

Бенефициентите, които са регистрирани по ЗДДС, но третират ДДС като невъзстановим (допустим), съгласно останалите хипотези в Указанието на министъра на финансите, представят на Управляващия орган и копие от дневника за покупки, за съответните данъчни периоди по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС, от които е видно, че не е ползван данъчен кредит.

Бенефициентите са длъжни да водят счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретния договор за предоставяне на безвъзмездна финансов

Loading

Един коментар за “ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ по програма Безвъзмездна помощ за микро и малки предприятия”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *