За да изпълните административния договор по програма за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, трябва да попълните и подадете документите по процедурата (може да ги изтеглите от ТУК).

В срок от един месец от края на изпълнението на проекта бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта. Към отчета бенефициентите прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват неговото изпълнение. Всяко закъснение по обективни причини трябва да бъде придружено с писмено обяснение. УО има правото да не приеме обяснението, представено от Бенефициента, ако то е необосновано (неоснователно).

Финалният отчет обхваща периода от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ до крайният срок за неговото изпълнение, независимо, че в него са включени разходи преди този период и съдържа информация за реализираните по време на проекта дейности и извършени разходи. Финалният отчет се състои от:

 • Технически отчет, директно попълнен в ИСУН 2020;
 • Информация за хоризонтални политики и визуализация – Приложение 1.2, ведно с документи, доказващи осъществяването на дейностите по визуализация и публичност (снимка на плакат; разпечатка от сайта на бенефициента и др.);
 • Сканирани оригинали на документи, потвърждаващи/удостоверяващи изпълнението на дейностите, целите и индикаторите по проекта (ако е приложимо);
 • Финален финансов отчет, вкл. Отчет за източниците на финансиране – директно попълнен и генериран в ИСУН 2020, съгласно Инструкции на УО;
 • Опис на документи – списък с разходооправдателните документи към отчета – директно попълнен и генериран в ИСУН 2020, съгласно Инструкции на УО;
 • Декларация за липса/наличие на регистрация по ЗДДС Приложение 2.1 Декларация 1 – бенефициентът следва да декларира своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС.
 • Декларация за неупражняване правото на данъчен кредит по чл. 74 или чл. 76 от ЗДДС – Приложение 2.2 – Декларация 2, приложимо само в случай, че е отчетен ДДС като допустим разход;
 • Сканиран оригинал на дневника за покупките, съгласно Указание ДНФ-3/23.12.2016г. (в случай, когато ДДС е отчетен като допустим разход от бенефициенти регистрирани по ЗДДС);
 • Таблица за размер на ДДС, включен в допустимите разходи по проект – Приложение 2.3 (в случай, че е приложимо когато ДДС е отчетен като допустим разход);
 • Декларация за липса на друго публично финансиране – Приложение 2.4;
 • Индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието с включени в него обособени счетоводни сметки, специално открити за проекта, съгласно счетоводната политика на предприятието . Сметките следва да съдържат номера на административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ/номера на процедурата;
 • Извлечения от обособените счетоводни сметки, специално открити за проекта.

Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат прехвърлени/осчетоводени в сметките, обособени по проекта.

 • Сканирани оригинали на разходооправдателните документи;
 • Сканирани оригинали на платежни документи (фискални бонове, платежни нареждания заверени от банка/банкови извлечения, разходни касови ордери и други), доказващи извършените плащания.

Заверка от банка не се изисква за  представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция;

 • Искане за плащане, което се генерира в ИСУН 2020

За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични счетоводни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на бенефициента и да съдържат необходимите реквизити, съгласно националното законодателство. Документите следва задължително да съдържат и номера на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. За разходооправдателни документи, които са издадени преди датата на сключване на АДБФП, бенефициентите следва да декларират/потвърдят в писмен вид към съответния документ, че разходът е в изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.073. В случай, че разходите са осчетоводени в обособени аналитични сметки по проекта, то във вътрешно фирмените документи (напр. ведомост, фиш и други) може да не се упоменава изрично договора за безвъзмездна финансова помощ.

Всеки един първичен счетоводен документ трябва да бъде придружен и от документи, доказващи извършените плащания – фискален бон или платежно нареждане, заверено от банката-наредител/банково извлечение от сметката на бенефициента. Заверка от банка не се изисква за представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция.

В случай на установяване на недопустими за финансиране разходи при проверка на представения финален отчет, бенефициентът ще бъде уведомен за вида и размера на недопустимия разход. В тази връзка по преценка и възможност, бенефициентите могат да представят допълнително документи, които отговарят на условията за допустимост и касаят друг вид разходи до размера на предоставената безвъзмездна помощ.

При представяне на разходооправдателни документи на по-висока стойност от предоставената безвъзмездна помощ, при подаване на финалния отчет, бенефициентите следва да отчететат разходи до размера на договорената безвъзмездна помощ.

Когато се упражняват едновременно дейности в недопустими и допустими сектори по конкретна процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като бенефициентите следва да водят отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по съответната процедура.

Таблица 2 Списък на документи, които се изискват за одобряване на разходите по проекта.

Видове разходи: Документи за финансово отчитане:
Разходи за суровини, материали и консумативи   Първичен разходооправдателен документ (фактура);

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

Разходи за външни услуги свързани с изпълнението на проекта I. В случай че услугите се извършват от юридически лица:

Първичен разходооправдателен документ (фактура);

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

II. В случай че услугите се извършват от физически лица:

Сметка за изплатени суми;

Разходни касови ордери за изплатените суми (ако са платени в брой) или платежни нареждания, придружени от банкови извлечения за преведените възнаграждения;

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката за трансфер на изплатени данъци и осигуровки. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

Разходи за възнаграждения (вкл. разходи за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя)     Договори за управление и контрол;

Разчетно-платежни ведомости за изплатени суми за възнаграждения;

Рекапитулация включваща размера на начислените възнаграждения и здравните и осигурителни вноски и ДОД за работодател и работник;

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката за трансфер на изплатени данъци и осигуровки. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция;

Банкови извлечения за преводи по банкови сметки;

Разходни касови ордери;

Други приложими.

Режийни разходи (ток, телефон, отопление, вода) и разходи за наем. I. В случай че услугите се извършват от юридически лица:

Сключен договор за наем за недвижим имот между бенефициент и наемодател-юридическо лице;

Фактура с фискален бон при плащане в брой или платежно нареждане и извлечение от банката за извършеното плащане по договора за наем;

Фактура за режийни, издадена от наемодателя на наемателя, в която изрично се посочва за какъв вид разход се отнася – ел. енергия за м. Х в размер на ……….лв. или топлофикация за м. Х в размер на ….лв. и т.н.;

Фактури за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя

 

II. В случай че услугите се извършват от физически лица:

Договор за наем на недвижим имот,

Сметка за изплатени суми;

Платежно нареждане/банково извлечение за платен авансов ДОД 10% от страна на наемателя;

Разписка за получена сума за режийни разходи от наемодателя. Разписката се подписва двустранно с попълнени коректно всички реквизити – наименование и номер, съдържащ само арабски цифри, дата на издаване; наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя, период, за който се плаща; сума за плащане; основание за плащане; подписи на двете страни по договора;

Фискален бон за плащане в брой на режийни разходи за наетия имот или платежно нареждане/ извлечение от банката за плащане по банков път;

Фактури за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя.

Прочитания 4,041 Общо,  31 Днес

8 отговора за “Подписах договор за Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID 19, какво следва?”

 • Здравейте,
  Имам следния въпрос: Ако направените разходи са в по-голям размер от безвъзмездната помощ (Примерно р-ди за РЗ = 30 000 лв; р-ди за ЗОВ = 5 500 лв. Отпуснатите средства за в р-р на 10 000 лв),
  то каква сума следва да се осчетоводи в обособените аналитични сметки по проекта?

  • Само 10 000, примерно 604 разходи за заплати има две подсметки или аналитичности в подсметката за програмата слагате 10 000 другите където принципно си ги отчитате.

 • Здравейте, при отчитането на фактури какво трябва да пише контрагента, когато фактурата е издадена след подписването на договора.
  Поздрави,
  Стефка Костова

  • Трябва да си пише това за което, примерно наем, интернет, телефон и т.н а вие си я отчитате 602 външни у-ги с подсметка или аналитичност, която сте я крустили BG16RFOP002-2.073, за да може да се следи, кои документи, фактури и р-ди са минали по програмата. Когато се направи проверка от органа можете да им извадите аналитичност за BG16RFOP002-2.073.

 • Здравейте, след запознаване с ръководството и изискванията на УО по програмата, останах с убеждение, че ще се признават направени разходи, за които са издадени надлежно документи(фактури, ведомости, договори и т.н) само ако в тях е цитиран № на договора. Но ние имаме сключен договор за наем на офис много преди възникването на настоящата ситуация и няма как този договор за наем да включва № на договор възникнал на по късен етап. Много от контрагентите ни при закупуване на материали не могат да впишат № на договора за безвъзмездната помощ, защото СУПТО-то, което използват няма поле където да бъде цитиран. Как могат да бъдат признати тези реално извършени разходи, които ние сме разплатили със средства от финансирането по този договор?

  • Здравейте, ние имахме също проблеми с отчитането, но ги подадохме така, без номер на договора. Т.е. прилагаме договора за наем и платежните за наема за периода, пускали сме декл. по чл.55, затова се надяваме да няма проблеми.

 • Здравейте,
  платежните нареждания от системата за електронно банкиране на ПИБ имат референтен номер и дата, нямат час. Трябва ли да имат заверка от банката?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *