Услуга по Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

За да изпълните административния договор по програма за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, трябва да попълните и подадете документите по процедурата (може да ги изтеглите от ТУК).

В срок от един месец от края на изпълнението на проекта бенефициентите са длъжни да представят пред УО отчет за изпълнението по проекта. Към отчета бенефициентите прилагат разходооправдателни и платежни документи, с които удостоверяват неговото изпълнение. Всяко закъснение по обективни причини трябва да бъде придружено с писмено обяснение. УО има правото да не приеме обяснението, представено от Бенефициента, ако то е необосновано (неоснователно).

Финалният отчет обхваща периода от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ до крайният срок за неговото изпълнение, независимо, че в него са включени разходи преди този период и съдържа информация за реализираните по време на проекта дейности и извършени разходи. Финалният отчет се състои от:

 • Технически отчет, директно попълнен в ИСУН 2020;
 • Информация за хоризонтални политики и визуализация – Приложение 1.2, ведно с документи, доказващи осъществяването на дейностите по визуализация и публичност (снимка на плакат; разпечатка от сайта на бенефициента и др.);
 • Сканирани оригинали на документи, потвърждаващи/удостоверяващи изпълнението на дейностите, целите и индикаторите по проекта (ако е приложимо);
 • Финален финансов отчет, вкл. Отчет за източниците на финансиране – директно попълнен и генериран в ИСУН 2020, съгласно Инструкции на УО;
 • Опис на документи – списък с разходооправдателните документи към отчета – директно попълнен и генериран в ИСУН 2020, съгласно Инструкции на УО;
 • Декларация за липса/наличие на регистрация по ЗДДС Приложение 2.1 Декларация 1 – бенефициентът следва да декларира своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС.
 • Декларация за неупражняване правото на данъчен кредит по чл. 74 или чл. 76 от ЗДДС – Приложение 2.2 – Декларация 2, приложимо само в случай, че е отчетен ДДС като допустим разход;
 • Сканиран оригинал на дневника за покупките, съгласно Указание ДНФ-3/23.12.2016г. (в случай, когато ДДС е отчетен като допустим разход от бенефициенти регистрирани по ЗДДС);
 • Таблица за размер на ДДС, включен в допустимите разходи по проект – Приложение 2.3 (в случай, че е приложимо когато ДДС е отчетен като допустим разход);
 • Декларация за липса на друго публично финансиране – Приложение 2.4;
 • Индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието с включени в него обособени счетоводни сметки, специално открити за проекта, съгласно счетоводната политика на предприятието . Сметките следва да съдържат номера на административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ/номера на процедурата;
 • Извлечения от обособените счетоводни сметки, специално открити за проекта.

Разходите, извършени в периода от 01.02.2020 г. до датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, следва да бъдат прехвърлени/осчетоводени в сметките, обособени по проекта.

 • Сканирани оригинали на разходооправдателните документи;
 • Сканирани оригинали на платежни документи (фискални бонове, платежни нареждания заверени от банка/банкови извлечения, разходни касови ордери и други), доказващи извършените плащания.

Заверка от банка не се изисква за  представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция;

 • Искане за плащане, което се генерира в ИСУН 2020

За всеки отчетен разход по проекта следва да бъдат представени първични счетоводни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност. Разходооправдателните документи трябва да са издадени на името на бенефициента и да съдържат необходимите реквизити, съгласно националното законодателство. Документите следва задължително да съдържат и номера на договора за предоставяне на безвъзмездна помощ. За разходооправдателни документи, които са издадени преди датата на сключване на АДБФП, бенефициентите следва да декларират/потвърдят в писмен вид към съответния документ, че разходът е в изпълнение на процедура  BG16RFOP002-2.073. В случай, че разходите са осчетоводени в обособени аналитични сметки по проекта, то във вътрешно фирмените документи (напр. ведомост, фиш и други) може да не се упоменава изрично договора за безвъзмездна финансова помощ.

Всеки един първичен счетоводен документ трябва да бъде придружен и от документи, доказващи извършените плащания – фискален бон или платежно нареждане, заверено от банката-наредител/банково извлечение от сметката на бенефициента. Заверка от банка не се изисква за представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция.

В случай на установяване на недопустими за финансиране разходи при проверка на представения финален отчет, бенефициентът ще бъде уведомен за вида и размера на недопустимия разход. В тази връзка по преценка и възможност, бенефициентите могат да представят допълнително документи, които отговарят на условията за допустимост и касаят друг вид разходи до размера на предоставената безвъзмездна помощ.

При представяне на разходооправдателни документи на по-висока стойност от предоставената безвъзмездна помощ, при подаване на финалния отчет, бенефициентите следва да отчететат разходи до размера на договорената безвъзмездна помощ.

Когато се упражняват едновременно дейности в недопустими и допустими сектори по конкретна процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори, като бенефициентите следва да водят отделна счетоводна отчетност, която да гарантира отделяне на дейностите и/или разграничаване на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по съответната процедура.

Таблица 2 Списък на документи, които се изискват за одобряване на разходите по проекта.

Видове разходи: Документи за финансово отчитане:
Разходи за суровини, материали и консумативи   Първичен разходооправдателен документ (фактура);

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

Разходи за външни услуги свързани с изпълнението на проекта I. В случай че услугите се извършват от юридически лица:

Първичен разходооправдателен документ (фактура);

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката или фискален бон/вносна бележка доказващи плащането. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

II. В случай че услугите се извършват от физически лица:

Сметка за изплатени суми;

Разходни касови ордери за изплатените суми (ако са платени в брой) или платежни нареждания, придружени от банкови извлечения за преведените възнаграждения;

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката за трансфер на изплатени данъци и осигуровки. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция

Разходи за възнаграждения (вкл. разходи за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя)     Договори за управление и контрол;

Разчетно-платежни ведомости за изплатени суми за възнаграждения;

Рекапитулация включваща размера на начислените възнаграждения и здравните и осигурителни вноски и ДОД за работодател и работник;

Банково извлечение/платежно нареждане, заверено от банката за трансфер на изплатени данъци и осигуровки. При електронно банкиране платежните нареждания следва да съдържат референтен номер, дата и час на извършената банковата операция;

Банкови извлечения за преводи по банкови сметки;

Разходни касови ордери;

Други приложими.

Режийни разходи (ток, телефон, отопление, вода) и разходи за наем. I. В случай че услугите се извършват от юридически лица:

Сключен договор за наем за недвижим имот между бенефициент и наемодател-юридическо лице;

Фактура с фискален бон при плащане в брой или платежно нареждане и извлечение от банката за извършеното плащане по договора за наем;

Фактура за режийни, издадена от наемодателя на наемателя, в която изрично се посочва за какъв вид разход се отнася – ел. енергия за м. Х в размер на ……….лв. или топлофикация за м. Х в размер на ….лв. и т.н.;

Фактури за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя

 

II. В случай че услугите се извършват от физически лица:

Договор за наем на недвижим имот,

Сметка за изплатени суми;

Платежно нареждане/банково извлечение за платен авансов ДОД 10% от страна на наемателя;

Разписка за получена сума за режийни разходи от наемодателя. Разписката се подписва двустранно с попълнени коректно всички реквизити – наименование и номер, съдържащ само арабски цифри, дата на издаване; наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя, период, за който се плаща; сума за плащане; основание за плащане; подписи на двете страни по договора;

Фискален бон за плащане в брой на режийни разходи за наетия имот или платежно нареждане/ извлечение от банката за плащане по банков път;

Фактури за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя.

Услуга по Отчитане на процедура BG16RFOP002-2.073

Loading

117 отговора за “Подписах договор за Подкрепа на микро и малки предприятия – COVID 19, какво следва?”

 • Здравейте отново!
  Имате ли информация до кой номер вече са стигнали при проверката?
  Ако имате някаква информация, моля да я споделите!
  Благодаря!

  • Ние звъняхме по-миналата седмица, проверяваха процедурата за предприятия с оборот на 500 000, жената каза че трябва съвсем скоро да почнат пак да проверяват тази процедура. Ние имаме номера между 2000 и 3000 и не са проверени.

   • А ние чакаме номер 18 хиляди и нещо…това не е истина…че то и другата година едва ли имаме шанс да се случи оценката…
    Благодаря Ви! 🙂

    • Никакъв шанс, те казаха, че са екип от 20 човека проверяващи и не проверяват само тази процедура. Сами си я направиха толкова сложна, защото им беше първата подобна процедура. При процедурата за 500 000 си взеха бележка и там се отчиташе само като декларираш за какво са използвани средствата при нея са проверени всички отчети.

    • Други интересно е, че тази седмица в понеделник са получили писма фирми, които не са си подали отчетите. Нас вече ни потърсиха 3 фирми, които са получили такива писма и не са знаели, че трябва да отчитат нещо.

     • Клише е, но нищо не може да ме очуди вече в нашата мила рОдина…значи продължаваме да си чакаме и доколкото разбирам почти всички в тази процедура сме така…смешното е, че аз вече започвам да забравям за какво точно кандидатствахме и като наближи времето определено ще трябва да си отворя досието на процедурата, за да си припомня…Благодаря Ви още веднъж за информацията!

 • Здравейте!
  Имате ли информация до кой номер са стигнали при проверката? От ноември месец статуса ни стои “Изпратен”!
  Ако имате някаква информация, моля да я споделите!
  Б;агодаря!

  • Имаме одобрен с 16**, следващият ни номер е 204* , той не е одобрен. Т.е. стигнали са някъде между 1600 и 2050. Много бавно върви проверката.

 • Здравейте,
  Искаме да отчетем разходи по наем. Наемът се плаща на физическо лице – имаме сметки за изплатени суми и рко. Счетоводно разхода за наем на месец е 450 лв. и е отчетен в сметка 602 по проекта, но изплащаме 409,50лв. Коя сума ще ни признаят до размера на помощта? Брутната или реално изплатената гледат?
  Благодаря

  • Здравейте, вие отчитате разходи, разхода е 450 лв. Правите си една подсметка на 602 и прехвърляте тези 450 там. Вземете под внимание, че наема не трябва да е със свързано лице.

 • Здравейте!
  Моля за съвет по следния казус: ползвана е транспортна услуга през месец Юли.2020г. Тогава е осчетоводена: Дт 6025 (превоз) / Кт401 и след товаДт 6111(общоцехови) 7 5(превоз)/ Кт 6025. Тези разходи за превоз се ползват за отчитането на проекта. При сключен договор през месец ЯНУАРИ 2021г как трябва да се осчетоводи прехвърлянето на този разход като разход по проекта? В група 60 или 61, или и двете трябва да се разкрият подсметки по процедурата? Това в месец Януари ли се осчетоводява?
  Също така са закупени материали примерно Дт 3021(дървен материал) / Кт 401 през Юни. През август тези материали са вложени в производството : Дт 6011(разходи за материали – основни) / Кт 3021 и след това Дт 611(разходи за основна дейност) 2 (по поръчки) и съответната поръчка / Кт 6011.
  Първият ми въпрос е отново за въпросното прехвърляне по специално откритите сметки – в коя група трябва да имам специално открити сметки – 60 или 61.
  Следващият въпрос – прилагам фактурата за закупените материали, платежното нареждане за извършеното плащане. Необходимо ли е да приложа Складова разписка за заприхождаването на материала и Искане за влагането на материала в производството?
  Предварително Ви благодаря за отделеното време и за споделените вече отговори!

  • Здравейте, обадете ние се на 02/8568666 за безплатна консултация, защото въпросът е с по-обширен отговор и трябва да се уточня някой неща.

 • Здравейте, бихте ли обяснили снимките на табелата по проекта и от сайта как трябва да се прикачат? Необходимо ли е да се правят заверки “вярно с оригинала”?

  • Не е необходимо, само ги качвате в “Технически Отчет”.

 • Здравейте,
  имам следния въпрос, при производствено предприятие което е закупувало суровини и материали и ги вложило в производствто на продекция в периода след 01.02. – и сега искаме да ползваме тези фактуриѝ/разходи/ по финансирането на средни предприятия /150000/, как следва да процедираме счетоводно, за да сме спазили преосчетоводяване/прехвърляне/ в обособени счетоводни сметки, трябва да сторираме всичко отзад напред/изписванията на МЗ/ и да ги осчетоводим като 601/401 съгласно указанията на НАП. Ще бъда благодарна, ако ми дадете предполагаем поне отговор..

 • Здравейте,
  при едно произдводствено предприятие което е закупило материали м.февруари и м.март 2020 и не всички са вложени в производството и сега ще ползва тези фактури за безвъзмездно финансиране.
  как счетоводно следва да се преосчетовят или прехвърлят в нови обособени сметки по проекта.
  Благодаря!

  • Здравейте, зависи как ги отчитане м-лите и как ги изписвате. Ако не сте ги вложили м-лите Ви съветвам да не ги използвате по програмата. За този въпрос най-добре се обърнете към ОПИК 02 807 53 36

 • Здравейте,
  Имам следния въпрос: В какъв срок управляващия орган трябва да разгледа отчетните документи (искане за плащане, технически отчет и финансов отчет) по процедурата. Ще се радвам да споделите при Вас има ли забавяне, тъй като качени отчетни документи декември 2020 г. в ИСУН 2020 са със статус към днешна дата “изпратен”.
  Благодаря Ви предварително за отговора.

  • Здравейте, принципно срока е три месеца след подаване на отчета, но ще отнеме в пъти повече време, ние получихме февруари потвърждение на отчет на договор с номер под 1000. В момента трябва да проверяват сесията от 1000 до 2000.

 • Здравейте,
  Къде може да бъде намерена Декларация за регистрация по ЗДДС приложение 2.1. от пакета отчетни документи по процедура BG16RFOP002-2.073?
  Благодаря предварително!

 • Имам сключен договор зо наем на обект с физическо лице .Освен качването файла на договора данни за физическото лице трябва ли да се описват някъде също така дата на договора защото има много данни за вписване но когато изпълнител е юридическо лице.Може ли да се качи само договора в точка 2
  договар с изпълнител и да се продължи нататък без да се попълват данни защото няма полета с егн на физическо лице а при проверка дава грешки ако се направи така.
  БЛАГОДЯРЯ ВИ

  • Здравейте,
   Как точно мога да се свържа с управляващия орган по проекта за да подам заявка за създадаване на профил за отчитане по програмата?
   Благодаря Ви!

   • Здравейте,

    Профилите се създават автоматично, ако нямате мейл за профила се свържете с опик 02 807 53 36

    • Но нали първо трябва да се подаде “Заявление за профил за достъп”, за да получа въпросния мейл. Къде и как мога да го подам? Понеже опик не си вдигат телефона.

     Благодаря Ви!

     • Здравейте, профилите са създадени при отпускане на помощта, проверете си мейла. Ако не ги намирате влезте https://eumis2020.government.bg/Report и дайте забравена парола.

 • Здравейте,

  Могат ли да се включат в отчета част от разходите за направени заплати, например изплатената заплата за месеца е 1500 лв., а в отчета включваме 1000 лв. (тъй като месечните заплати са сумарни – основна заплата плюс бонус, предполагам, че трябва да включим само сумата, която е заложена в трудовия договор, т.е. основната заплата).

  Благодаря!

 • Здравейте
  При положение ,че фирмата има право и води едностранно счетоводство какви счетоводни документи според вас може да подаде за отчитане на направените разходи например за дейност от търговия на дребно.Фирмата е ЕТ на патент и няма регистрация по ДДС няма персонал и има разходи само наем и ток за отчитане по процедурата.Възможно ли е да бъде качена книга за разходите за за е видно отчитането на избраните разходи.

  • Здравейте, до момента не сме имали такъв случай, но според инструкциите си качвате РОД (фактурите за наем и ел. енергия) + платежните или касовите бележки. Понеже нямате аналитичност на сметки 601 и 602 качете книгата за разходите. За повече информация може да се свържете и с ОПИК.

   • Благодаря за отговора
    Може ли да се избере само един вид разход независимо ,че има и други разходи по време на срока на договора и да се използва разход след
    февруари месец за отчитане за допълване до договорената сума.
    При договор за наем към физическо лице при отчитане на плащане всичко за месечно плащане ли се качва заедно например /смет.за изпл.суми ,платежно нареждане,банк.извечение,платеж.за авансов данък и договор за наем.

    • Здравейте, да може да изберете само един разход, може да изберете който искате разход.
     В ръководството са казали да окрупняваме файловете, затова във финансовия отчет качвате всичко заедно, без договора за наем, него трябва да го качите в първия таб в точка 2. Версии на процедури за избор на изпълнител и сключени договори.
     Ето какво още пише за режиините и за наема във ръководството:
     • Сметка за изплатени суми;
     • Платежно нареждане/банково извлечение за платен авансов ДОД 10% от страна на наемателя;
     • Разписка за получена сума за режийни разходи от наемодателя. Разписката се подписва двустранно с попълнени коректно всички реквизити – наименование и номер, съдържащ само арабски цифри, дата на издаване; наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя, период, за който се плаща; сума за плащане; основание за плащане; подписи на двете страни по договора;
     • Фискален бон за плащане в брой на режийни разходи за наетия имот или платежно нареждане/ извлечение от банката за плащане по банков път;
     • Фактури за режийни разходи, издадени от съответните дружества на титуляра на сметката – наемодателя.

     • Благодаря за отговора!
      Може ли някалко разходни документа в PDF формат да се обединят в един файл
      и този формат за всички документи да се използва .

     • Няма как няколко разходни документа да се обединят в един файл, защото във финансовият отчет всеки разход е на различен ред. Примерно ако има две фактури на спиди, всчка трябва да е на отделен ред и отделен файл. В един файл може да обединявате документи свързани с един и същ разход примерно Брутни заплати за месец Февруари в един файл може да сложите Разчетно платежна ведомост, Рекапитулация, Фиш, Платежни за възнаграждения, Платежно ЗО, Платежно ЦБ (ЗДДФЛ), Платежно ДОО, Платежно ДЗПО, справка от нап за извършени плащания и т.н.

 • Здравейте!
  Подадохме отчета в ИСУН преди повече от месец. Имате ли някаква представа кога ориентировъчно бих могла да очаквам отговор? Има ли фирми вече получили отговор и горе-долу в какви срокове след подаване на документите?
  Благодаря!

 • Здравейте,

  Кандидатствали сме по мярката 60/40 чрез постановления № 55 и № 151, но това не касае самоосигуряващо се лице полагащо личен труд в дружеството. В тази връзка имам два въпроса:
  1. Допустим разход ли е изплатеното възнаграждение за личен труд?
  2. В декларацията Приложение 2.4 отбелязваме ли точка 2 като “съм получил публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите ………….”?

  Предполагам, че и на двата въпроса отговът е ДА, но програмите станаха прекалено много и вече започнах да се съмнявам къде какво чета и с какви изисквания е.

  Предварително благодаря за Вашият отговор и отделеното време.

  • Здравейте, отговорът е Да и за двата въпроса. Ако искате да сте по-спокойна и да получавате бързи и адекватни отговори може да се обадите на телефоните на ОПИК 02 807 53 36, добре са обучили служителите и дават много адекватни отговори. Иначе наистина имаше доста промени и много неадекватно изписана информация в интернет.

 • Здравейте,
  Може ли отчетът да бъде подаден преди крайната дата на договора /не намерих информация по този въпрос/?
  Фактура и платежно нареждане в компресиран файл или сканирани едно след друго в един файл?
  Благодаря предварително!

  • Здравейте, може.
   Фактурите и платежните ние ги сканираме в един общ файл.

 • Здравейте!
  Бихте ли ми разяснили какво се пише в документа Описание на проектните дейности?
  Какви дейности извършва фирмата бенефициент или за какви разходи същата е изразходвала средствата от проекта?

 • Здравейте! Благодаря Ви за отговора!
  Още нещо ме притеснява и ще помоля, когато имате възможност, да ми отговорите. Фирмата е строителна, занимава се с изграждане на хидротехнически съоръжения – външни водопроводи. Къде трябва да прикача сключения договор с клиента и Акт обр.19, след приключване на обекта? Предполагам, че към техническия отчет /там е краткото описание за същността на проектната дейност/, но не съм сигурна.
  Благодаря предварително!

  • Здравейте,

   Ние не прикачаме договорите с клиентите, а само с доставчиците. Когато осчетоводяваме на 30 група, след това прикачаме и документа, с който отиват на разход, примерно МО и протокол с клиента ако имаме (при вас акт 19). Както Ви написах по-долу, по-добре прикачете повече документи отколкото да Ви върнат за нещо. Ако се чувствате по-спокойна прикачете и договора. Реално от ОУ нямат капацитета да прегледат всичко, затова и направиха новата екселска таблица (за по-лесно засичане и автоматично проверяване), следователно няма да се задълбочават. 5 месеца им трябваше да прегледат документите за кандидатстване (6-7бр.) на 28 000 фирми. Представете си сега качени договори с контрагенти, + фактури (за някой фирми по 100-150бр), платежни, ведомости за заплати, декларации, рекапитулации, аналитични и т.н. на 28 000 фирми и срок за преглеждане на документите 3 месеца след подаване на отчета. Извинявам се, но малко се отклоних. Ако искате да сте по-спокойна може да им се обадите на телефоните на ОПИК 02 807 53 36, добре са инструктирали персонала и дават адекватни съвети.

   • Благодаря Ви за изчерпателния отговор!
    Бъдете здрави!

 • Тази информация актуална ли е? Какво се пише в хоризонтална политика? Вместо плакат може ли да си принтираме един лист и да го закачим?

  • Здравейте,

   Актуална е. За хоризонталната политика има отделен пост. Може да принтирате плаката, който е в пакета документи но изискването е да е минимум А3 размер (два пъти а4).

 • Здравейте, въпросът ми е във връзка с отчитане на разходите /в случая материали/ по процедура BG16RFOP002-2.073. Трябва ли проформа фактура, по която е извършено авансово плащане /съответно в банковото извлечение фигурира номера на проформата/ да се представи? След плащането е издадена фактура за авансово плащане в която пише само “аванс” на същата стойност. Следва издадена фактура за общата стойност с приспаднат аванс, в която е уточнено за какви материали става въпрос. Мисля, че и трите фактури трябва да представя. Така ли е? Благодаря предварително!

  • Здравейте, прикачете всичко, за да може да се проследи. Ние когато имаме подобни случаи ги комбинираме в един файл фактура, проформа и плащане. Винаги е по-добре да качите нещо в повече, отколкото да липсва.

   Поздрави

 • Здравейте отново,

  В предния коментар пропуснах да попитам дали всички документи необходими за отичането може да се подпсват с КЕП. На някои от документите под декларатор, пише (подпис и печат).

  Благодаря отново за съдействието.

  • Здравейте,

   Отговорът на въпроса зависи от документа, който подписвате и вида електронен подпис, в някой декларирате се подписвате като физическо лице в други като представляващ дружеството. Най-добре си ги подпишете на хартия и ги сканирайте.

   Поздрави

 • Здравейте,

  Във връзка с отчитане на проекти в ИСУН по програмата за подпогмане на микро и малки предприятия във връзка с пандемията, във финансовият отчет, при описването на фактурите, в раздел Ред от бюджета, в поле БФП/ФИ какво точно е необходимо да се посочи- стойността на фактурата без ДДС?

  А в случай че общата стойност на фактурите надхвълят стойността на отпуснатата финансова помощ, то тогава какво се въвежда в това поле, в случай че по тази фактура сме се възползвали частично от отпусната помощ?

  Благодаря предварително за съдействието.

  • Здравейте, в БФП/ФИ посочвате Данъчната основа (стойността на ф-рата без ДДС, ако ддс-то не ви е разход). Ако общата стойност на фактурите надхвърля помощта при последната фактура в полето БФП/ФИ въвеждате стойността, която не ви достига (частта която ще използвате по програмата). Общо всички фактури трябва да са равни на стойността на програмата.

 • Здравейте!
  При финансовият отчет ще предоставяме само ведомости за платени брутни възнаграждения т.е. ще участваме със сумите преди удръжките. Възможно ли е платените суми да ги докажем само като прикачим в отчета дневното банково извлечение от електронното банкиране, в което са отразени всички транзакции и плащания?
  Благодаря Ви предварително!

  • По-скоро прикачете свички платежни, ако прикачите извлечение трябва да вземете заверка от банката, ето какво пише в инструкциите:
   Заверка от банка не се изисква за представени платежни нареждания от система за електронно банкиране, като същите задължително следва да съдържат референтен номер и дата и час на извършената банковата операция;

   • Благодаря за отговора!
    А проблем ли е, че участваме с ведомост за брутна РЗ (сума за получаване + удръжките), а платежните нареждания за тези удръжки са ни суми събрани с удръжките, които дължи и работодателя за работника. Т.е. прикачените платежни нареждания са:
    Платежно за сума за чиста работна заплата + отделни 4 платежни за суми за ЗО, ДЗПО, ДОД, ДОО (общи като суми за работник и работодател, не се делят в платежното) т.е всичко плаща рабодателя, а всъщност участваме само със заплата + т.нар. удръжки за работника, която пак се плаща от работодателя, не и със сумата за удръжки на работодателя…
    Дали ме разбрахте…

    • Здравейте, вие може да използвате само разходи. Разходите за заплати се отчитант в сметики 604 (р-ди за заплати) и 605 (разходи за осигуровки), в тези сметки може да си създадете подсмети с името на програмата. Водете се от тези две сметки и ще ви е по-лесно отколкото от ведомостите. Що се отнася до платежните, никой не ги дели, прикачате ги така и няма да имате проблеми, те искат да видат, че са платени осигуровки за месеца, за да е признат разхода, ясно им е че се включват и за работник и работодате.

     • Аз просто не съм счетоводител и затова не ми стана ясно. Ползваме външна счетоводна фирма и счетоводителя, с когото работим е направил точно така както Вие казвате – създал е сметка 6041 и там е написал заплатите (брутните) с които ще кандидатстваме. Стана ми странно, че ако приложа само платежното за чистата сума за получаване, ще трябва да докажа плащане и на другата сума (разликата от чистата до брутната, т.е. удръжките за работника). Затова се обърках как трябва да докажа и тази сума като нямам отделни платежни за удръжките на работника и съответно удръжките на работодателя. Ще направя така както Вие казвате и ще приложа платежните за всички данъци и осигуровки (работник + работодател), нищо че сумата е по-голяма…
      Благодаря за огромният труд, който полагате и отделеното време, за да отговорите и да обърнете внимание на всички ни!
      Благодаря!

 • Здравейте, ще правя отчет на проекта. В техн. отчет ме интересува какви документи да кача-плакат, информация за хоризонтална политика, декларация ддз, за ддс а всички останали в Искането ли.
  Благодаря!

  • Здравейте, в техническия отчет – Описание на проектната дейност, хоризонтална плитика, доказателства за изпълнение на частта за информираност. В искатнето за плащане – Декл. за липса на финанс., Декл. рег. по ЗДДС, Утвърден сметкоплан, Аналитични на използваните сметки

 • Здравейте,
  Какво трябва да се направи ако контрагента не желае
  да напише във фактурата номера на договора по процедурата а трябва да я приложим като
  разход.
  Благодаря!

  • Здравейте,

   Пишете декларация, че този разход е свързан с процедурата

   Примерно:
   ДЕКЛАРАЦИЯ

   Долуподписаният/ата: ………………………………………………………………………………………………..,
   (име, презиме, фамилия)
   ЕГН: …………………………………….., в качеството ми на …………………………………………………….,
   в/на …………………………………………………………………………….., с ЕИК …………………………………,

   Декларирам, че разходите по фактури:
   Изброявате ф-рите

   са в изпълнение на процедура BG16RFOP002-2.073 и договор BG16RFOP002-2.073-……..-С01

   Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни

 • Здравейте-аз съм самоосигуряващо се лице.Разходите ми за осигуровки могат ли да се включат като разходи по програмата!Благодаря

  • Здравейте,

   Те не са разход на фирмата, отчитат се само на разчет, осигуровките на СОЛ са за негова сметка и не могат да минат за разход по програмата. Единствено ако получавате възнаграждение, то може да мине

 • Здравейте, мога ли да отчета разход за хостинг и домейн?

  • Да ако го разделите на периоди и признаете само разхода за периода, за който имате безвъзмездна помощ

 • Ако използвам фактура за интернет, телефон, ток и т.н, ако фактурата е от 10 февруари данъчно събитие но е за периода 07.01.2020-07.02.2020, мога ли да я използвам?

  • 5.1.2. НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
   Недопустими по процедурата са следните видове разходи:
   разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;

   • Здравейте.Във връзка с отчитане на разходи извършени след 01.02.2020г,но платени преди сключване на договора с ОПИК ,те допустими ли са?Искаме да отчетем само един разход -ел енергията за периода м.02-м.11.2020г.Но преди сключването на договора фактурите са платени ,след финансирането , със средства от финансирането, но преди него със фирмени средства.
    Благодаряя ви предварително.

    • Здравейте, да, няма проблем, единственото условие е да са платени преди края на договора.

     • Много Ви благодаря!Бъдете здрави!

   • Здравейте.Разбрах,че разходите трябва да са след 01.02.2020,но трябва ли да са неплатени или може и платени с фирмени средства ,но платени преди сключване на договора за финансиране?

 • Колко ще ми струва да отчетете програмата, без да се занимавам с нищо?

 • Здравейте,
  при отчитане на разходите може ли да се отчетат разходи за заплати за 5 месеца в рамките на 01.02.2020 до края на изпълнението на проекта или трябва да са само за 3 месеца?
  Предварително благодаря!
  Емилия Костова

  • Здравейте,

   Можете, това са условията за разходите свързани с персонал:
   * Допустими са разходи за възнаграждения на персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г., като допустими за финансиране са разходите за възнаграждения до размера съгласно трудовото правоотношение към 13.03.2020 г.
   * Да бъдат извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.
   НЕДОПУСТИМИ СА САМО АКО:
   *разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (включително разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.);

 • Здравейте,
  при попълване на финалния отчет в декларация 1 (за липса/наличие на регистрация по ЗДДС) в полето, което се декларира, че “съм регистриран по ЗДДС като……?” какво се пише- може би имат предвид като юридическо лице, като упражняващ свободна професия или нещо съвсем друго?
  Благодаря предварително!

  • Здравейте! Погледнах новите инструкции и на пръв поглед забелязвам промяна само с добавяне на поле за избор на изпълнител и сключени договри. Не ми става ясно, ние след като ще участваме само с ведомости за заплати на служители за какъв изпълнител и какви сключени договори става въпрос…Бихте ли разяснили?
   Предварително Ви благодаря!

   • Ако са само заплати и използвате екселската таблица, избирате в полето Роля на издател на РОД “Бенефициент Ако ги въвеждате ръчно, не ви засягат промените.

    • Благодаря за точното разяснение!
     А тази екселска таблица, която в предходните инструкции се попълваше директно в ИСУН, да разбирам че сега се изтегля предварително, попълва се и после се внедрява в отчета…струва ми се доста по-бързо и лесно просто директното попълване на всеки документ (в моя случай ведомост) ръчно в описа с документи, особено ако е на по-голяма стойност става въпрос за 6-7 документа (ведомости), извинявам се за “лиричното” отклонение…просто ми изглежда излишно са усложнили първите инструкции…

     • Така е, но има хора с 150-200 фактури при тях е много по-лесно с ексел и да взимат данните директно примерно от справката за покупки към ДДС дневниците. Само с ведомости е най-лесно директно да ги вкарате.

 • Здравейте!
  Във връзка със отчитането по проекта , моля за разяснение по следния казус. Основната дейност на фирмата е отдаване под наем на недвижими имоти, но освен това изпълняваме и друга дейност предоставяне на работна сила за временна заетост от където идва и спада в оборота за месец Април с повече от 20%. Въпроса ми е дали в отчета мога да приложа ведомост за заплати на служителите заети в дейността предоставяне на работна сила за временна заетост

  • Не виждам защо да не можете. За да сте получили помощ имате спад с 20% от средните нетни приходи от продажби, точка 1.1 в данъчната декларация, няма значение от коя дейеност, щом общо са паднали с 20%. Ако разходите са в 604, само ги прехвърлете в подсметка на процедурата и приложете вдеомости и платежни.

 • Във зареждащата се Ексел форма на панела за отчитане има колона “Бюджетен ред (номер)” когато отчитам само нетни заплати (без осигуровки) какъв номер да въведа, защото системата не ми приема ексела:
  – Невалидна стойност в полето “Бюджетен ред (номер)” на ред
  Благодаря предварително!

 • Поради огромният интерес и невъзможността да отговорим на всички запитвания по електронен адрес и телефон. Моля задавайте въпросите тук под темата. Ако имате нужда от по сериозна помощ може да използвате услугата ни за отчитане https://topschetovodstvo.com/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0-bg16rfop002-2-073/

 • Здравейте!
  Бихте ли ми разяснили дали може да приложим в отчета ведомости за възнаграждения на персонала и да участваме единствено и само със сумите за заплати т.е. сумите за получаване от персонала и съответно платежните нареждания за преведените заплати към персонала без да вземаме предвид разходите за данъци и осигуровки и техните платежни нареждания?
  Благодаря Ви предварително!

