Годишно счетоводно приключване

Услугата е предназначена за фирми, които не са постоянни клиенти на счетоводната къща и включва:

• осчетоводяване на предадените първични документи;

• изчисляване на данъци и изготвяне на Годишна данъчна декларация;

• изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;

• изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство.

Loading