Често задавани въпроси във връзка с реализацията на проект „Заетост за теб”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Въпрос 1: Кои са допустимите категории работодатели по проект „Заетост за теб”

Отговор: Съгласно Информация за работодателите – Приложение 2, публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта, допустимите работодатели по настоящия проект са всички, които попадат в обхвата на приложното поле на Регламент 1407/2013 г., публикуван в Официален вестник на ЕС от 20.12.2013 г., по-точно:

– Работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС);

– Работодатели, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ);

– Работодатели, регистрирани по Закона за народните читалища.

 

Въпрос 2: Какви документи се подават към електронната заявка по проекта?

Отговор: За участие в проект „Заетост за теб” се подава електронна заявка на следния линк https://serviceseprocess.az.government.bg/service/group/03f3810b-b923-43d3-9432-43a4f54bffca/ на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Към нея е необходимо да приложите Декларация за липса на обстоятелства (Приложение № 7) и Декларация за минимални и държавни помощи (Приложение I), попълнена съгласно Указания за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи (Приложение IА), част от утвърдената Методика за оценка на съответствието на минималната помощ с условията на регламент № 1407/2013 на Агенцията по заетостта, както и други документи, удостоверяващи обстоятелствата, които не могат да бъдат проверени по служебен път (напр.: свидетелство за съдимост на чужденец, документи, необходими за документална проверка преди сключване на договор, относими и отразяващи разпределението на капитала за анализиране на взаимоотношенията ”едно и също предприятие”, Удостоверение за Код на икономическа дейност – в случай че ще бъде финансирана друга дейност, различна от основната и същата не е оповестена в Търговски регистър/регистър БУЛСТАТ или други – отнася се за работодатели – ЮЛНЦ и такива, чиято основна дейност е извън приложното поле на Регламент 1407/2013, но имат допълнителна дейност, която попада в приложното поле на този регламент.).

Следва да имате предвид, че предоставянето на допълнителни документи от страна на работодателя след подаване на електронната заявка, не е допустимо по проект „Заетост за теб”.

Всички приложения по проекта може да намерите на официалната страница на Агенцията по заетостта –  https://www.az.government.bg/pages/zaetost-za-teb/.

 

Въпрос 3: Кои лица попълват Декларации № 7 и Декларация за минимални помощи – Приложение I по проекта?

Отговор: Декларации № 7 се попълва от всички лица, които са овластени да представляват работодателя, независимо дали го представляват заедно и/или поотделно, и са вписани в търговския регистър, регистър БУЛСТАТ или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

В случай че кандидатът се представлява от повече лица, то Декларация за минимални и държавни помощи – Приложение I се попълва от представляващия предприятието в качеството му на управител, председател, или друго от името на предприятието, което той представлява, в зависимост от начина на представляване, оповестен в Търговския регистър (ТР) (пример – в случай че оповестеният начин на представляване в ТР е:

– „само заедно”, се представя една декларация, подписана от всички представляващи или две или повече отделно подписани декларации;

– „заедно или поотделно”, се представя само една декларация, подписана от един от представляващите).

 

Въпрос 4: На какви условия следва да отговарят безработните лица, за да се включат в проекта?

Отговор: Съгласно Информация за безработните лица – Приложение 3, публикувана на официалната страница на Агенцията по заетостта, за да се включат в проекта, лицата следва да отговарят на следните условия:

– да са регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) като безработни лица;

– да не са били в трудови правоотношения с работодателя, който е обявил свободното работно място, или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 1 (един) месец от подаване на Заявката на работодателя.

За да се гарантира спазването на изискванията за принадлежност на лицата към целевата група, участниците следва да отговарят на критериите за допустимост към момента, в който се включват в заетост при работодателя.

 

Въпрос 5: Допустимо ли е полагането на труд по Проекта при сменен режим на работа в предприятието?

Отговор: По схема „Заетост за теб” е предвидено наемането на лица да е на пълно или непълно работно време. В чл. 42, ал. 2 от КТ е уредена възможността за друг начин на отчитане на работното време, в тази връзка по схема „Заетост за теб” е допустимо извършване на труд при сумирано изчисляване на работното време и приравняване за месеца по 8 ч. дневно.

В случай че работодателят отговаря на останалите изисквания на проекта, организацията на работните смени в предприятието, не са основание за неодобрение на работодател, за включване в проект „Заетост за теб”.

 

Въпрос 6: Допустимо ли е полагането на труд по Проекта в часовия диапазон  22:00 – 06:00 и каква трябва да бъде продължителността на работното време при пълен работен ден?

Отговор: По проект „Заетост за теб” е допустимо полагането на сменен режим на работа съгласно КТ и полагане на нощен труд при спазване на националното законодателство, като проектът не предвижда доплащания извън посочените допустими разходи.

 

Въпрос 7: Допустими ли са работодатели, кандидатствали, одобрени или с вече сключен договор по процедури BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″ и BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП ИК?

Отговор: Да, всички предприятия, кандидатствали, одобрени или с вече сключен договор по цитираните процедури, са допустими участници в проект „Заетост за теб”, стига да отговарят на всички останали условия.

 

Въпрос 8: Каква цифра трябва да се посочи в поле „Брой на персонала на работодателя” при подаване на електронната заявка, в случай че списъчният състав на персонала е „0”?

            Отговор: В поле „Брой на персонала на работодателя” от електронната заявка по проект „Заетост за теб” следва да отбележите списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката, а не назначените лица към момента. За работодателите, учредени след 1 юли 2019 г., допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към 29 февруари 2020 г.

Невъзможността за посочване на резултат „0” в поле „Брой на персонала на работодателя” няма да доведе до отстраняването на кандидата. В конкретния случай в това поле следва да посочите цифра „1”.

 

Въпрос 9: В случай че работодателят има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, какви документи да бъдат представени, от които да е видно, че са предприети действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение?

Отговор: Необходимо е към електронната заявка да се представи одобрен от НАП или съответната община погасителен план за отсрочено/разсрочено погасяване на задълженията,  свързани с плащането към държавата на вноски за социално осигуряване и данъци в съответствие с правните разпоредби на страната, в която са установени, или с тези на страната на кандидата, или с тези на страната, в която трябва да се изпълни дейността по проекта съгласно Глава двадесет и втора „Отсрочване и разсрочване” от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

 

Въпрос 10: Допустими ли са работодатели, стартирали дейност след 1 март 2020 г.?

Отговор: Работодатели, които са стартирали дейност след 1 март 2020 г., са недопустими участници в проекта. Основната причина е следната:

Съгласно Приложение 2 „Информация за работодателите, желаещи да участват в проект „Заетост за теб”, по проекта е въведен максимален брой на заявени работни места, за които може да кандидатства работодател, който се изчислява спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Агенция по заетостта извършва служебна проверка на списъчния брой на персонала към края на месеца на предходната календарна година спрямо същия месец на 2020 г., в зависимост от датата на подаване на заявката. За работодателите, учредени след 1 юли 2019 г., какъвто е Вашият случай, допустимият брой заявени места се изчислява спрямо списъчния състав на персонала към 29 февруари 2020 г. Фирма, учредена след 01.03.2020 г. не попада в допустимите кандидати, тъй като тази проверка не би могла да бъде извършена.

 

Въпрос 11: Допустими ли са работодатели, клонове на дружества, по проект „Заетост за теб”?

Отговор: Допустими работодатели по проекта са работодатели, регистрирани по Търговския закон (ТЗ) и Закона за кооперациите, вкл. и общински предприятия по ТЗ (чл. 51, ал. 2, изр. 1 ЗОС). Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в проекта поради липсата на самостоятелна правосубектност.

По тази причина като допустим участник би могло да се включи основното дружество, като в електронната заявка има възможност в раздел „Информация за свободните работни места” да се посочи място на работа адресът на дружеството-клон.

 

Източники Агенция по заетостта – Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19

Loading

5 отговора за “Често задавани въпроси във връзка с реализацията на проект „Заетост за теб””

  • Допустима ли е работа дистанционно от вкъщи по проект Заетост за теб, в случай че нямам полагаем платен отпуск? Колко са определените дни, в които мога да работя дистанционно от вкъщи? Благодаря

  • Ако фирма наеме работник по тези програма,но след време преди изтичането на срока работника напусне, какво следва за фирмата и съответно за работника

  • наеха ме от бюрото по труда в една шивашка фирма и за месец декември и платиха 504 лв заплата,не трябва ли да получа минимална заплата,нали бюрото по труда поема моите разходи даньците ми ?

    • Не. Тези пари се дават на работодателя, за да назначи персонал, така облекчават разходите му и стимулират заетостта.

  • Допустимо ли е след като си бил назначен на трудов договр по тази програма, да сключиш втори трудов договр с друга фирма?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *