ПРОТОКОЛ- РЕШЕНИЕ
на еднолично дружество с ограничена отговорност „Фирма” ЕООД

………………………………., ЕГН ……………, адрес: ………………………………………………….. …………………………………………….., притежаващ 100% (сто) от дружествения капитал.
Днес, на ………. г. едноличният собственик на капитала на „Фирма ” ЕООД взе следното решение:

1. Във връзка с временна необходимост от парични средства с оглед на бъдещи инвестиции и съгл. чл. 134 от ТЗ едноличния собственик да направи допълнителна парична вноска в размер на 9 000 (девет хиляди) лева. Сумата да бъде внесена в по банкова сметка/брой в касата на Дружеството.
2. В срок до три години Дружеството се задължава да възстанови на едноличния собственик внесените от него допълнителни парични средства. Дружеството не дължи лихви по тази вноска.
3. Допълнителната парична вноска не се отразява на капитала на дружеството.

Протокола се състави в 3 еднообразни екземпляра, както следва: 1 (един) за Едноличния собственик на капитала на дружеството , 1 (един) за счетоводството и 1 (един) към дело.
Едноличен собственик:
1. …………………………………………..

Протокол – решение за допълнителни парични вноски по чл. 134 от ТЗ – изтегли
Loading

Един коментар за “Протокол за вноска по чл.134 от ТЗ”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *