Търговски регистър

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 13, ал, 5 от Закона за Търговския Регистър

Долуподписаният ………………………………….. с ЕГН ……………………., притежаващ л.к. № ……………………, издадена на …………….. от МВР ……………, декларирам че заявлението и приложените към него документи са предоставени от заявителя.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния Кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:………………………….
Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *