Еврофондове

Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04

 • Ако сте предприятие от туристическия сектор, което осъществяват дейност в един от допустимите кодове за „Хотелиерство“ – КОД: 55.10, 55.20, 55.30, 55.90; за „Ресторантьорство“ – КОД: 56.10, 56.21, 56.29, 56.30; за „Туроператорска дейност“ – КОД: 79.11, 79.12, 79.90; за „Организиране на конгреси и търговски изложения“ – КОД: 82.30; за „Други дейности по хуманно здравеопазване“ – КОД: 86.90; за „Експлоатация на зали за представления“ – КОД: 90.04; за „Дейности, свързани с развлечения и отдих“ – КОД: 93.21, 93.29; за „Поддържане на добро физическо състояние“ – КОД: 96.04;
 • Ако сте предприятие, което има спад на оборота без ДДС за 2020 г. с най-малко 30 на сто спрямо реализирания оборот без ДДС през 2019 г.;
 • Ако сте предприятие, което има регистрация за осъществяване на съответната дейност (основна и/или допълнителна), когато за същата се изисква регистрация с нормативен акт, и попада в един от кодове по т. 2 от настоящите Указания;
 • Ако сте предприятие, което към 31 декември 2019 г. е средно или голямо предприятия и към 31 декември 2019 г. не са в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията).
 • Ако сте предприятие, което към 31 декември 2019 г. са микро или малки предприятия и към 31 декември 2019 г. са били в затруднено положение, но не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и не са получили помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране.
 • Ако сте регистрирани преди 01.01.2019 г.
 • Ако сте реализирали оборот над 500 лв. за 2018 г. и над 500 лв. за 2019 г.
 • Ако нямате задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, към Столична община или общината по седалище на предприятието (когато седалището е различно от Столична Община) преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.;
 • Ако не сте извършвали дейност в селскостопанския сектор, секторите на рибарството и аквакултурите;
 • Ако не сте предприятие, което е в производство по несъстоятелност или ликвидация, както и обявено в несъстоятелност;
 • Ако сте предприятие, което е получавало помощ и същата е обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар или не е възстановил помощта, обявена за незаконосъобразна и несъвместима с общия пазар.

Може да кандидатствате за безвъзмездната финансова помощна от 20 на сто от реализирания оборот без ДДС през 2019 г.

Какво представлява нашата услуга “BG-176789478-2021-05 – Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04”?

 • Създаване профил в СУНИ.
 • Анализиране на спада в оборотите.
 • Попълване на искане за кандидатстване.
 • Подаването на Формуляра за кандидатстване по настоящата схема стартира с попълване на Заявление за кандидатстване в СУНИ. В Заявлението се попълват няколко задължителни раздела, както следва:
  Раздел „Основни данни“
  Раздел „Данни за кандидата“
  Раздел „Бюджет“
  Раздел „Финансова информация“
 • Дистанционна помощ за кандидатстване с Team Viewer.
 • Съвети и помощ при изготвянето на сметкоплан и счетоводното отчитане.
 • Организиране на цялата документация.

Какво изискваме от Вас?

 • Снимков материал свързан с изискването за публичност.
 • Подписване на необходимите декларации за изпълнение на процедурата
 • Осигуряване на необходимата информация и документи за отчитането на процедура BG-176789478-2021-05, вкл. Фактури, Касови Бележки, Платежни нареждания, Ведомости за заплати и всички останали документи за финализаиране на отчета
*цена за кандидатстване и отчитане 6% от получената финансова помощ, не по-малко от 250 лева.
*цена само за отчитане 5%, но не по-малко от 1 000 лева.
*цена за консултация - 60 лева на час.
*цена за проверка на отчет - 200 лева.
Указания Схема 5 за СУНИ Въпроси и отговори по процедура BG-176789478-2021-05

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *