Месечното счетоводното обслужване включва следните услуги:

– СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
• изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия
• осчетоводяване на първичните документи и завеждане на счетоводните регистри
• ежемесечно изчисляване на финансов резултат
• подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност
• ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност
• извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
• изготвяне на Годишна данъчна декларация
• изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство
• данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС

– ТРЗ ЗА ДРУЖЕСТВА С РАЗЛИЧЕН БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

• изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари
• начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт
• изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси

ДРУГИ

• Представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗДДФЛ и заверки на трудов стаж;

Loading