  • Здравейте,

   Може да приложите каквито разходи искате щом отговарят на условията, само заплати, само осгуровки, заплати на част от персонала, няма никакво значение. Ако избирате само заплати и/или частично заплати в сметка 604 правите подсметка с име BG16RFOP002-2.073, сумата в тази сметка трябва да отговаря на сумата по проекта.

 • Здравейте, във връзка с отчитане на проекти в ИСУН – програмата за подпогмане на микро и малки предприятия във връзка с пандемията искам да Ви попитам, отчитането в ИСУН всеки месец ли е необходимо или може за всичките 3 месеца наведнъж в края на проекта?Фотосите за плаката също ли трябва да се качат в ИСУН в раздел”Отчетни документи”? Ако фирмата има сайт, информираността за проекта на него по същия начин ли трябва да изглежда ,както плаката?

  • Здравейте,

   Едно отчитане е само в срок до 1 месец след края на договора и включва периода 01.02.2020-края на договора.
   Снимковият материал също се качва в технически отчет. В т. 8 „Опис на документи“ се прикачват всички изискуеми документи, съотносими по процедурата, описани в „Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Инoвации и конкурентоспособност“ 2014-2020“. Важно е да се представят доказателства за спазване на Мерките за публичност и информираност заложени в т.28 от условията за кандидатстване и изпълнение. (напр. екранна разпечатка на сайта, снимка на поставена табела), както и др. документи по преценка на бенефициента.
   В сайта само информирате, погледенете нашият сайт.

 • Здравейте, във връзка с отчитане на проекти в ИСУН – програмата за подпогмане на микро и малки предприятия във връзка с пандемията имам проблем с издадени фактури от чуждестранни доставчици на горива.Първо няма как да ги накарам да вписват във фактурите номер на договор по проекта и другият проблем е ДДС -то по тези фактури.Не ползвам данъчен кредит и това е отразено в Дневника на покупките.Сумите не са големи и едва ли ще достигнат до края на годината минималните прагове , за да се иска възстановяване на ДДС от страни от ЕС.Мога ли да ги представя в ИСУН и съответно да включа и ДДС за финансиране.

  • Може, няма да има проблем, щом не ползвате данъчен кредит. Що се отнася до вписвнаето номер на договора, сложете си декларацията ще разхода е свързан с проекта. Като цяло фактури на ниска стойност от чужбина няма смисъл да се ползват, защото в ръководството на стр. 17 са споменали, че “Първични счетоводни и други приложими документи, съставени на чужд език се предоставят с превод на български език.”, тоест трябва и да ги превеждате.

 • Здравейте,
  платежните нареждания от системата за електронно банкиране на ПИБ имат референтен номер и дата, нямат час. Трябва ли да имат заверка от банката?

 • Здравейте, след запознаване с ръководството и изискванията на УО по програмата, останах с убеждение, че ще се признават направени разходи, за които са издадени надлежно документи(фактури, ведомости, договори и т.н) само ако в тях е цитиран № на договора. Но ние имаме сключен договор за наем на офис много преди възникването на настоящата ситуация и няма как този договор за наем да включва № на договор възникнал на по късен етап. Много от контрагентите ни при закупуване на материали не могат да впишат № на договора за безвъзмездната помощ, защото СУПТО-то, което използват няма поле където да бъде цитиран. Как могат да бъдат признати тези реално извършени разходи, които ние сме разплатили със средства от финансирането по този договор?

  • Здравейте, ние имахме също проблеми с отчитането, но ги подадохме така, без номер на договора. Т.е. прилагаме договора за наем и платежните за наема за периода, пускали сме декл. по чл.55, затова се надяваме да няма проблеми.

 • Здравейте, при отчитането на фактури какво трябва да пише контрагента, когато фактурата е издадена след подписването на договора.
  Поздрави,
  Стефка Костова

  • Трябва да си пише това за което, примерно наем, интернет, телефон и т.н а вие си я отчитате 602 външни у-ги с подсметка или аналитичност, която сте я крустили BG16RFOP002-2.073, за да може да се следи, кои документи, фактури и р-ди са минали по програмата. Когато се направи проверка от органа можете да им извадите аналитичност за BG16RFOP002-2.073.

 • Здравейте,
  Имам следния въпрос: Ако направените разходи са в по-голям размер от безвъзмездната помощ (Примерно р-ди за РЗ = 30 000 лв; р-ди за ЗОВ = 5 500 лв. Отпуснатите средства за в р-р на 10 000 лв),
  то каква сума следва да се осчетоводи в обособените аналитични сметки по проекта?

  • Само 10 000, примерно 604 разходи за заплати има две подсметки или аналитичности в подсметката за програмата слагате 10 000 другите където принципно си ги отчитате.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *