Кандидатстване и отчитане на процедура BG16RFOP002-2.089

По-долу може да откриете всички въпроси и отговори от сайта на ИСУН във връзка с процедура BG16RFOP002-2.077. Има въпроси свързани с допустими разходи, отчетни документи, подаване на финални отчети и др.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Дата на разясненията от МТ: 14.10.2020 г.

1

10.10.2020

Здравейте,

бих искала малко разяснения относно подисването с КЕП За потребители на електронен подпис B-Trust

B-trust Borica нямат Хеш алгоритъм SHA1.

Имат само Хеш алгоритъм SHA256 и SHA512. Какво трябва да направя?

 1. Софтуер Desktop Signer е инсталиран на локалния компютър.

 2. Трябва да подпиша следните документи с КЕП За потребители на електронен подпис B-Trust

 • Декларациите да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ.

ОТ ТОВА СЛЕДВА ЛИ, ЧЕ СТЪПКИТЕ СА ПРАВИЛНИ :

Desktop Signer като се избере тип на подписване PKCS 7 и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на типа на електронния подпис е Attached/Enveloping (Заедно) (p7m), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA512 или Хеш алгоритъм SHA256?

 1. Да, стъпките са правилни, като за хеш алгоритъм по подразбиране е SHA512, това е нивото на криптиране и затова следва да е SHA512

 2. Да стъпките са правилни, като за хеш алгоритъм по подразбиране е SHA512, това е нивото на криптиране и затова следва да е SHA512

 3. Desktop Signer като се избере тип на подписване PKCS 7 и се проверят в Настройките на софтуера за формата на типа на електронния подпис трябва да се променят на DETACHHED (p7s), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA512

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • ВАЖНО: Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ.

ОТ ТОВА СЛЕДВА ЛИ, ЧЕ СТЪПКИТЕ СА ПРАВИЛНИ :

Desktop Signer като се избере тип на подписване PKCS 7 и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на типа на електронния подпис е Attached/Enveloping (Заедно) (p7m), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA512 или Хеш алгоритъм SHA256?

Дали сте указанията по-долу.

Подпишете изтегления файл с разширение „.isun“.

Внимание: Подписването на файла с разширение „.isun“ трябва да е от вид (схема) „Detached signature“. Изходният файл съдържа само електронния подпис, без оригиналния „.isun“ документ и е с разширение

„.p7s“ или друг подобен.

14.1. За потребители на електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Desktop Signer като се избере тип на подписване PKCS 7 и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на типа на електронния подпис е Detached (p7s), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA1.

2

11.10.2020

Привет!

Във връзка с Условия за кандидатстване по Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“, Моля, за разяснения по следните 3 въпроса, касаещи допустимостта на разходите:

1. Допустими или не са разходи за възнаграждения и осигуровки за назначено във фирмата лице, което към 30.09.2020г е в отпуск по

1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

майчинство, но в срока на изпълнение на проекта ще се върне на работа и ще генерира текущи оперативни разходи за Кандидата в периода на допустимост на разходите (ако проектът бъде одобрен за финансиране). Ако да, моля, да уточните до какъв размер може да бъдат тези разходи – до размера, определен в трудовия договор, или до размера в последната платежна ведомост за реално отработено време?

 1. Допустими ли са разходи за застраховки, вкл. разходи за задължителната за кандидатите „Отговорност на туроператора“?

 2. Относно изискването за спазване реда за избор на изпълнител съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016: В текста на УК е записано, че „Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти“. Изискването не се прилага за възнаграждения и наеми, но това означава ли, че се отнася до разходи за режийни разходи, в т.ч. телефон, ток, интернет и други подобни, и за абонаментни външни услуги, вкл. счетоводно обслужване, абонамент за специфични приложими за дейността на туроператорите продукти и други договори за външно обслужване, възложени преди обявяването на процедурата? В общия случай това са договори, които имат срокове, цени, задължения и неустойки при предсрочно прекратяване. Смяна на счетоводител в края на годината, заради предложена по-ниска цена на услуга, която не е точно пазарно регламентирана, би довело до сериозни усложнения за Кандидатите. От друга страна, доставчиците на ток и вода са монополисти, а договорите за телекомуникация са с доста сурови неустойки при предсрочно прекратяване, ако се наложи такова. Позволявам си този коментар към въпроса, защото процедурата не беше публикувана за обществено обсъждане и се надявам, че в отговора си МТ ще даде насоки и разяснения как да се подходи конкретно по тези хипотетични казуси.

оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

2. Да застраховката е допустима при следните хипотези:

 1. Ако е извършено пълното плащане по застраховката след 01.02.2020 г. разхода се счита за допустим.

 2. Ако застраховката се разплаща на вноски, като в този случай платените вноски в периода на допустимост на разходите, ще се считат за допустим разход.

Ако е извършено пълното плащане по застраховката преди 01.02.2020 г. извън периода на допустимостта на разходите, ще се счита за недопустим разход.

3. Разходи за телефон, ток, интернет ще се считат за допустим разход ако са извършени в периода на допустимост.

3

11.10.2020

Здравейте,

относно BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

Код на основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) на организацията по КИД 2008 следва да се впише от ваша

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

моля за разяснение какво трябва да се пише в полета:

 • Код на организацията по КИД 2008 (в кой документ е вписан този код) и

 • Код на проекта по КИД 2008

страна във Формуляр за кандидатстване, т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008.

Формулярът за кандидатстване е наличен в ИСУН – ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020,

раздели: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК); BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (1); BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Кандидатът трябва да развива своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД – 2008/:

 • 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

 • 79.12 „Туроператорска дейност“;

4

11.10.2020

Здравейте,

моля за информация, ако туристическа агенция е била одобрена по процедура BG16RFOP002-2.073 и е получила помощ, дали може да кандидатства по процедура BG16RFOP002-2.080 ?

Да, можете да кандидатсвате по актуалната към момента процедура за кандидатестване е BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

5

11.10.2020

Здравейте,

относно BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

В случаите, когато кандидатът се представлява ЗАЕДНО и/или ПООТДЕЛНО от няколко физически лица, всеки от официалните представляващи на предприятието попълват и подписват по една Декларация САМО Приложение №2 от името на всеки, като в този случай имате няколко начина:

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

В Декларациите пише: Декларацията се попълва, датира и подписва от всички лица с право да представляват кандидат (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин)

В нашият случай ние сме 2 лица с право представляваме предприятието Заедно и Поотделно, но имаме само един електронен подпис издаден на името на едното лице.

Как да подпишем и двамата декларацията като фирмата има само един електронен подпис с името на едното лице ?

 1. Всички официални представляващи на предприятието попълват, датират и подписват по една декларация за всеки на хартиен носител и се прилагат в ИСУН 2020;

 2. Част от официалните представляващи на предприятието попълват, датират и подписват по една декларация за всеки с КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ и се прилагат в ИСУН 2020, а друга част от официалните представляващи на предприятието попълват, датират и подписват по една декларация за всеки на хартиен носител и се прилагат в ИСУН 2020;

 3. Всички официални представляващи на предприятието попълват, датират и подписват по една декларация за всеки електронно с КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ и се прилагат в ИСУН 2020;

В случаите, когато кандидатът се представлява САМО ЗАЕДНО от няколко физически лица, се попълват данните и декларациите се подписват от всяко от тях, като това се отнася за следните декларации:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

 2. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

 3. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

ВАЖНО: Официалният/те представител/и на кандидата няма/т право да упълномощава/т други лица да подписват тези

декларациите, тъй като с тях се декларират данни, които деклараторът/ите декларира/т в лично качество или съответно

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

данни за представляваното от него/тях юридическо лице, като за верността им се носи наказателна отговорност, която също е лична

Декларациите, които са на хартиения носител следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020

В случай, че е възприет подход за подписване с КЕП, следва декларациите да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ

6

11.10.2020

Здравейте,

отговорихте: Декларациите, които са на хартиения носител следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020

Декларациите на хартиен носител Къде по-точно (в кое меню) в ИСУН 2020 се прикачват ?

– в точка “Прикачане на електронно подписани документи” ли или на друго място ?

Формулярът за кандидатстване е наличен в ИСУН – ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020,

раздели: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК); BG16RFOP002-2 – Предприемачество и капацитет за растеж на МСП (1); BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Декларациите трябва да се прикачат в Раздел 6. Прикачени електронно подписани документи

7

11.10.2020

Здравейте, във връзка с предстоящото обявяване на процедурата, моля за спешен отговор на следния въпрос: допустими ли са плащанията към хотелите под формата на плащания за настаняване и аванси?

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по

процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

8

11.10.2020

Здравейте,

Приложение 1 Декларация ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ЗМСП)

1-Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно и Поотделно”

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

от единия управител ли е достатъчно да се попълни или и двамата управители които действат “заедно и поотделно” трябва да попълнят и подпишат тази декларация поотделно.

По отношение на следните документи е достатъчно само едно лице с право да представляват кандидата да ги подпише, а именно:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

 2. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

 3. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

 4. Административен договор

По отношение на следните документи следва всеки един да ги попълни по един екземпляр от всеки, а именно:

1-Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

2-Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение);

2-Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно”

По отношение на следните документи следва всеки един да ги подпише по един екземпляр от всеки, а именно:

1-Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

2- Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

 2. Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

 3. Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение);

По отношение на Административен договор следва всеки един да го подпише.

9

11.10.2020

Здравейте,

подписаните декларации ръчно с химикал на хартия трябва ли да имат и печат на фирмата освен подпис ?

Не е необходимо да се поставя печат.

10

11.10.2020

Моля само още веднъж да уточните когато предприятието има двама управители които действат заедно и поотделно, трябва ли всяка една декларация и приложение да бъдат изготвени в два екземпляра (един екземпляр за първият управител и един екземпляр за вторият управител) и подписани от всеки един от двамата управители.

1-Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно и Поотделно”

По отношение на следните документи е достатъчно само едно лице с право да представляват кандидата да ги подпише, а именно:

1-Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

2- Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

3-Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

4-Административен договор

По отношение на следните документи следва всеки един да ги попълни по един екземпляр от всеки, а именно:

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

1-Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

2-Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение);

2-Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно”

По отношение на следните документи следва всеки един да ги подпише по един екземпляр от всеки, а именно:

1-Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

 1. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

 2. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

 3. Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

 4. Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение);

По отношение на Административен договор следва всеки един да го подпише.

11

11.10.2020

Здравейте,

Във връзка с намерението ни да кандидатстваме по програма “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, като лицензиран Туроператор,

моля за разяснение по допустимост на разход свързан с осигуряване на оборотни средства за продадени туристически услуги и продукти на

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

територията на България – означава ли, че ще бъдат допуснати разходите направени за разплащане на туристически пакети осъществени след 01.02.2020, независимо дали туристическата услуга е пакет е за пътуване в чужбина или в България?

агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

12

11.10.2020

Здравейте!

Във връзка с подготовка на проектно предложение по BG16RFOP002-

2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бих искал да попитам, дали разходите за Застраховка Отговорност на туроператора, както и разходи за PCR тестове на клиенти биха били допустими по процедурата?

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

13

12.10.2020

До КООРДИНАТОР по Проект: BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“Дирекция „Програми и Проекти в Туризма“ МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА”

Уважаема госпожо/Уважаеми господин Координатор,

Моля за отговор на въпроса дали разход за изработка на уеб сайт е допустим по програма BG16RFOP002-2.080.

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

14

12.10.2020

Здравейте, във връзка с отворена процедура

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“., моля за отговор на следните въпроси:

 1. Ако фирма е участвала в 60/40 и е получила финансиране само за 1 или 2 месеца, може ли да отчете разходи за заплати и персонал по новата програма, за различен от финансирания по програма 60/40 период ?

 2. Ако фирма е получила финансиране по BG16RFOP002-2.073

  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, и е отчела разходи за заплати до октомври, може ли по актуалната програма тези разходи да се включат отново за заплати и осигуровки, защото биха покрили нов период?

 3. Разходи свързани с рекламна дейност на компанията от типа на – рекламни химикалки, шапки, тениски, флашки и тн. ще се приемат ли са допустим разход?

 1. Не, вижте раздел 14.3. Недопустими разходи от Условията за кандидатстване и изпълнение.

 2. Да, за нов период.

 3. Да.

 4. Да.

 5. Да.

 6. Не, вижте раздел 14.3. Недопустими разходи от Условията за кандидатстване и изпълнение.

 7. Не са допустими разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;

 8. Не са допустими разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;

9-10-11-12: Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

4. Разходи, свързани с изграждането на нов сайт, свързан с преориентация на компанията към друг вид туризъм ще се приемат ли за допустим разход?

5 Разходи, свързани с подръжката и промяната на вече функциониращ сайт?

 1. Разходи за неотложен ремонт на офис помещение?

 2. Разходи за закупуване на периферия – мишки, принтери, външни дискове, монитори и тн?

 3. Разходи за подновяване на офис техника с минимални параметри- лаптоп до 700 лв. или подмяна на нефункциониращ климатик с нов до 700 лв. ?

 4. Разходи за обучения на персонала с оглед настъпилата ситуация и спешната нужда от преориентация- езикови обучения във връзка с обслужването на чужденци, курс за екскурзовод , обучение за кризисен мениджмънт, дигитален маркетинг и подобен тип обучения ?

 5. Граждански договори с физически лица , които имат съответните компетенции в проектиране на нови културно-опознавателни маршрути, фрий лансери в областта на дигиталната комуникация и т.н.

 6. Хонорари и друг тип възнаграждения към физически лица?

 7. Заплащане на консултантски услуги несвързани с подаване на документи по обявената процедура

 8. Ако сме отчели разход за някакъв вид дейност по програма BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия

  за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“, но разходите са за месец август, а през декември ще се наложи да се направи още един сходен разход, във връзка с дейността на фирмата, този сходен разход ще бъде ли приет като допустим ? Например разход за външни услги за август по старата програма и разход за същите външни услуги за декември по новата програма?

 9. Разходи за софтуерни продукти

 10. Раходи за командировки и участия в семинари

 11. Закупуване на литература

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

 1. Да допустим е ако не се дублира периода.

  В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяването на процедурата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“ съгласно разпоредбите на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по процедурата (което ще бъде изготвено и публикувано преди сключване на административните договори). Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от обявяването на процедурата до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

 2. Виж отговор 2. Разходът ще се счита за допустим при условие , че е спазено изискването да не се придобиват под формата на ДНА, а да се ползват под формата на външна услуга.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Моля за разяснение на обхвата на ,,разходи свързани с туристически услуги“

 2. В случай на непризнат разход по програмата, бенефициентът следва да възстанови само сумата за непризнатия разход, нали?

15-16-17: Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

18. Да.

15

12.10.2020

Здравейте,

Във връзка с планиран от Вас прием по процедура: BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

И желанието Ви: „да бъде отворена за кандидатстване от страна на туроператорите и туристическите агенти във вторник- 13.10.2020 г.”

т.1 и т.2 Министерство на туризма провежда настоящата процедура BG16RFOP002-2.092 в качеството си на конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“, като използва платформата на ИСУН. При нея са спазени всички изискуеми срокове по ЗУСЕСИФ. Законът не съдържа изисквания към изпълнението на процедурите за директно предоставяне, а изискванията които адресата цитира биха били приложими спрямо процедура за подбор, ако се прилага директно без да участва Министерство на туризма.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Имам следните въпроси:

 1. Юридическият отдел на министерството запознат ли е с ЗУСЕСИФ и империчната му разпоредба всяка обявена процедура да мине на „обществено обсъждане” от поне една седмица, което не сте осигурили?

 2. Юридическият отдел на мистерството запознат ли е със ЗУСЕСИФ и империчната му разпоредба приема да бъде минимум 60 календарни дни? (изключение се допускаше при временната рамка за отпускане на средства по режим COVID, но никой в министерство на икономиката не си позволи прием от ЕДНА седмица!)

Мисля, че имате всички шансове процедурата да бъде обжалвана в съда и да „падне”. Това ще доведе неминуемо до забавяне и до НЕОТПУСКАНЕ на средства на един от най-засегнатите сектори.

Липсата Ви на опит не е основание да правите процедура по този начин, защото не се прави така!

16

12.10.2020

Здравейте,

Имам няколко въпроса във връзка с програмата “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” .

 1. Какво следва да се запише в празното поле на ЕГН/личен номер на чуждестранно лице, когато управителят на фирмата е чуждестранно лице, но не притежава ЕГН или такъв личен номер?

 2. Следва ли да се прилоби дружественият договор/учредителният акт на чуждестранно юридическо лице, когато е едноличен собственик на капитала и съответно учредителният акт/дружественият договор няма как да бъде видим в Търговския регистър?

 1. Да се впише номер, който е приложим за съответната държава, по документ за замоличност издаден от същата.

 2. Съгласно т.24, подточка е) на Условията за кандидатстване и изпълнение, дружествен договор е необходимо да се предостави за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

17

12.10.2020

Здравейте,

Моля да конкретизирате какво точно имате предвид в копираните по- долу абзаци:

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване

[1] В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

Не се допуска резлизиране на печалба от получената безвъзмездна помощ.

Както е посочено на стр.15 в бел. под линия, в съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта и не се отнасят до икономическата дейност, която осъществява кандидатът.

18

12.10.2020

Във връзка с подготовка на проектно предложение по BG16RFOP002-

2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бих искал да попитам дали в Декларацията за държавни минимални помощи, Приложение 3-1 трябва да се опишат средствата получени по схемата 60/40, както и средства по НП “ЗОХТУ”.

В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по схемата 60/40, тъй като не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а имат характер на държавна помощ по

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Видно от публичната информация: https://www.az.government.bg/pages/nacionalna-programa-zohtu/, подкрепата по НП “ЗОХТУ” представлява схема за минимална помощ (помощ „de minimis”), съгласно разпоредбите на Регламент на ЕК 1407/2013 г., като посоченото не се отнася за работодатели – бюджетни предприятия / администрации / организации, които не осъществяват стопанска дейност на обектите, на които са наети безработни лица.

Съответно в Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи следва да се впише

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

финансирането получено по НП “ЗОХТУ”, когато то не се отнася за работодатели – бюджетни предприятия / администрации / организации, които не осъществяват стопанска дейност на обектите, на които са наети безработни лица.

19

12.10.2020

Здравейте, отново!

Благодаря за отговорите и експедитивността ви.

Борика/B-trust.bg казват Хеш алгоритъм SHA256 Вие казвате – Хеш алгоритъм SHA512

Може ли еднозначен отговор, защото моята дилема си остава.

Ето отговора от Борика.

RE: Спешно – Въпрос Desktop Signer от: Office Borica (office@borica.bg) дата: 12.10.2020 11:04

до: ‘Ант.Накова VICTORY AGENCY’ (victory_ltd@abv.bg) як: Office Borica (office@borica.bg)

Здравейте,

SHA 1 e стар алгоритъм който не се използва.

За целите на кандидатстването, не е важен Хеш алгоритъма, който ще използвате.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Според регламент № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация алгоритъма който се използва за подписване е SHA256.

Файла който сте подписали и сте направили проверка е подписан без забележки.

20

12.10.2020

Уважаеми Дами и Господа,

Пиша до Вас с въпрос относно процедура BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Ние сме юридическо лице регистрирано съгласно Закона за туризма с правна форма ЕООД, с ЕИК …………..

Едноличен собственик на капитала ни е чуждестранна фирма регистрирана в Люксембург. В тази връзка бих искала да попитам, попадаме ли под обхвата на понятието свързани предприятия за целите на конкретната процедура.

Едноличния собственик на капитала на ЕООД, който е регистриран в Люксембург и регистрираното в България ЕООД са свързани предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 5 от Закона за малките и средните предприятия

21

12.10.2020

Здравейте,

интересувам се дали след одобрен проект и отпусната помощ разходи по плащания към хотели за настаняване са допустими?

Разходите по плащане към хотели за настаняване биха били допустими ако попадат в хипотезата на т. 14.2 на Условията за кандидидатстване и изпълнение.

22

12.10.2020

Здравейте,

Във връзка с кандидатстване по BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ бихме искали да зададем следния въпрос – дружеството-кандидат е вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма, от 2017 насам, има застраховка „Отговорност на туроператора” и оперира като туроператор. В същото време при учредяването си е подадено в НСИ с икономически код 79.90 “Други дейности, свързани с пътувания и резервации” за да не нарушава закона преди издаването на лицензиите

за туроператор и турагент. Поради недоглеждане кода не е променян от тогава, включително и през 2019 г. Допустим ли е този кандидат до

Съгласно т. 11.1 от Условията за кандидатстване и изпълнение, допустими са само кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност (съгласно данни за 2019 г.) в един от следните сектори съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД – 2008 – Приложение 6 към настоящите Условия/:

 • 79.11 „Туристическа агентска дейност“;

 • 79.12 „Туроператорска дейност“.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

участие и ако не възможни ли са към момента корекции които да позволят неговото участие?

23

12.10.2020

Здравейте,

Във връзка с публикуваните условия за кандидатстване на сайта на министерство на туризма и приложенията към тях, бихме желали да получим отговор на следните конкретни въпроси:

 1. Да

 2. За двете

 3. Да се впише номер, който е приложим за съответната държава, по документ за замоличност издаден от същата.

Пример № 1: Туроператор “А” е дружество с ограничена отговорност, отговарящо на условията за кандидатстване по програмата. Капиталът на дружеството е 100 % притежаван от друго дружество с ограничена отговорност – “В” , регистрирано в Нидерландия. Управителят на дружеството “А” е чуждестранен гражданин, без личен номер на чужденец. По програмата кандидатства дружество “А”.

Въпроси:

1. Трябва ли да се представи Приложение № 1.1. – Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП.

 1. Да, информацията ще бъде изискана служебно, но с оглед оперативност, в случай, че разполагате с документа, можете да го предоставите.

 2. В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по процедура BG16RFOP002-2.073

  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, тъй като те не представляват минимална помощ, а са държавна помощ по Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

 3. Не

2. Ако отговорът на предходния въпрос е “ДА”, то за кои дружества от пример № 1 следва да се представи Приложение № 1.1. – Само за дружеството кандидат – “А” или заедно на “А” и на едноличният собственик на капитала – “В” ?

 1. Да, всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език.

 2. Да, изисква се Приложение 10 и също трябва да бъде подписано от лицето с право да представлява кандидата в личното му качество.

3. Трябва ли да се попълнят данни и ако “ДА”, то какви данни, в полето ЕГН/ЛНЧ, при положение, че управителят на “А” е чуждестранен гражданин, без ЛНЧ ?

9. Да, изисква се Приложение 11 и също трябва да бъде подписано от лицето с право да представлява кандидата в личното му качество.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. При положение, че седалището и адрес на дружеството са в гр. София, необходимо ли е да се представя удостоверение за липса на задължения към Столична Община или такава информация ще бъде изискана служебно?

 2. Ако дружество “А” е получило помощ по програма “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19”, трябва ли да попълва Приложение 3.1., при положение, че помощта е под 200 000 евро ?

 3. Трябва ли да се представя актуален учредителен акт на дружество “А”, при положение, че същия е виден от ТРРЮЛНЦ ?

 4. Трябва ли да се представя актуален учредителен акт на дружество “B”

  ? Ако “ДА”, то същият трябва ли да е легализиран и преведен, при положение, че е на чужд език ?

 5. В случай че заявлението се подава от пълномощник, необходимо ли е представяне на Приложение № 10 – “Заявление за профил на достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020” да бъде задължително представено ? Ако “ДА”, същото от пълномощника ли се попълва и подписва или от дружество “А” и празен ли следва да се остави номерът на административния договор за правна помощ ?

 6. В случай че приложението се подава от пълномощник, може ли Приложение № 11 да се подпише от пълномощника ?

24

12.10.2020

Здравейте,

.. ООД, BG……, е приемащ регистриран туроператор 05602/2006, с полица „Отговорност на туроператора“ 13062010010543/26.05.2020 г, валидна до 31.05.2021 г.

От 2006 г ООД е специализирана в обслужването на организирани

плажни туристи от Полша, както възрастни (и семейства с деца) така и

Разходът би бил допустим ако съответства на т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

младежки групи. Поради ковид пандемията реализирахме много слаб летен сезон 2020, успяхме да обслужим почти 80 % по малко туристи в сравнение с 2019 г. И съответно реализирахме изключително слаб финансов резултат за сезона за нас.

Ползваме програмата „60 на 40“ само за един наш служител

„Резервации“. За останалата част от екипа не ползваме тази програма. Останалите работят на граждански договор при нас, или са наети в изпълнение на договорите ни за съвместна работа с партньорите от Полша. Управителят на фирмата не получава възнаграждение по договор за управленише.

Слабият сезон 2020 налага за 2021 г. да допълним дейността на фирмата с ново направление, което да повиши общата ни ефективност и така да можем да останем на пазара. По наша експертна оценка, имаме шанс да се включим в предлагането на рехабилитационни и балнеолечебни процедури на туристи от Германия, в изпълнение на споразумението подписано от БУБСПА и немските здравни каси. Обаче поради слабия туристически сезон 2020, за реализиране на такова разширение на дейността не ни достигат собствените финансови средства. В тази връзка възможността да получим финансиране по програмата за безвъзмездна финансова помощ за туроператори и туристически агенти е много важна за нас.

……….., управител на ……..ООД, има нужната експертиза за разработване и реализиране на новата за нас дейност. Той е завършил немска езикова гимназия, магистър е по „Икономика и организация на туризма“ в Икономически университет – Варна, две години е работил като диспечиран екскурзовод с немски език и шест години като организатор и завеждащ сектор „ФРГ-1 и Австрия“ в ТК „Балкантурист- Златни пясъци“. Добре познава историята и актуалната ситуация на туристическия пазар в Германия. Той ще се заеме с разработването на програмата за предлагане на рехабилитационни и балнеолечебни процедури на туристи от Германия.

В тази връзка имаме следния въпрос: Можем ли, и как, в проекто- бюджета за кандидатстване по програмата за безвъзмездна финансова помощ за туроператори и туристически агенти да включим заплащане за труда на управителя, който той ще положи за разработване на новата

програма за немския пазар? Това няма да е възнаграждение за управлението на фирмата, а само по конкретния проект. Това

“ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

възнаграждение ще се начислява тепърва със започването на проекта и до приключването му, не е включвано в ползваната досега програма към Министерството на заетостта. Получаването на възнаграждението може да бъде оформено юридически във формат, подходящ за финансиране по процедурата “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Ако подобна форма не е подходяща, ще бъде ли прието да назначим нов човек на трудов договор за разработването на нашия проект и неговото възнаграждение ще може ли да бъде финансирано по настоящата процедура?

25

12.10.2020

Здравейте, относно публикувания пакет документи на сайта на Министерство на туризма

Съдържанието на Пакета документи включва:

Условия за кандидатстване и изпълнение Документи за попълване и подаване

Ръководство за кандидатстване през ИСУН – ръководството не може да се изтегли. – {“Message”:”Authorization has been denied for this request.”}

ВЪПРОС: Административния договор Prilojenie_7_Administrativen dogovor- Трябва ли да се попълват данните на кандидата/бенефициента кандидат?

к) Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата – попълнен по образец (Приложение 7), подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020.

 1. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях (вкл. Ръководство за кандидатстване през ИСУН) са вече достъпни на следния адрес:

  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

 2. Съгласно т. 24, б. „к“ от Условията за кандидатстване Кандидатите по процедурата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят към Формуляра за кандидатстване Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата, който следва да е попълнен по образец (Приложение 7), подписан с КЕП от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от упълномощено лице и прикачен в ИСУН 2020. В този смисъл, кандидатът следва да попълни данните за представяваното от него предприятие на изискуемите в документа места (в т.ч. по отношение раздела за страни по договора и т. 3.6.2 „Адрес за кореспонденция“), като същите следва да съответстват на дадните за това предприятие, посочени във Формуляра за кандидатстване.

26

12.10.2020

Здравейте,

1. Съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение,

изричното пълномощното се попълва по образец, датира и подписва на хартиен носител от лице с право да представлява

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване имаме няколко уточняващи въпроса по документацията.

 1. Относно /Приложение 4/ за упълномощаване да се подаде с КЕП проектното предложение, освен подпис и дата на представляващия дружеството, трябва ли да се постави и печат на фирмата и трябва ли да е нотариално заверено.

 2. Трябва ли да попълваме / Приложение 1-1/ и да се представя ако сме независимо предприятие.

 3. Също трябва ли да представяме и в тази връзка Дружествен договор.

 4. Когато документите се подават от Упълномощено лице, да разбираме, че подаваме /Приложение 10/.

 5. Профилът ни в ИСУН може ли да е на името на упълномощеното лице, което ще подава проектното предложение или трябва да е на името на бенефициента.

 6. Административния договор освен подписан с КЕП, трябва ли да се подписва и на хартия.

 7. Допустимите задължения в рамките на 1% от сумата на годишния оборот на предприятието за 2019 г., включва всички задължения на предприятието или тези само за 2019 г.? Тъй като в първоначално изнесената информация беше посочено, че ще се гледат задълженията само за 2019 г. Моля за уточнение.

кандидата. В този смисъл, няма изрично изискване документът да съдържа както печат на фирмата, така и нотариална заверка на подписа.

 1. Съгласно т. 24, б. „д“ от Условията за кандидатстване Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП (Приложение 1-1) не се изисква за независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗМСП.

 2. Представянето на Дружествен договор е приложимо САМО за дружествата с ограничена отговорност, едноличните дружества с ограничена отговорност (учредителен акт), събирателните дружества и командитните дружества.

 3. Съгласно Условията за кандидатстване, Кандидатът е длъжен да представи към Формуляра Приложение 9 – Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 и/или Приложение 10 – Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020, подписано от лице с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях. В този смисъл, следва да се разбира, че цитираните Приложения не може да бъдат подписани от упълномощено лице.

В случай, че канидадът реши да подаде проект чрез упълномощено лице, той представя пълномощно (приложение

4) на това лице, с което му се дават права да подаде проекта с КЕП и да подпише Административния договор за него, в случай, че бъде одобрен за финансиране.

5. Съгласно Условията за кандидастване и изпълнение на кандидатите се дава възможност да изберът кой да има право да извършва всички действия по изпращане и получаване на данни във връзка с отчитането на договора за БФП – лично или чрез упълномощено лице, като за това трябва да попълни Приложение 9 или 10. Следва да се има предвид, че при

подаване на проект и при създаване на достъп до ИСУН за управление на договор за БФП се изисква различно

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

упълномощаване. При първия случай е валидно приложение 4, а във втория случай Приложение 9 или 10.

 1. В случай, че кандидатът реши да приложи към Заявлението за кандидатстване Административен договор, подписан с валиден КЕП, не е необходимо да подава такъв подписан и на хартиен носител.

 2. Съгласно Условията за кандитастване, допустимите задължения в рамките на 1% от сумата на годишния оборот на предприятието са за последната приключена финансова година, в случая това е 2019 г.

27

12.10.2020

Здравейте,

от пакета с документи за кандидатстване по проект BG16RFOP002- 2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, линка към “Ръководство за кандидатстване през ИСУН” не е активен.

Условията за кандидатстване и изпълнение по настоящата процедура са достъпни на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

28

12.10.2020

Уважаеми колеги,

Молим за разяснения по Проект № BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“

Изпитваме затруднения да посочим конкретна сума използвана за оперативен капитал. Поради което ви молим да разясните, възможно ли е тази сума да надвишава прага 30 000 лв. без да се провежда процедура за избор на изпълнител по ЗЕСУСИФ, ако разхода е направен след 01.02.2020 г. до обявяването на процедурата.

В публикуваната актуализирана версия за кандидатстване според нас има двусмислие. Прилагаме подчертано със зелен цвят от страници 17 и 18 текстовете, в които 3 пъти е уточнено, че е възможно сумата да надвишава прага от 30 000 лв., ако разхода е направен преди обявяването на процедурата. След това един път (подчертали сме в червено) е написано обратното, че не е възможно сумата да е над 30 000 лв.

Към настоящия момент, в раздел 4 „Бюджет“ на Формуляра за кандидатстване по процедурата кандидатите следва да посочат общ размер на искана безвъзмездна финансова помощ за разходи за осигуряване на ликвидност, като този размер не може да надвишава 10% от от оборота, реализиран от предприятието- кандидат за 2019 г., но до прага на режим de minimis.

В конкретния случай се разглеждат две хипотези:

 1. По отношение на провеждане на процедура с „Публична покана“ по ПМС № 160:

  • В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. и периода 13.10.2020г. до 3 месеца от сключването на договора, надвишават 30 000лв. без ДДС, то процедура

с „Публична покана“ по ПМС № 160 се провежда само

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Молим ви спешно да разясните можем ли да кандидатстваме със сума над 30 000 лв., ако разхода е направен след 01.02.2020 г. и преди обявяването на процедурата без да се провежда процедура за избор на изпълнител по ЗЕСУСИФ и ПМС 160 или не можем, понеже се очаква утре 13.10 отваряне на процедурата, а срока за кандидатстване е само 5 дни.

за стойността на разходите, заявени за периода от 13.10.2020г. до 3 месеца от сключването на договора.

 • За разходите направени в периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. не се провежда процедура с „Публична покана“ по ПМС № 160.

 1. По отношение на праговете за допустимост на разхода:

  • Разходите, направени в периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. следва да са под 30 000лв. без ДДС, тоест ще е допустим разхода само, ако се заяви до 30 000лв. без ДДС за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.

  • за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна за доказване на което при отчитане бенефициентите следва да представят не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи.

29

12.10.2020

Здравейте,

във връзка с кандидатстване по програмата за подкрепа на ТО/ТА заради Covid-19 ми възникнаха 2 въпроса за момента:

 • проверка за задължения към Столична община – виждам, че МТ може да извърши служебна проверка за задължения. Това така ли е и след като сме регистрирани в София и нали не трябва да прилагаме ние това удостоверение?

 • „de minimis“ – по предишния проект Май месец получихме финансиране от 10 000 лева. Трябва ли да прилагаме Декларацията за минимални помощи?

 1. Информацията ще бъде изискана служебно, но с оглед оперативност, в случай, че разполагате с документа, можете да го предоставите.

 2. В случай, че предприятието-кандидат е получавало минимална помощ за период от три последователни години (2018, 2019, 2020) следва да представи към Заявлението си за кандидатстване Приложения 3 и 3-1.

30

12.10.2020

Здравейте!

Съгласно Условия за кандидатстване и изпълнение, т. 11. Допустими кандидати, т. 11.1 Критерии за допустимост на

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Пиша Ви във връзка с обявената процедура за кандидатстване за безвъзмездната финансова помощ за подбор на проекти “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Регистрирана съм като туроператор и турагент ……………ЕООД с лиценз № РК-01-….. от 14.03.2019 г.

Съгласно УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 1. Допустими кандидати:

  1. Критерии за допустимост на кандидатите

 1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

  ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г. в случай, че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

 2. Кандидатите могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Ви моля да ми отговорите дали имам право да кандидатствам по обявената процедура съгласно т.5б.

кандидатите, т. 5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди

01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

31

12.10.2020

Здравейте,

1. Разход за застраховката „Отговорност на Туроператора“ е

допустим ако е извършено пълното плащане по нея след

01.02.2020 г.

Като допустимо признати разходи ще бъдат ли:

2. Съгласно т.14.2. „Допустими разходи“ на Условия за

кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ по настоящата процедура, предоставените по

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. задължителната застраховка “Отговорност на Туроператора” , която трябваше да заплатим през м. април 2020 г. след като ЗК “Армеец” прекрати едностранно договора си с нас за вече съществуваща такава.

 2. Разходи за външни услуги- платени средства към транспортни фирми, хотели, туристически агенции в чужбина /контрагенти/?

процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция –Бенефициент.

Дата на разясненията от МТ: 13.10. 2020 г.

32

12.10.2020

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с подготвянето на проектни предложения и кандидатстването на наши клиенти по процедура BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Ви молим да ни дадете отговори и разяснение по следните въпроси:

 1. Две дружества – ЕООД, осъществяват дейност и са регистрирани като туроператори и туристически агенти, като двете дружества са свързани чрез едно и също физическо лице – едноличен собственик на капитала и управител.

  Допустимо ли е и двете дружества да подадат проектно предложение и да получат подпомагане по процедурата, при положение, че общият размер на получената от тях помощ, заедно с другите минимални помощи, не надхвърля 200 000 евро?

 2. В разходите „за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга”, определени като допустими съгласно т.14.2. „1/” от Условията за кандидатстване, включват ли се разходи, които туроператорът извършва за услуги, които включва в туристическите пакети, които продава, или услуги, които туроператорът или туристическият агент продават индивидуално на своите клиенти:

 1. Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение свързани предприятия, независимо дали формират група или не, да кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения, при условие, че отговарят на всички останали изисквания за допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.

 2. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периодът на допустимост на разходите за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно

съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • разходи за хотелски нощувки;

 • разходи за хранене;

 • разходи за самолетни билети;

 • разходи за автобусен превоз;

 • разходи за такси за посещение на туристически обекти;

 • разходи за застраховки на пътуващите;

 • разходи за други видове туристически услуги?

 1. Попада ли всеки от изброените разходи по предходния въпрос №2 в отделна категория разход за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет и ако за всеки от видовете разходи не се надвишава прага съгласно ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г., следва ли да се прилага техния ред за избор на изпълнител?

 2. В случай, че кандидатът е извършил разходи преди 01.02.2020 г., които обаче са за дейности след 01.02.2020 г. и в периода на допустимост на проекта (например, нощувки и самолетни билети за периода от 01.02. до 31.12.2020 г.), допустими ли ще бъдат тези разходи поради това, че са дейности (услуги, предоставяни от туроператора/туристическия агент) през периода на допустимост, въпреки че са платени преди 01.02.2020 г.?

от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че при реализиране на разходите си следва да осигурят спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, която подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

 1. В конкретния случай се разглеждат следните хипотези:

  1-Всички разходи, които попадат в един туристически пакет се възприемат за идентични или за сходни с разходите на всеки един туристически пакет, извършен в периода 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на договора, тоест разходите по всеки един туристически пакет, ще се сумират с разходите с останалите туристически пакети, тъй като изброените разходи попадат в хипотезата (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет).

  1. По отношение на провеждане на процедура с „Публична покана“ по ПМС № 160:

   • В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. и периода 13.10.2020г. до 3 месеца от сключването на договора, надвишават 30 000лв. без ДДС, то процедура с „Публична покана“ по ПМС № 160 се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от 13.10.2020г. до 3 месеца от сключването на договора.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • За разходите направени в периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. не се провежда процедура с „Публична покана“ по ПМС № 160.

 1. По отношение на праговете за допустимост на разхода:

  • Разходите, направени в периода от 01.02.2020г. – 12.10.2020г. следва да са под 30 000лв. без ДДС, тоест ще е допустим разхода само, ако за този период се заяви разход до 30 000лв. без ДДС за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.

  • за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна за доказване на което при отчитане бенефициентите следва да представят не по- малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи.

Важно: При определяне на вида процедура, която трябва да проведат бенефициентите следва да се ръководят както от разпоредбите на глава четвърта „Специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ“ от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, така и от разпоредбите на „Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ (ПМС № 160/01.07.2016 г.). Следва да бъде взета под внимание разпоредбата на чл. 14. От ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно която: „При провеждане на процедура за избор на изпълнител с публична покана се използват кодовете на номенклатурите в Общия терминологичен речник, приет с Регламент (ЕО) № 2195/2002 (ОВ, L 340 от 16.12.2002 г.) на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен

речник, свързан с обществените поръчки (CPV).“. Едновременно

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

с това трябва да се имат предвид и определенията дадени в т. 5 и т. 6 на параграф 1 от допълнителните разпоредби на ПМС № 160/01.07.2016 г., съгласно които: „5. “Разделяне на предмета на възлагане” е налице, когато с цел използване на по-благоприятен режим за избор на изпълнител бенефициентът е възложил отделно изпълнението на идентични или сходни дейности, включително чрез разделяне изпълнението на конкретна дейност на части.

4. Съгласно Условията за кандидатстване, периодът на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

В конкретния случай, ще бъдат допустими само разходите, за които е наличен разходооправдателен документ с дата от или след 01.02.2020г., но до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

33

12.10.2020

Здравейте,

Въпрос: Във връзка с процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следния въпрос:

Допустими ли са разходи за оперативната дейност на туристическа агенция, касаещи разплащания с хотелски обект за настаняване на туристи, при положение че общата стойност на тези разходи надвишава 30 000 лева и са извършени в периода преди подаване на проектното предложение.

Виж отговор на въпрос 32.

34

12.10.2020

Здравейте,

1. По отношение на подписване на файлове с разширение „isun“, следва да се спазват изричните указания за това процедиране,

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Бихте ли потвърдили указанията за файловете как ще се подписват в ИСУН.

 • за файлът с разширение isun

  1. За потребители на електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Desktop Signer

   като се избере тип на подписване PKCS 7 и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на типа на електронния подпис е

   Detached (p7s), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA1, с разширение „.p7s“?

   • за прикачените файлове

Административният договор следва да е подписан с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ.

Декларациите по букви а/, б/, в/ и в1/ могат да бъдат подписани с валиден КЕП от лицата официално представляващи кандидата (вписани в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, а не упълномощени) и прикачени в ИСУН 2020. В случай, че е възприет този подход, следва декларациите да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ.

–Какво е разширението на файла ако работим с Б-тръст?

разписани в Ръководството за потребителя за модул „Е- кандидатстване” (акт. към 06 октомври 2020 г.), Приложение 13 към Пакета документи за кандидатстване по настоящата процедура.

 1. Посоченият от адресата цитат е в съответствие с т. 24 от Условията за кандидатстване по процедурата.

 2. За файлът с разширение isun потребителите с електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Desktop Signer като се избере тип на подписване PKCS 7 и се проверят в Настройките на софтуера за формата на типа на електронния подпис трябва да се променят на DETACHHED (p7s), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA256 или SHA512.

 3. Декларациите и административния договор следва да бъдат подписани с валиден КЕП на локалния компютър, като е препоръчително подписването да е чрез attached signature – файл и подпис в един документ. Потребителите с електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Desktop Signer, като се избере тип на подписване PKCS 7 и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на типа на електронния подпис е Attached/Enveloping (Заедно) (p7m), нивото да е Baseline_B и Хеш алгоритъм SHA256 или SHA512.

35

12.10.2020

Здравейте,

Моля за разяснение във връзка с допустимите разходи по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Имат се предвид вложените от предприятието оперативни разходи, чиято стойност попада в обхвата на общата стойност на предоставената от него туроператорска/турагентска услуга.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

На стр. 17 от публикуваните на 12.10.2020 г. от Министерство на туризма Условия за кандидатстване и изпълнение по процедурата по отношение на допустимите разходи е посочено, че:

“Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.”

Моля за разяснение на това какво се има предвид под “разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга “. Има се предвид обичайната дейност за авансово резервиране на полети, хотели и туристически пакети и/или нещо друго/допълнително? Моля, дайте примери за “оперативен капитал”.

36

12.10.2020

Здравейте,

Имаме няколко въпроса във връзка с подаване на документите по процедура BG16RFOP002-2.092 ”Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент,

за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19”.

 1. Пълномощното – Приложение 4, в случай че си попълваме и подаваме документите сами, тоест не упълномощаваме никого, нали не е необходимо да попълваме?

 2. В Приложение 9 – № на договор нали не се попълва, тъй като нямаме такъв?

 3. Приложение 10 – когато не упълномощаваме лице, нали не е необходимо да се попълва?

 4. Тъй като сме двама Управители/съдружници, заедно и поотделно/ и от двамата ли се попълват документите?

 1. Приложение 4 – Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се подава, в случай, че официалният представляващ предприятието-кандидат решени да делегира на друго лице да подаде от негово име проектното предложение и/или да подпише с КЕП административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ. В случай, че официалният представляващ предприятието-кандидат реши лично да подаде с КЕП проектното предложение и да подпише административния договор не се изисква същия да представя Приложение 4 към своето Заявление за кандидатстване.

 2. На етап кандидатстване, предприятието-кандидат не се изисква да попълва празното поле в т. 1 на Приложение 9, касаещо номера на договор/заповед за предоставяне на безвъзмездна помощ. Попълването ще се извърши служебно при положително решение за сключване на договор с този кандидат.

 3. В случай, че официалният представляващ предприятието- кандидат реши лично да получи профил за достъп до ИСУН, подава само Приложение 9 от Пакета документи за кандидатстване.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

4. Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно и Поотделно” е приложимо следното:

А) По отношение на следните документи е достатъчно само едно лице с право да представляват кандидата да ги подпише, а именно:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

 2. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

 3. Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

 4. Административен договор.

Б) По отношение на следните документи следва всеки един да ги попълни по един екземпляр от всеки, а именно:

1-Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

2-Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение).

37

12.10.2020

Здравейте,

Бихте ли ми дали информация по програмата за безвъзмездната финансова помощ на стойност 10 млн. лв. по процедурата за подбор на проекти “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, признават ли се разходи за:

 1. Счетоводство

 2. Наем на офис

 3. Осигуровки на самоосигуряващо се лице

Доколкото посочените разходи представляват Разходи за покриване на текущите нужди на кандидатите и за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга отговарят на всички условия за допустимост на разходите, същите биха били допустими по настоящата процедура.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно допустимостта на разходите по даден проект ще бъде извършена от екипа на МТ по одит на предоставената финансова помощ на база на предоставените към отчета разходооправдателни и

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Интернет

 2. Мобилни телефони

И също така счетоводните документи за разходите със задна дата от 01.02.2020 ли се предоставят?

платежни документи, с които бенефициентите удостоверяват изпълнението по проекта.

Съгласно изискванията по процедурата, периодът на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

38

12.10.2020

Здравейте,

Допустим кандидат ли е по процедурата такъв, който е кандидатствал, респ. сключил и получил БФП по процедура BG16RFOP002-2.073

„ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“?

Да, подобен кандидат би бил допустим, ако не се дублира периода и разхода, за който той ще иска възстановяване на средства по настоящата процедура.

39

13.10.2020

Уважаеми дами и господа, Във връзка с очакваната за отваряне процедура за „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. бих искала да помоля за разяснение по следния казус. Мои клиенти са две туристически агенции А и Б. И двете са микро предприятия с под трима служители всяка и с под 1 000 0000 оборот. И заедно и по отделно са микро предприятия. Собственикът на фирма А притежава 50 % от фирма Б като физическо лице. В този случай двете предприятия независими ли са или са предприятия- партньори.

Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение свързани предприятия, независимо дали формират група или не, да кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения, при условие, че отговарят на всички останали изисквания за допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.

40

13.10.2020

Здравейте, Фактите:

Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

………….. е регистриран ТА с РК-01-……. г и ТО с РК-01 ,

микропредприятие е.

Извършвала е стопанска дейност през 2018 и 2019 г

Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем.

С валидна застраховка отговорност на туроператора към ЕВРОИНС 03700100002669, валидна до 20.03.2021

В НКИД сме подали 2 основни кода: 79.12 – 40 % и 63.99 – 60% (заради уеб платформите, които поддържаме – www.fest-bg.com и www.cityquest.bg , които също са с туристическа насоченост).

Проверката на проектните предложения, вкл. на приложимите документи, ще бъде извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда проектните предложения по процедурата.

Въпрос:

Допустима ли е да кандидатства по Процедура на подбор на

проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“ на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020 на Европейския съюз?

41

13.10.2020

Здравейте,

имам следния въпрос: Трябва ли да се попълва пълномощно за подаване на проектното предложение

и за подписване на административния договор, ако титуляр на КЕП е предприятието, което кандидатства по проекта, а автор е главния счетоводител. Предприятието-кандидат няма КЕП с автор някой от представляващите.

Съгласно т. 23 от Условията за кандидатстване, проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице

с право да представлява кандидата или упълномощено от него

лице. В случаите, когато официалния представител на кандидата не разполага с валиден КЕП, същия е възможно да упълномощи друго лице, което от негово име да подаден с личен КЕП проектното предложение.

При упълномощаване следва да се прикачи в ИСУН 2020 изрично пълномощно – попълнено по образец (Приложение 4), подписано на хартия от официалния представител на кандидата и сканирано, а в случай че кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, изричното пълномощно се подписва на хартия от всички от тях, сканира се и се прикачва в ИСУН 2020.

В случай на подаване на проектното предложение от пълномощник КЕП-ът, с който се подписва проектното предложение, следва да бъде с титуляр и автор упълномощеното

физическо лице, а в случай на упълномощаване на юридическо

image

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

лице – КЕП-ът следва да бъде с титуляр упълномощеното юридическо лице и автор – официалният представляващ на упълномощеното юридическо лице.

Моля, обърнете внимание, че проектното предложение е препоръчително да се подава винаги от профила на кандидата, не от друг профил, тъй като впоследствие ще бъде използван именно този профил за комуникация с МТ и за отстраняване на нередовности във връзка с подаденото проектно предложение по време на оценката на проектните предложения. По време на етап „Оценка на проектно предложение“ комуникацията с кандидата и отстраняването на нередовности по подаденото проектно предложение ще се извършват електронно чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, от който е подаден съответният проект като промени на посочения профил (вкл. промяна на имейл адреса, асоцииран към съответния профил) са недопустими.

42

13.10.2020

Здравейте,

Във връзка с обявена процедура: BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

В качените документи липсват “Условията за кандидатстване и изпълнение” или да ползваме предварително обявените?

Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях (вкл. Ръководство за кандидатстване през ИСУН) са вече достъпни на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

43

13.10.2020

Здравейте,

в системата ИСУН 2020 не са качени Условията за кандидатстване и изпълнение по “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях (вкл. Ръководство за кандидатстване през ИСУН) са вече достъпни на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

44

13.10.2020

Здравейте, колеги,

Имаме въпрос относно документите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.092- Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за

туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Въпросът е конкретно по отношение на Приложение 1.1 – Справка МСП и

указанията за попълването й. Според тях фирмите ТО/ТА ще се разглеждат не

като самостоятелни предприятия, а като свързани предприятия. В нашия случай,

ние като самостоятелна фирма попадаме в условията за кандидатстване по

програмата (ТО и малко предприятие). Тъй като сме част от холдингова структура, съгласно указанията за попълване на Декларацията, трябва да покажем и показателите на фирмите собственици. Ако спазим това условие, ще

попаднем извън обхвата на Процедурата. В същото време фирмите, преки

собственици няма да кандидатстват по тази процедура, но са засегнати от

пандемията, развивайки дейност в хотелиерския бизнес. Можем ли да кандидатстваме в проекта като самостоятелно предприятие или в

така описаната ситуация нямаме право да кандидатстваме по процедурата?

Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем. Информацията, която представя адресата следва да се попълни в Приложение 1 и 1-1 от настоящата покана.

Проверката на проектните предложения, вкл. на приложимите документи, ще бъде извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда проектните предложения по процедурата.

45

13.10.2020

Здравейте!

Имам следните въпроси по процедура BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19:

Може ли да дадете разяснения (с примери) относно конкретните видове разходи, попадащи в описанието на допустимите по проекта

1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по

процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

разходи: „Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга“

1. Допустими ли са разходи за:

 • закупуване на самолетни билети, свързани с поръчки на клиенти

 • хотелско настаняване, свързано с поръчки на клиенти

 • за организиране на мероприятия по поръчка на клиенти (транспорт, наем на зали и оборудване, кетъринг и др.)

 • командировки в страната и чужбина (пътни, дневни, нощувки)

 • осигуровки на самоосигуряващи се собственици на кампании- бенефициенти

 • абонамент за платформи за туристически агенти и туроператори (Amadeus)

 • реклама

 • консултантски услуги, свързани с дейността

 1. В случай, че разходите, които бенефициентът отчете на етап Финален отчет са по-малки от общата сума разходи, заложени по бюджета на проекта, подлежи ли фирмата бенефициент на някакви санкции и какви?

 2. Във връзка с спецификите на дейността на туристическите агенти – ще бъдат ли допустими извършени от тях разходи, които са от чуждо име и за чужда сметка, тъй като те са основна част от разходите, свързани с дейността им и за разлика от туроператорите те не могат да действат от свое име?

 3. Моля дайте разяснения относно процента и начина на изчисление на законната лихва, която е спомената в Административния договор като дължима от бенефициентите при определени положения, описани в договора.

на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

ВАЖНО: Кандидатите следва да имат предвид, че при реализиране на разходите си следва да осигурят спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, която подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

 1. В случай, че представените за възстановяване разходи не достигат предоставената съгласно договора безвъзмездна помощ, не подлежат на санкции. При подаване на финален отчет по проекта за извършени ще се признаят всички разходи, за които бенефициентът е представил съответните документи, доказващи тяхното разходване, и са до лимита на предоставения по процедурата размер, изчислен по пропорционалния принцип, заложен в т. 27.1 от Условията за кандидатстване.

 2. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди

на кандидатите и извършване на разходи за оперативен

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната във Вашия случай турагентска услуга.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

4. Съгласно чл. 86 на Закона за задълженията и договорите, размерът на законната лихва се определя от Министерския съвет.

46

13.10.2020

Уважаема госпожо/Уважаеми господин Координатор,

Ще бъда благодарна за отговор на следните въпроси, свързани с процеса на

кандидатстване по BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 1. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН

  2020 (Приложение 9 към Условията за кандидатстване и изпълнение) – необходимо ли е да се подава такова заявление, при условие, че вече имаме създаден профил по проект BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и

  малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″?

 2. В приложение 5 КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – удостоверенията под № 10 и 11 две различни ли са или едно

и също при условие съвпадение на общината по седалището на кандидата и

на МТ (Столична община)?

 1. Профилът за достъп на ръководител на бенефициент до ИСУН 2020 се създава за целите на изпълнение на всеки конкретен договор за безвъзмездна помощ. Във Вашия случай е необходимо да подадете към Вашето заявление, приложение 9 или 10 за целите на управлението на административния договор за проекта, подаден по настоящата процедура.

 2. Във Вашия случай, че седалище на предприятието-кандидат съвпада със седалището на Министерството на туризма (Столична община), не е необходимо да подава две удостоверения за липса на задължения. В този случай, оценителната комисия може да извърши служебна проверка за тези обстоятелства и кандидатът да не прилага изричен за тази цел документ. Ако такъв е наличен, същият може да се приложи към Заявлението за осигуряване на оперативност на процеса по оценка на заявленията.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

47

13.10.2020

Здравейте,

имам въпрос относно Проект № BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“

В административния договор е посочена следната точка:

  1. Приложения:

   1. Следните документи представляват Приложения към настоящия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и са неразделна част от него: Приложение I: Описание на Проекта (Формуляр за кандидатстване, подаден в

ИСУН);

Приложение II: Общи условия към финансираните по Оперативна програма

“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административни договори за

безвъзмездна финансова помощ (в електронен вариант, прикачен в ИСУН);

Приложение III: Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за

малките и средните предприятия; Приложение IV: Декларация, че кандидатът е запознат с условията за кандидатстване и условията за изпълнение; Приложение V: Декларация за финансовите данни; Приложение VI: Декларация за нередности; Приложение VII: Декларацията за съгласие данните на кандидата да бъдат

предоставени от НАП на МТ по служебен път;

Един от изискваните документи е Декларация за финансови данни, а в пакета документи по програмата няма такъв образец?

Бихте ли ни съдействали дали се изисква и какъв е образец, за да го подадем – или ще изиска допълнително?

За целите на настоящата процедура няма да се изисква от кандидатите да представят Декларация за финансови данни към Административния договор за БФП.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

48

13.10.2020

Здравейте,

В публикувания пакет документи за кандидатстване и информация по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на страницата в ИСУН 2020 (на линк https://eumis2020.government.bg/bg/567c1774/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313 ) , ЛИПСВА файл с Условия за кандидатстване и изпълнение. Кога да се очаква публикуването им, поради изключителната им важност за подготовка на проектите?

Също така, моля да уточните в какъв срок могат да се задават въпроси по процедурата.

Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях (вкл. Ръководство за кандидатстване през ИСУН) са вече достъпни на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до три дни преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

49

13.10.2020

Здравейте!

……………ООД е компания с удостоверение за извършване на туроператорска и турагентска дейност № РК-01-7110, издадено на 24.04.2013 г. и с код на икономическа дейност 79.12 „Туроператорска дейност“.

Фирмата предоставя една единствена услуга – хотелско настаняване по време на търговски изложения, конгреси, конференции, бизнес пътувания в чужбина на чуждестранни клиенти. Самолетни билети, влакови билети, летищни трансфери както и каквито и да било транспортни услуги не са предмет на дейност на агенцията. Настаняванията са извън пределите на България, като основната част са в страни от Европейския съюз, но има и такива в трети страни.

Във връзка с кандидатстването ни по процедура BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имаме следните въпроси:

1. В Условията за кандидатстване и изпълнение на програмата е записано, че: „фокусът на настоящата процедура е насочен към туроператорите и туристическите агенти, които предлагат туристически

 1. Предприятието е допустим кандидат, ако отговаря на изискванията на т. 11.1 от Условията за кандидатстване и изпълнение.

 2. В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по процедура BG16RFOP002-2.073

  „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, тъй като средствата по нея не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а имат характер на държавна помощ по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

 3. В случай, че кандидатът реши да кандидатства по настоящата процедура и по процедура BG16RFOP002-2.089, сумарно получения финансов ресурс не може да надвишава

50 000 лв. Следва да се има предвид, че при кандидатстването по всяка процедура, кандидатът трябва да съобрази и сумите на получени от кандидата в предходните 3 години други държавни помощи, като общата им сума не трябва да надвишава прага от 200 000 евро.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

пакети, включващи ползването на основни туристически услуги за входящ и изходящ туризъм на територията на Република България“

Ние не предлагаме пакети, а както вече е написано по-горе – само хотелско настаняване. Това прави ли ни недопустим кандидат по процедурата? В т. 11 от Условията не е записано като изрично условие.

 1. Фирмата получи финансиране по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. При определяне сумата за BG16RFOP002-2.092 следва ли да приспаднем получената сума по BG16RFOP002-2.073? И BG16RFOP002-2.073 следва ли да се декларира като получена минимална помощ в Приложение 3?

 2. Ще кандидатстваме и по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

В т. 9 е записано, че: Безвъзмездната финансова помощ, предоставена на кандидата по настоящата процедура и по процедура BG16RFOP002-

2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“ не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.

Но после, под линията, е уточнено друго: Следва да се има предвид че при кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ предприятията могат да получат по нея до 50 000 лв., като помощта по тази процедура (BG16RFOP002-2.092) и по процедура BG16RFOP002-2.089 не може да надвишава на 50 000 лв.

Коя е правилната сума – 50 000 лева или 200 000 евро?

И кандадатствайки по няколко отделни процедури, каква сума максимално можем да получим?

4. В т. 14.2. Допустими разходи е записано, че Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

 1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

  Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

  Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

  Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

 2. Виж отговор в т. 3 на въпрос 32.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Тук, освен разходи за суровини, материали и консумативи, разходи за външни услуги (вкл. наеми и режийни разходи) и разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), можем ли да включим и платените суми към хотелите? Тяхната стойност все пак се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска услуга.

Ако разходите за хотелите са допустими разходи, то кои точно се приемат за такива, предвид, че по време на епидемиологичната обстановка провеждането на изложения е сведено до минимум, т.е. нямаме и едва ли ще имаме настанявания в периода на процедурата? Имаме платени суми към хотели след 01.02.2020, които са както за настанявания, които ще се състоят през 2021-ва година, така и такива, които са платени към хотелите за неосъществените, но невъзстановяеми резервации за 2020-та година.

5. Предвид, че хотелите, с които работим се намират в чужбина, ако сумата на настаняванията надвишават регламентираните прагове в чл. 50 от ЗУСЕСИФ, пак ли сме задължени да проведем избор на изпълнител с

„Публична покана“? За сумите преди обявяването на процедурата, а и за тези по време и след нея, можем да представим достатъчно съпоставими оферти от различни хотели и други туроператори.

50

13.10.2020

Здравейте,

фирмата работи в областта на туризма, но се занимава с анимация. Като едни от най-засегнатите в областта, може ли да се възползваме от тази програма?

Предприятието е допустим кандидат, ако отговаря на изискванията на т. 11.1 от Условията за кандидатстване и изпълнение.

51

13.10.2020

Здравейте,

Бих искала да попитам следните неща по процедура BG16RFOP002-

2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

1. В Приложение 3.1 необходимо ли е попълване на информация за помощ по мярка 60/40 и 80/20?

1. В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по схемата 60/40, тъй като не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а имат характер на държавна помощ по

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. В системата ИСУН липсват Условия за кандидатстване. Актуални ли остават условията, публикувани на 9.10.2020г?

 2. Моля за детайлно разяснение кои точно разходи ще бъдат признавани за допустими – в частност разходите по туристически пакети

 1. Условията за кандидатстване и изпълнение и приложенията към тях (вкл. Ръководство за кандидатстване през ИСУН) са вече достъпни на следния адрес:

  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56- 0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313

 2. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

52

13.10.2020

Здравейте,

във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

С цел съкращаване на сроковете, всички приложения, налични в Пакета документи за кандидатстване и изискуеми за попълване се подават на етап „кандидидатстване“.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ имам следното питане:

Кои приложения се подават на етап кандидатстване и кои се подават след одобрение на кандидата? И по специално кога се подават Приложения с номера 7, 10 и 11?

53

13.10.2020

Здравейте,

 1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

  Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

  Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

  Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

 2. В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, тъй като средствата по нея не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а

имат характер на държавна помощ по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в

пиша Ви от туристическа агенция Травълърс- Варна.

Кандидатстваме за безвъзмездна помощ за туроператори и турагенти.

Бихме искали да помолим за малко информация, както следва:

1.Разходи за осигуряване на ликвидност: разходи (насрещни фактури от доставчици) за туристически услуги (хотели, сам. билети и т.н.) признават ли се или само текущи разходи (офис, заплати, осигуровки)?

Като цяло бихте ли посочили конкретно кои разходи можем да използваме?

2. Получихме помощ по програмата 3000-10000 лв., трябва ли да попълваме приложение 3-1 ?

3. Къде да приложимо Удостоверението за наличие и липса на задължения от общината – в т.6 коя категория е правилната?

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

54

13.10.2020

Във файла с изискванията по отворената процедура сте пояснили разграниченията с две други процедури по ОПИК, а именно BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Същевременно липсва информация за обвързаността ѝ с процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. Ние сме участвали по тази процедура и имаме сключен договор за 10 000 лева, в рамките на които са включени единствено разходи за възнаграждения, но само за част от персонала ни и то само за 3 месеца.

Въпросът ми е следният:

В случай че отговаряме на всички изисквания по настоящата процедура, допустимо ли е кандидатстваме отново за разходи за възнаграждения за различни служители и съответно период от време? Няма да е налице абсолютно никакво дублиране на разходите.

Питането ми е продиктувано от един от критериите за недопустимост на разходите съгласно т. 14.3 от условията, а именно че са недопустими разходи за персонал при кандидати (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието), които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта). Това означава ли, че ако сме получили разходи за възнаграждения по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, не можем да участваме по настоящата процедура със същия вид разходи или това ограничение се отнася само за мерките в бележката под линия?

Следва да имат предвид, че по процедурата се считат за недопустими разходите за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране (в рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта /съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС №151/03.07.2020г./, схема за

заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.) за персонал през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта).

54

.1

12.10.2020

В т. 11.2 от Условията е записано следното в 3): Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата и да получат

безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните

Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013 и по-конкретно ако финансирането представлява:

– помощи за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, които са пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;

Ние попадаме ли в тази точка, при условие, че настаняванията ни са извън България и клиентите ни, в най-голямата част, са чуждестранни фирми и физически лица? Фирмата няма дистрибуторска мрежа, нямаме клонове в други държави.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно допустимостта на разходите по даден проект ще бъде извършена от екипа на МТ по одит на предоставената финансова помощ на база на предоставените към отчета разходооправдателни и платежни документи, с които бенефициентите удостоверяват изпълнението по проекта.

55

14.10.2020

При попълване на документите за ИСУН за подпомагане на ТО/ТА не мога да открия всички декларации:

 1. Декларация, че кандидатът е запознат с условията на кандидатстване и изпълнение.

 2. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ

 3. Заявление за профил за достъп. Аз имам профил за достъп. Как да го представя?

 4. Декларация а съгласие данните на кандидата да се ползват от НАП 5.Декларация за нередности?

1. 2. 4. 5. Всички необходими документи за кандидатстването са общодостъпни на следния адрес

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/32342a56

-0d3a-45d2-9441-2a2415f9e313 с краен срок за кандидатстване 20.10.2020 г. 16:30 часа.

3. Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 представлява задължителното Приложение 9, описано в буква з) от точка 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от Условия за кандидатстване и изпълнение

56

14.10.2020

Здравейте,

При опит за прикачване на допълнителни документи в т.6, като

например Устав и учредителен договор на ООД, в дропдауна няма

опция „други“ и трябва да се избере 1 от вече съществуващите опции, което е неправилно.

При липса на възможност за въвеждане на текст в полета „Вид“ и

„Описание“, то прикачихме устава на дружеството като „свидетелство за съдимост“!

Моля ви за коментар и решение,

Съгласно посоченото в т. 21. Ред за оценяване на проектните предложения, в случай на установени по време на оценката

нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите за кандидатстване, Министерство на туризма ще изпрати на

съответния кандидат уведомление за установените

нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица, като денят на получаване на уведомлението не се брои.

В конкретния случай е допустимо да се прилагат и други документи с цел олесняване работата на оценителната комисия без значение от наименованието в полетата на „Вид“ и

„Описание“.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

57

14.10.2020

Уважаеми дами и господа,

Имам въпрос относно процедурата по кандидатстване по програма BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, разрешено ли е управител, който в момента е по майчинство (с електронен подпис) да кандидатства (подаде документи) и участва в изпълнението и отчитането на проектопредложението или е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да даде пълномощно и да упълномощи съдружника си, който да кандидатства с негов електронен подпис? Фирмата е ООД с двама съдружници без нает персонал?

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата1 или упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се представлява само заедно от няколко физически лица, проектното предложение се подписва от всяко от тях при подаването.

58

14.10.2020

Уважаеми г-жи и г-да,

При подадено проектно предложение по процедурата BG16RFOP002-

2.092 сме пропуснали да отбележим КИД във Формуляр за

кандидатстване, т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на проекта по КИД 2008.

Кодът ни е допустими по процедурата , което ще се установи и при служебна проверка от НСИ/Мониторстат. Следва ли да оттеглим проектното предложение и подадем ново в регламентирания срок или служебната проверка е водеща за установяване на допустимостта на кандидата.

Съгласно посоченото в т. 21. Ред за оценяване на проектните предложения, в случай на установени по време на оценката нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите за кандидатстване, Министерство на туризма ще изпрати на съответния кандидат уведомление за установените нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по- кратък от една седмица, като денят на получаване на уведомлението не се брои.

59

14.10.2020

Здравейте,

Във връзка с изготвянето на документи по Програма BG16RFOP002-

2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма

като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

Съгласно изискванията по процедурата няма ограничение свързани предприятия, независимо дали формират група или не,

image

1 За целите на настоящите Условия под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието.

Валиден КЕП към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице- кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

икономическите последствия от пандемията COVID-19 имаме нужда от съдействие по следния казус:

Предприятие А кандидатсва по Програма BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор

или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Предприятие А е с основна дейност 7912 Туристическа агентска и операторска дейност.

Предприятие А осъществява дейността си в помещение, собственост на Предприятие Б. Между предприятия А и Б има сключен договор за

наем.

Физическото лице, едноличен собственик на капитала и управител на Предприятие А е съдружник в Предприятие Б с 48 % от капитала на

Предприятие Б и не е управител в Предприятие Б.

Предприятие Б е с основна дейност 68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Въпроси:

Следва ли да считаме предпиятие А и предприятие Б за:

 1. „Предприятията – партньори“ по Таблица 2 в Приложение 1.1 Справка МСП?

 2. „Свързани предприятия“ по Таблица 3 в Приложение 1.1 Справка МСП?

 3. „Едно и също предприятие“ по Приложение 3-1 съгласно чл. 2 параграф 2 на Регламент (ЕС) 1407/2013?

да кандидатстват самостоятелно с отделни проектни предложения, при условие, че отговарят на всички останали изисквания за допустимост, посочени в раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване.

Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем.

Проверката на проектните предложения, вкл. на приложимите документи, ще бъде извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда проектните предложения по процедурата.

Съгласно посоченото в т. 21. Ред за оценяване на проектните предложения, в случай на установени по време на оценката нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите за кандидатстване, Министерство на туризма ще изпрати на съответния кандидат уведомление за установените нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица, като денят на получаване на уведомлението не се брои.

60

14.10.2020

Здравейте,

Ние сме туристическа агенция и ще кандидатстваме по процедура

BG16RFOP002-2.092.

Моля, за разяснение, в Декларацията за държавни/минимални помощи, трябва ли да се включват сумите на помощите 60/40 и 290 лева на служител? И ако да, трябва ли да се включват тези, за които сме одобрени, но все още не сме получили?

В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по схемата 60/40, тъй като не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а имат характер на държавна помощ по

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

61

14.10.2020

Здравейте, уважаеми господа!

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Явявам се управител и собственик на Туроператорска фирма. Имам желание да кандидатствам по проекта за финансиране:

BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез

прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“

Въпросът ми е, ако до сега съм изпозвала програмата 60/40 за друг служител на фирмата и не съм използвала никакво финансиране за

покриване на мое възнаграждение и осигуровки, мога ли при отчитате на разходи по новото фифансиране да отчета своето възнаграждение.

Може ли да се покрият с новото финансирането по посочения проект разходи по конкретни сделки /настаняване, транспорт/?

В Приложение 3-1 към Декларацията за държавни/минимални помощи не следва да се вписват средствата, получени по схемата 60/40, тъй като не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а имат характер на държавна помощ по

„Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

14.10.2020 г.

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с кандидатстване по процедура Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, бих искала да помоля за някои разяснения.

I. Съгласно условията за кандидатстване и изпълнение, като допустими по процедурата разходи са посочени тези за оперативен капитал, чиято

II. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди

на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

стойност се калкулира в стойността на предоставената туроператорска/ турагентска услуга. В тази връзка имам следните въпроси:

 1. Маржът на туристическите пакети признава ли се за такъв разход, и ако да, как се отчита?

 2. Таксата обслужване за издадени самолетни билети признава ли се за такъв разход, и ако да, как се отчита?

 3. Комисионната от агентски продажби ( в случай, че фирмата е

едновременно ТА и ТО) признава ли се за такъв разход, и ако да, как се отчита?

II. По отношение на текущите нужди, допустими ли са изброените по- долу

разходи:

 1. Печатна реклама

 2. Поддръжка на сайт;

 3. Разходи за оптимизация на сайт (СЕО); 4. Поддръжка компютри; 5. Интернет реклама; 6. Изработка на нов сайт.

 1. Освен това, за тези разходи (1-6), когато са под праговете на ЗУСЕСИФ, необходимо ли е при отчитане да се представят минимум 2 съпоставими оферти?

 2. Когато текущи разходи за външни услуги и консумативи се плащат

на месечна база и вече са били финансирани по програмата “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите

последствия от пандемията COVID-19″ за месеците февруари-август, те допустим разход ли са за срока на изпълнение на текущата процедура, напр.:

 • Счетоводно обслужване;

 • Куриерски услуги;

 • Телекомуникации и интернет;

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

62

14.10.2020

Добър ден,

Ние сме малка фирма, която дейност осъществява своята дейност под КИД 7911 – Туристическа агентска дейност. С оглед кратките срокове,

1. Съгласно т.24. от Условията за кандидатстване и изпълнение: Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, Приложения 9 и 11 се подават при кандидатстването.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

които са определени за подаване на документите за кандидатстването,

Ви молим и ще Ви бъдем изключително благодарни да погледнете чисто технически (дали са попълнени правилно и дали са налице всички необходими декларации/приложения) пакета с документи, които ще откриете в архивираните файлове (по един за всеки от

управителите).

Също така, при попълване на част от приложенията изникнаха следните въпроси:

 1. Приложения № 9 и 11 към кой момент се попълват – към момента на кандидатстването или след като кандидатът бъде одобрен за

  предоставяне на безвъзмездната финансова помощ?

 2. Приложение № 9 може ли да бъде попълнено заедно от двамата управители и кое лице трябва да бъде посочено в първа точка (Три имена), само единият от управителите или и двамата ?

2. Съгласно буква з), т.24. от Условията за кандидатстване и изпълнение: Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване, Приложение 9: Заявление за профил за достъп на ръководител на бенефициента до ИСУН 2020 и/или Заявление за профил за достъп на упълномощени от бенефициента лица до ИСУН 2020 (Приложение 10 към Условията за кандидатстване и изпълнение) се подписва от лицето с право да представлява кандидата. В случаите, когато бенефициентът се представлява заедно от няколко физически лица, заявлението се попълва и подписва от всички от тях.

63

14.10.2020

Здравейте!

Обръщам се към Вас по повод програма BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите

последствия от пандемията COVID-19“.

Информацията за необходимите документи се съдържа в т. 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията за кандидатстване и изпълнение.

Искам да Ви попитам дали всички необходими документи, които се подават към момента на кандидатстване са:

 1. приложение 1,

 2. приложение 2,

 3. приложеие 3,

 4. приложение 9,

 5. приложение 11 и

 6. приложение 12.

Също така, трябва ли да се представи удостоверение за липса на задължения от общината или можете да се снабдите с него по

служебен ред (става въпрос за гр. София).

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

64

14.10.2020

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19“ моля за разяснения относно условията по кандидатстване и изпълнение, по следните въпроси:

Основното перо в себестойността на туристическите пакети, които

предлагаме като туроператор е в частта хотелско настаняване (нощувка и храна).Този разходен елемент се калкулира в стойността на

предоставяната туроператорска услуга.

 1. Ще се признават ли за допустими разходите за платените суми от туроператора към хотелите за настаняване /нощувки и храна/, след като тези суми представляват основна част от цената на туристическия пакет за организираната туристическа услуга. И след като тази

  туристическа услуга е заплатена на туроператора от крайния клиент.

 2. Ще се признават ли за допустими разходите за платените суми от туроператора към хотелите за аванси за сезон 2020, след като хотелите не са работили заради пандемията и не са възстановили обратно тези суми на туроператора.

1. И 2. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

Здравейте,

Декларациите следва да бъдат подписани с валиден КЕП

на локалния компютър, като е препоръчително

може ли всички документи по процедура “Подкрепа на предприятия,

подписването да е чрез attached signature – файл и подпис

регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически

в един документ.

агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

Изричното пълномощно (Приложение 4) може да бъде

COVID-19″ да бъдат подписани с КЕП с attached подпис или трябва да се

подписано с валиден КЕП от лице с право да представляват

подпише вътре поленцето оставено за подпис и печат.

кандидата и прикачено в ИСУН 2020. В случаите, когато

кандидатът се представлява само заедно от няколко физически

лица, се попълват данните и пълномощното се подписва от

всяко от тях. В случай, че е възприет този подход, следва

изричното пълномощно да бъде подписано с валиден КЕП на

локалния компютър чрез attached signature – файл и подпис в

един документ.

65

14.10.2020

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с участието ни в процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите

последствия от пандемията COVID-19“, имаме следните въпроси:

1. Допустими ли са разходите за изплащане на средства за

управителя на дружеството, предвид факта, че той е на „договор за управление и контрол“ (ДУК). Във връзка с разпоредбите на

българското гражданско законодателство, този тип правоотношения са приравнени с трудовите договори за работниците/служителите (чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО), но не са допустими за финансиране от други фондове и програми за подкрепа на преодоляване последиците от пандемията COVID-19 и не са получавани други суми за покриване на неговите

възнаграждения?

1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите

нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция – Бенефициент. Следва да имате предвид, че финалната

преценка относно съответствието на декларираните от

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

2. Допустими ли е извършеният разход за годишна застраховка

„Туроператор“, като тази сума е необходима за осъществяване на

основния предмет на дейност на дружеството и не попада в обхвата на описаните в т. 14.3. Недопустими разходи:

 • разходи за дейности, които са започнати и физически

  завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;

 • разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;

 • разходи за стоки, предназначени за продажба;

 • разходи за възстановим ДДС;

 • разходи за данъци и такси;

 • разходи, финансирани с публични средства;

 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;

 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;

 • разходи за лизингови вноски;

 • разходи за персонал при кандидати (независимо дали

  финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието), които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);

 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;

 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;

 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);

 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;

кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

2. Разход за застраховка би била допустим при следните хипотези:

 1. Ако е извършено пълното плащане по застраховката след 01.02.2020 г.

 2. Ако застраховката се разплаща на вноски, като в този случай платените вноски в периода на допустимост на разходите, ще се считат за допустим разход.

 3. Ако е извършено пълното плащане по застраховката преди 01.02.2020 г. извън периода на допустимостта на разходите, ще се счита за недопустим разход.

  Важно е да се вземе предвид, че периодът на допустимост на разходите за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

  1. В случай че общата стойност на заявените разходи (за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет), които обхващат периода преди обявяването на процедурата и периода след това, надвишават регламентираните прагове, бенефициентът следва да проведе избор на изпълнител с „Публична покана“ съгласно разпоредбите на ПМС № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение на ДБФП по процедурата (което ще бъде изготвено и публикувано преди сключване на административните

договори). Процедурата се провежда само за стойността на разходите, заявени за периода от

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите

обявяването на процедурата до приключване изпълнение на проекта. Когато общата стойност на заявените разходи попада под регламентираните прагове и ще бъдат извършени в периода след обявяването на процедурата, бенефициентите следва да съберат две съпоставими оферти.

3. Разходите за банкови гаранции са недопустими за финансиране. По отношение на застраховките виж т.2.

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция

-Бенефициент.

Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

3. Допустими ли са извършените разходи за издаване на

застраховки и банкови гаранции, във връзка с участие и изпълнение на

обществени поръчки, като тези суми са необходими за влагане в

основната дейност на дружеството и не попада в обхвата на описаните

в т. 14.3. Недопустими разходи.

 • Допустимо ли е признаването на разходи за платени депозити

по туроператорски услуги към хотели и авиокомпании, които според

тарифите на превозвачите и хотелиерите са невъзвръщаеми за

дружеството? Ако отговорът на този въпрос е положителен – по какъв

начин се доказват извършените разходи?

Отговорите на тези въпроси ще ни помогнат да прецезираме

документацията за отчитане и да изчислим стойността, за която да

кандидатстваме, тъй като дадените насоки в УСЛОВИЯ ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ не са достатъчно изчерпателно

описани. По този начин няма да ощетим от средства другите колеги –

кандидати по процедурата.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

66

14.10.2020

Здравейте, във връзка с проекта BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на

предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, бихме желали да получим пояснения по

следните въпроси:

 1. Дружество ЕООД има 1 работник, назначен по трудов. За същият е

  получавано финансиране по ПМС 55/2020, ПМС 151/2020 и РМС 429. В дружеството работи и едноличния собственик, който е

  самоосигуряващо лице и получава възнаграждение за положения

  личен труд. За управителя не е получавано финансиране. Въпросът ни е възнаграждението на управителя допустим разход ли е по проекта?

 2. Разходите за настаняване, трансфер, застраховки, самолетни билети, входни билети и др., които са включени в туристическите пакети

допустим разход ли са? Има ли значение къде се извършват тур.услуги

в България или в чужбина?

1,2,4 Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите

нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Допустими ли ще бъдат разходи за услуги /хотелско настаняване, наем и др./, които са извършени от свързано лица на кандидата?

 2. Ще бъде ли допустим разход, който е платен авансово преди 01.02.20, но се отнася за периода на изпълнение на проекта?

 3. Ако по друг проект за финансиране дружеството не е успяло да изпълни частично проекта и разходите, по които е налице

  неизпълнение са върнати, кандидатът попада ли в 11.2.4) от условията за кандидатстване, т.е., това прави ли го недопустим кандидат?

 4. Признат разход ли е консултантска услуга за подготовка на проектно предложение и управление на друг проект, например на проекта за подпомагане на МСП.

Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция

-Бенефициент.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

 1. Недопустими по процедурата са разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;

 2. Недопустими по процедурата са разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;

67

14.10.2020

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА СТОЙНОСТ 10 МЛН. ЛВ ЗА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

РАЗДЕЛ І. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ.

 • Въпрос №1: Допустим кандидат ли е дружество, което е изплатило дивиденти от разпределена печалба след 01.02.2020 г.?

 • Въпрос №2: Допустим кандидат може ли да изплаща дивиденти от разпределена печалба по време на изпълнение на проекта или в срок до 3 месеца от неговото приключване?

РАЗДЕЛ ІІ. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ.

Моля за пояснение за всеки един от изброените по-долу разходи –

допустим ли е или не, според посочената обосновка.

1. Оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/ турагентска услуга

Въпрос №3: разходи за настаняване, изхранване и транспорт (автобусен, желедопътен, въздушен; гориво) на туристите при

предоставяне на обща туристическа услуга допустими разходи ли са?

 1. Предприятието е допустим кандидат, ако отговаря на изискванията на т. 11.1 от Условията за кандидатстване и изпълнение. Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

  Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем. Проверката на проектните предложения, вкл. на приложимите документи, ще бъде извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда проектните предложения по процедурата.

 2. Кандидатите следва да имат предвид, че при реализиране на разходите си следва да осигурят спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, която подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като

надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Ако да, коя дата ще се взима предвид – датата на фактурата от

доставчика, датата на започване на услугата (check-in) или датата на приключване да услугата (check-out)? Има ли значение дали

доставчикът и/или услугата са предоставени на територията на ЕС или в трети страни?

 • Въпрос №4: Суми платени към доставчиците, които по условията на доставчика са невъзвращаеми, но според Закона за туризма ние трябва да върнем пълната сума на клиентите? Например: продали сме пакет (самолетен билет, хотел, изхранване), пътуването е анулирано от

  туроператора в законоустановения срок заради недостатъчна бройка на групата, туроператорът дължи пълно възстановяване на сумите към клиенти, но авиокомпанията не е анулирала полетите и туроператор

  няма да получи възстановяване на парите, платени за самолетни билети.

 • Въпрос №5: Депозити, за които имаме договор с доставчика, че ще се ползват за бъдещи резервации, но според Закона за туризма ние сме длъжни да върнем парите на клиента.

 • Въпрос №6: разход за командировки (дневни, нощувки, пътни) и придружаване на туристи при предоставяне на обща туристическа услуга. Този разход се калкулира при формиране цената на пакета;

 • Въпрос №7: разходите за граждански договори във връзка с екскурзоводско обслужване. Екскурзоводското обслужване се калкулира при формиране цената на пакета.

 • Въпрос №8: Поради промяна концепцията на предлагания продукт и предлагане на нови продукти и услуги, съобразени с COVID-19

ситуацията, се налага ангажиране на човешки ресурс за разработване и внедряване на новия продукт по граждански или друг вид договор за

изпълнение на конкретния проект. Човешкият ресурс ще е в лицето на Управителя на дружеството, които има необходимите за проекта квалификации и дипломи, и който към момента не е нито на трудов договор, нито на договор за управление и контрол към дружеството. Допустим ли ще е такъв разход?

2. Задължителни разходи за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност:

Въпрос №9: Застраховка „Отговорност на туроператора“

направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта. 3,4,5,6,7,8 – Съгласно т.14.2. „Допустими разходи“ на Условията за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периодът на допустимост на разходите за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

9 и 10, 11. Разход за застраховка би била допустим при следните хипотези:

 1. Ако е извършено пълното плащане по застраховката след 01.02.2020 г.

 2. Ако застраховката се разплаща на вноски, като в този случай платените вноски в периода на допустимост на разходите, ще се считат за допустим разход.

 3. Ако е извършено пълното плащане по застраховката преди 01.02.2020 г. извън периода на допустимостта на разходите, ще се счита за недопустим разход.

Важно е да се вземе предвид, че периодът на допустимост на разходите за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира

в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • Въпрос №10: IATA застраховка – задължителна за получаване на оторизация за издаване на самолетни билети

 • Въпрос №11: Годишна и месечна такса към IATA – задължителна за получаване на оторизация за издаване на самолетни билети.

3. Разходи за използване на системи. Обикновено за ползването на тези системи се начислява месечна абонаментна такса:

 • Въпрос №12: глобални резервационни системи за резервиране и продажба на туристически услуги (самолетни билети, хотелски

  резервации и други туристически услуги);

 • Въпрос №13: използване на определен софтуер за извършване на

  продажби – например интернет резервационна система насочена към самостоятелно резервиране на самолетни билети от крайни клиенти;

 • Въпрос №14: разходи за използване на специализиран софтуер за отчитане и управление на продажбите;

Обосновка: използването на тези резервационни системи обуславя предоставянето на съответната услуга. Например, без ползване на система за издаване на самолетни билети (Amadeus, Sabre или Travelport) не е възможно да се издаде самолетен билет.

4. Разходи за персонал – заплати, осигуровки, социални придобивки:

 • Въпрос №15: Ако фирмата получава финансиране по ПМС 151 и/или РМС 429 за част от служителите си, за тези, за които не е участвала по посочените мерки ще се признават ли заплати и осигуровки за разход?

 • Въпрос №16: Допустим разход ли са средствата за работна заплата за новоназначени служители от 01.09.2020 г., за които не се ползват мерките по ПМС 151, нито по РМС 429, при положение че за други

  служители на фирмата се прилагат тези мерки?

 • Въпрос №17: разходите за възнаграждения на персонала в

  предприятието при получени компенсации по реда на РМС 429 след приспадане на сумите, получени по това РМС;

 • Въпрос №18: разходите за възнаграждения на персонала в

  предприятието за месеците преди получаването на компенсациите по реда на РМС 429 – в случаите когато фирмата получава помощи за

  персонал само по посочената мярка.

 • Въпрос №19: ако дружеството получава помощи за персонал само по реда на РМС 429, допустими ли са разходите за заплати?

административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент. 12, 13 и 14. Разход за софтуер ще се счита за допустим при условие, че е спазено изискването да не се придобиват под формата на ДНА, а да се ползват под формата на външна услуга. В допълнение, същият следва да е извършен в периода на допустимост на разходите по настоящата покана.

15. Съгласно т. 14.3 от Условията за кандидатстване, по процедурата се считат за недопустими разходите за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал в рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта /съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС

№151/03.07.2020г./, схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта).

16, 17, 18 и 19. Виж отговора в т. 15. Посоченото ограничение в процедурата е въведено предвид разнородния характер на мерките за заетост и източниците им на проверка, както и с оглед на ограничения ресурс на средствата за подкрепа на предприятията. На база посоченото е преценено, че е по- целесъобразно демаркацията по отношение на субсидирани схеми за заетост да е вкл. и от гледна точка период на допустимост на разходите.

20. Допустимите разходи по процедурата включват разходи за труд (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

За да са допустими разходите за възнаграждения, вкл. тези за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, за същите следва да са налице разходооправдателни документи (фиш или ведомост) и платежни документи, които да са осчетоводени като разход на предприятието.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • Въпрос №20: в допустимите разходи за възнаграждения включени ли са разходите за осигуровки за сметка на работодателя?

 • Въпрос №21: разходи по Договор за управление и контрол на управителя;

 • Въпрос №22: разходи за ваучери за храна, в размер до 60лв.;

 • Въпрос №23: разходи за медицинска здравна застраховка на служителите в размер до 60лв;

 • Въпрос №24: Командировки, изплатени на водачи и/или шофьори за пътувания в трети страни.

5. Разходи към външни доставчици, консултантски услуги:

 • Въпрос №25: разходи за услуги предоставяни на фирмата по граждански договор;

 • Въпрос №26: има ли значение дали разходите за въшни услуги са предоставени на база граждански договор или на договор между 2 юридически лица, сключен според Търговския закон?

 • Въпрос №27: ИТ услуги за поддръжка на хардуер и софтуер;

 • Въпрос №28: Месечни разходи за счетоводно обслужване;

 • Въпрос №29: Адвокатски услуги и абонаменти. Тези услуги се ползват регулюрно в бранша поради необходимостта на основната дейност – обработване на жалби от клиенти, съставяне на потребителски

  договори и други документи, свързани със Закона за туризма.

 • Въпрос №30: ISO сертификация и задължителни годишни одити. Особено ISO 9001 е доказан стандарт за качество, който се поддържа от повечето реномирани кампании. В допълнение има клиенти, особено корпоративни клиенти, които изрично изискват в конкурсите и

договорите си с туроператора поддържането на този стандарт.

Поддържането на стандарта е обвързано с ежегодни независими одити и подновяване на всеки 3 години от сертифициращият орган. Това е

един постоянен разход за фирмите, които са сертифицирани.

6. Членства, представителства:

 • Въпрос №31: разход за членство в браншова или друг тип

  организация, както местна, така и международна – например членство в АБТТА.

 • Въпрос №32: разходи за местно представителство / франчайз. Много туроператори и туристически агенти имат договор за представителство или франчайз с международни фирми и марки. Това им дава правото

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно допустимостта на разходите по даден проект ще бъде извършена от екипа по одит на предоставените финансови средства на база на предоставените към отчета разходооправдателни и платежни документи, с които бенефициентите удостоверяват изпълнението по проекта.

21. По отношение на допустимите по процедурата разходи за труд (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) са допустими и разходите за възнаграждение по договор за управление, като размерът на тези разходи (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

22-40. Виж отговора по т. 3

41. Разходите за текущите нужди са тези разходи, които са необходими на туроператора/туристическия агент да планира, произведе, промотира и продаде предоставяната от него туроператорска/турагентска услуга и които се калкулират в цената на тази услуга.

42-44. Виж отговора по т. 3

 1. Виж отговора по т. 9

 2. Направените разходи за да са допустими, цената за тях следва да е пазарна за доказване на което при отчитане бенефициентите следва да представят не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи.

 3. Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното предложение следва да са под праговете на

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

да предлагат определен продукт и/или правото да обслужват на местно ниво клиенти, които са сключили глобален договор с франчайзодателя. За нуждата те заплащат годишна такса за

представителство, а в допълнение понякога и допълнителни такси, базирани на конкретно потребление (например такса на направена резервация в системата на франчайзодателя).

7. Реклама:

 • Въпрос №33: Интернет реклама – в Google, Facebook и други мрежи;

 • Въпрос №34: Участие в специализирани борси и изложения;

 • Въпрос №35: Печат на брошури и рекламни материали.

Обосновка: разходите за реклама са абсолютно необходими за

реализиране на продажби на туристическите ни продукти. Цената за реклама е калкулирана в стойността на туристическите пакети.

8. Други разходи:

 • Въпрос №36: разходите за офис техника и офис обзавеждане под прага според ЗКПО от 700 лв. за класификация на ДМА;

 • Въпрос №37: разходи за материали и офис консумативи (тонер, канцеларски материали, санитарни материали и др.);

 • Въпрос №38: разходи за закупуване на Аудио гид системи, които включват приемник, предавател, микрофони /н на брой/, зарядно и

  куфар за съхранение. Те са необходими при организиране на културни турове и туристически пътувания, особено при по-голяма група са

  безценна помощ за екскурзовода и за качеството на неговата услуга.

 • Въпрос №39: разходи за закупуване на микрофони, екрани, мултимедии и флипчартове. Те са необходими при организиране и

  провеждане на конференции, семинари и всякакви бизнес срещи – част от услугите, които Туроператорите предлагат.

 • Въпрос №40: разходи за телекомуникационни услуги (интернет, телефония);

 • Въпрос №41: В Условията за кандидатстване, т.14.2 е упоменато, че допустими разходи по настоящата процедура са: Разходи за текущи нужди – моля, да се дадат примери;

 • Въпрос №42: разходи за въвеждане на системи за управление на бизнес процеси;

 • Въпрос №43: разходи за изработване или подобрение на съществуващ сайт;

ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет. Изискването не се прилага за режийните разходи – ток, вода, интернет, телефон.

 1. На етап кандидатстване не се посочват конкретни разходи, за които ще бъдат изразходвани средствата по проекта и в тази връзка стойността на разходите в бюджетен ред 1.1 може да включва различни допустими разходи, включително разходи за заплати и осигуровки, за които се представят съответните подкрепящи документи при подаване на финален отчет.

 2. Бенефициентът е задължен да докладва и отчита изпълнението на проекта в съответните отчетни форми и документи, приложени към Ръководството за изпълнение на ДБФП по процедурата, което ще бъде изготвено и публикувано преди сключване на административните договори.

 3. Ако бенефициентът не може да изпълни изцяло или частично проекта/дейностите, заложени в административния договор, всички разходи или стойността на разходите по отношение, на които е налице неизпълнение, подлежат на възстановяване.

51, 52 и 53. Посочените мерки не представляват минимална помощ по Регламент 1407/2013, а има характер на държавна помощ по „Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г. и не следва да попадат в обхвата на Приложение 1-1.

54 и 55. Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • Въпрос №44: комисионни възнаграждения, изплатени от туроператор на туристически агент на база извършени продажби на туристически

  услуги;

 • разходи за амортизация на собствен имот.

  РАЗДЕЛ ІІІ. ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ.

 • Въпрос №45: Как се отчитат разходите, които са допустими, но за

  които имаме фактура и сме платили годишна такса, при положение, че периодът, който е посочен във фактурата е по-дълъг от периода, който обхваща мярката?

  Пример 1: през януари 2020 сме заплатили годишен абонамент за

  интернет за цялата 2020 година. Пример 2: през март месец 2020 сме заплатили годишна задължителна застраховка „Отговорност на

  туроператора“, валидна до март 2021.

 • Въпрос №46: Относно изискването за предоставяне на 2 оферти с цел признаване на разходи, възникнали след подписване на договора за финансиране по настоящата програма, как ще се процедира по

  отношение на услуги, които са ексклузивни и/или уникални само за 1 доставчик – например: реклама в Google, реклама във Facebook?

 • Въпрос №47: Относно изискването за предоставяне на 2 оферти с цел признаване на разходи, възникнали след подписване на договора за финансиране по настоящата програма, как ще се процедира по

  отношение на услуги, които са обвързани с дългосрочен договор, който ни задължава да ползваме конкретния доставчик и услуга – например разходи за телефон?

 • Въпрос №48: Има ли ограничение в размера на заплатите, които биха се признали за разход;

 • Въпрос № 49: За разходите, възникнали след подписване на договор за финансиране по настоящата Програма трябва ли да се посочва в разходната фактура по коя грантова програма са направени, както

  обикновено в европейските програми се посочва името и номера на проекта?

 • Въпрос №50: Одобрен по Програмата кандидат е посочил във Формуляр 1 / Бюджет максимално полагаемия му се бюджет (10% от оборота). При отчитане се оказва, че не всички разходи са допустими и

Представените в запитването данни и информация са недостатъчни към момента да се вземе точна преценка за изложения проблем.

Проверката на проектните предложения, вкл. на приложимите документи, ще бъде извършвана единствено от Оценителната комисия, която ще разглежда проектните предложения по процедурата.

 1. Оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка (съгласно Приложение 5) при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятия за 2019 г. Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определена с акт на Министъра на туризма.

 2. Представения въпрос не попада в обхвата на настоящата рубрика въпроси и отговори, която има цел ОСНОВНО да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

кандидатът може да защити само част от отпуснатата му сума. Какво се случва с останалата сума, за която не са предоставени документи?

РАЗДЕЛ ІV. ПОМОЩ DE MINIMIS.

 • Въпрос №51: Мерките в подкрепа на заетостта (ПМС 55, ПМС 151, РМС 429) като помощ de minimis ли се смятат?

 • Въпрос №52: Отпуснатите средства по Програмата за финансиране на оперативен капитал на микро и малки предприятия (BG16RFOP002- 2.073) като помощ de minimis ли се смятат?

 • Въпрос №53: В Приложение 3-1 – Декларация за минимални помощи трябва ли да се посочват сумите, получени или които предстои да

  бъдат получени съответно по горе-упоменатите Мерки в подкрепа на

  заетостта (ПМС 55, ПМС 151, РМС 429) и Програмата за финансиране на оперативен капитал на микро и малки предприятия (BG16RFOP002- 2.073)?

 • Въпрос №54: Ако сме свързано предприятие с юридическо лица от друга страна-членка на ЕС, в Приложение 3-1 – Декларация за минимални помощи коя информация попълваме – само за помощите, получени от българското юридическо лице или общо помощите,

  получени от свързаните предприятия? Пример: Фирма А е българско дружество, фирма Б е дружество, регистрирано в Австрия и

  притежаващо 60% дал във фирма А. По смисъла на ЗМСП фирма А и фирма Б са свързани предприятия. Фирма А е получила помощи в България в

 • размер на 10 000 лева, Фирма Б е получила помощи в Австрия в размер на 30 000 лева. Коя сума попълваме в Декларацията за минимални помощи – 10 000 лева или 40 000 лева (сумата на

  получените помощи в двете страни)?

  РАЗДЕЛ V. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ.3 И ЧЛ. 4 ОТ ЗМСП

 • Въпрос №55: Фирма А е българско дружество – ЕООД с едноличен

собственик чуждестранно дружество (фирма Б). От своя страна, фирма Б е едноличен собственик и на друга дружество в трета страна (фирма В). Счита ли се, че фирми А и В са партньорски или свързани

предприятия или те няма взаимоотношения помежду си? Трябва ли

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

данните на фирма В да се посочват в Справката за обобщени

параметри на предприятието и съответно да се взимат предвид при определяне размера на предприятието?

РАЗДЕЛ VІ. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМАТА – 10 000

000 ЛЕВА

 • Въпрос №56: Как ще се калкулира пропорционалното разпределяне на общата сума по Програмата – според заявените от одобрените кандидати бюджети или според сумите, които представляват 10% от оборота на одобрените кандидати (за пояснение, някои от одобрените кандидати може да са кандидатствали за сума по-малка от 10% от

  оборота им).

 • Въпрос № 57: Какво се случва със средствата, които не са усвоени след приключване на програмата през януари 2021. Останалите средства ще бъдат ли пропорционално разпределени между бенефициентите и как? Например: процедурата по кандидатстване и одобрение приключва. Одобрени са 1000 кандидата, между които се разпределя пропорционално общия бюджет на Програмата. При отчитане на средствата обаче се оказва, че 100 от одобрените кандидати не могат да изпълнят договора и да предоставят разходо-оправдателни документи за одобрения им бюджет.

68

14.10.2020

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с отворената процедура по-програма ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), моля да получа отговор на следните въпроси за отчитането на разходите.

 1. Автобусен транспорт / наем, гориво платено в трети страни/ платени седалки в чартъри на осъществени пътувания след 13.06.2020 ще

  бъдат ли признавани за разход?

 2. Хотелско настаняване в трети страни за осъществени пътувания ще се признават ли за разход?

 3. Ако фирмата участва в програма 60/40 за част от служителите си за тези, за които не е участвала ще се признават ли заплати, осигуровки за

1. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по

процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

разход? Така също 40% процента които ние плащаме на служителите ще се признават ли за разход?

 1. Реклама в гугъл, фейскбук ще се признава ли за разход?

 2. Командировки изплатени на водачи, шофьори за пътувания в трети страни ще се признават ли за разходи?

 3. Поддръжка на резервационна система, сървъри, техническо обслужване на сайт ще се признават ли за разходи?

 4. Закупуването на климатик, принтер ще се признават ли за разход?

 5. Разпределянето на дивиденти на дружеството за изтеклата 2019г. ще се признава ли за разход?

на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент

ВАЖНО: Във връзка със спазването на принципа за недопускане под никаква форма на реализиране на печалба от безвъзмездните финансови средства, печалбата подлежи на възстановяване. В съответствие с чл. 192, пар. 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046 г. печалбата се определя като надвишаването на постъпленията спрямо допустимите разходи направени от бенефициента по съответния проект в момента на предявяване на искане за окончателно плащане на отпусната по проекта безвъзмездна помощ. Посочените постъпления се ограничават до прихода, генериран от дейностите по проекта.

2.

3. Условията за кандидатстване НЕ СЪДЪРЖАТ ограничение предприятия, които са се възползвали от помощта по мярка 60/40 (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.) или са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите, да не могат да кандидатстват по настоящата процедура за останалите допустими разходи съгласно т.14.2 от Условията за кандидатстване. По отношение на разходите за останалите 40% от работните заплати, следва да имате предвид, че те следва да са за сметка на работодателите, като финансирането им по процедурата е недопустимо.

4 и 5: Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната

туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между

Министерство на Туризма и съответния

Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за

възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

 1. В случай че посочената от Вас резервационна система ще се ползва като външна услуга, разходите за нея ще се считат за допустими, при условие че са спазени всички останали изисквания за допустимост на разходите по процедурата, вкл. по отношение период на допустимост.

  Разходите за закупуване на дълготрайни материални активи (вкл. сървъри) са недопустими.

  Допустими по процедурата включват разходите за външни услуги, в рамките на които попадат и разходите за техническо обслужване на сайт.

 2. Виж отговор 6.

 3. Поставянето на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма, което не е паричното разпределение на печалбата

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Здравейте,

Във връзка с чл. 14.3 Недопустими разходи от Условията за

кандидатстване и изпълнение (2020_MT_GfA_kraini polzvateli.docx):

 • разходи за персонал при кандидати (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието), които са получили публично финансиране[1] за персонал през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);

бих искала да попитам, допустим ли би бил разхода за персонал, за месеците юни-септември вкл., ако по предходната процедура

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, сме отчели разход за персонал за месеците февруари-май вкл. Тоест няма

дублиране, а частично отчитаме разход за персонал по едната

програма (мес.02-05) и частично по другата програма(мес.06-09). Задавам въпроса, защото от така формулираната подточка на

Недопустими разходи, не става ясно, след като веднъж сме отчитали разходи за персонал, дали можем пак, без да съвпадат периодите разбира се или ако веднъж е отчитан разход за персонал независимо за кои месеци, нямаме право пак да ползваме такъв разход.

С цел избягване на двойно финансиране се предвижда по настоящата процедура не са недопустими разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите. Публичното финансиране включва разходи за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.), разходи по схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, разходи за възнаграждения в предприятия, използващи средства за възнаграждения и осигурителни вноски по операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Периодът на допустимост на разходите по настоящата процедура е след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта.

69

14.10.2020

Упълномощена съм от Управителя на фирма да подам с мой ел.подпис проект по тази програма.

Въпросът ми е документите, които се прикачват в част 6″Прикачени ел.подписани документи” – декларации, заявления и договор

подписани саморъчно от Управителя и сканирани в pdf формат, трябва ли да се подписват и с моя ел. подпис

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се подписва с валиден КЕП към датата на кандидатстване от лице с право да представлява кандидата2 или упълномощено от него лице.

image

[1] В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС №151/03.07.2020г.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.

2 За целите на настоящите Условия под „лице с право да представлява кандидата“ следва да се разбира официален представител на предприятието.

Валиден КЕП към датата на кандидатстване е КЕП с титуляр и автор – физическото лице, което е официален представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице-

кандидат, като автор на подписа в този случай следва да е официалния представител на предприятието-кандидат.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

или се прикачват подписните от Управителя pdf файлове?

70

14.10.2020

Уважаеми Господа,

Настоящето писмо е във връзка с обявената процедура на

подбор на проекти „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

„ДЖИНИ ГРУП” ЕООД е ЮЛ, регистрирано през м. Октомври 2018 г.. Притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № РК-01-7936 /

26.11.2018 г. за туристическа дейност като ТУРОПЕРАТОР. Към настоящия момент има сключен договор за задължителната

застраховка “ОТГОВОРНОСТ НА ТУРОПЕРАТОРА” със ЗК „ЛЕВ ИНС” АД,

ЕИК 121130788, Лиценз № 98 / 06.01.2000 г., с адрес: гр. София 1700, ул.

„Симеоновско шосе” 67А, тел.: 02 / 80 55 333, факс: 02 / 952 24 81, e- mail: info@lev-ins.com както следва: ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА: № 00088321 / 13062010010939 / 08.10.2020 г.. Дружеството развива своята основна икономическа дейност /съгласно данни за 2019 г./ в сектор

79.12 „Туроператорска дейност“ съгласно Класификация на икономическите дейности /КИД – 2008/.

В качеството си на кандидат за бенифициент по процедура

„Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на

икономическите последствия от пандемията COVID-19“, „ДЖИНИ ГРУП” ЕООД отговаря на всички други критерии, публикувани в Приложение 5 на съответната страница на Министерство на туризма, с изключение на един, а именно – т. 16 от същото Приложение 5 – Кандидатът да е

осъществявал стопанска дейност през 2018 г..

Единствената причина за това е, че Дружеството е регистрирано през м. Октомври 2018 г.. Заявлението-декларация за регистрация и вписване в публичния Национален туристически регистър е внасено за разглеждане от Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти /ЕКРТТА/ на 17.10.2020 г.. Съгласно процедурния ред Комисията разглежда Заявлението-декларация и приложенията към нея в двумесечен срок от дата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до министъра за извършване на

регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. В случая

Съгласно Условия за кандидатстване и изпълнение, т. 11. Допустими кандидати, т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани

преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ за туристическа дейност като ТУРОПЕРАТОР е издадено на 26.11.2018 г..

Вярваме, че това единствено несъответствие с публикуваните критерии за допустимост на кандидатите, което не е по причина на дружеството, няма да бъде основание за отхвърлянето ни като

бенифициент по процедура „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

И към настоящия момент COVID-19 засяга плановете за пътуване по целия свят.

Но ние много се надяваме, че така създалата се ситуация е временна.

Благодарение на финансовата подкрепа, от която изключително много се нуждаем точно сега, ние ще успеем да преодолеем затрудненото положение и ще продължим да работим.

71

14.10.2020

Здравейте,

Моля за отговор на следните въпроси във връзка с програмата за предоставяне на безвъзмездна помощ за туроператорите:

 1. В случай че представляваното от мен предприятие е

  микропредприятие, което е независимо, получило е финансова помощ по процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ за микро- и малки предприятия по ОП “Иновации и конкурентоспособност” и по мярката 60/40, следва ли да попълва Приложение 3-1. Ако да – моля да посочите коя графа и какви данни следва да бъдат въведени?

 2. Декларация за нередностите (Приложение № 11) следва ли да бъде подадена сега при подаване на проектното предложение или тя се попълва след сключване на административния договор?

 1. Условията за кандидатстване НЕ СЪДЪРЖАТ ограничение предприятия, които са се възползвали от помощта по мярка 60/40 (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г.) да не могат да кандидатстват по настоящата процедура.

  Предвид факта, че сте посочили, че представлявате предприятието-кандидат, не е необходимо да представяте изрично пълномощно съгласно Приложение 3.1.

 2. Декларация за нередности представлява задължителното Приложение 11, описано в буква и) от точка 24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от Условия за кандидатстване и изпълнение.

72

15.10.2020

Здравейте!

1. Да, стъпките са правилни.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Предстои ми подаване на проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК. Бих желала да получа отговор на някои въпроси относно подписването на придружителните документи, които се прикачват в ИСУН:

I. подписване с КЕП – правилни ли са действията, посочени по- долу (най-вече кой хеш алгоритъм трябва да е посочен; един и същ ли е хеш алгоритъмът при attached signature и detached signature за тази процедура)?

Потребител съм на електронен подпис B-Trust и използвам посочения от издателя софтуер Desktop Signer, инсталиран на локалния компютър. За тип на подписване се използва PKCS 7 – това ли са настройките на софтуера за подписване на Административния договор и

декларациите по процедура BG16RFOP002-2.092 по ОПИК:

2. Съгласно т. 24 от Условията за кандидатстване и изпълнение след попълването, подписването и поставянето на дата на хартиения носител, декларациите следва да се сканират и да се прикачат в ИСУН 2020.

Допуска се сканирането на посочените документи в един файл.

тип на електронния подпис

Attached/Enveloping (Заедно) (p7m)

ниво

Baseline_B

Хеш алгоритъм

SHA512

II. По настоящата процедура може ли декларациите, след

попълване, подписване и датиране на хартиен носител, да се сканират и прикачат в ИСУН 2020, без да бъдат подписвани и с КЕП?

По отношение на Приложение 1 – в един файл ли се подават сканираните Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП и Справка за обобщените параметри на предприятието, което подава тази декларация?

73

15.10.2020

Здравейте,

много бихме искали да кандидатстваме за помощ, но бихте ли ни разяснили дали фирми, регистрирани през 2019 година имат право да кандидатстват по програмата, при положение, че нямат дейност през 2018 г., както е описано в изискванията?

Съгласно Условия за кандидатстване и изпълнение, т. 11. Допустими кандидати, т. 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, т. 5) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

преди 01.01.2019 г. и са осъществявали дейност през 2018 г. и 2019 г.

74

15.10.2020

Здравейте,

Изисква ли се удостоверение от общината за липса на задължения и къде се прикача

От въпроса не се разбира седалището на потенциалния кандидат, отправил запитването.

В този случай, са приложими следните хипотези:

1- В случай, че предприятието-кандидат е регистриран на територията на Столична община, ще бъде извършена служебна проверка.

Въпреки това, в случай че кандидатът разполага със съответното удостоверение и то е издадено в срок от 6 месеца преди датата на кандидатстване, е допустимо да го сканира и приложи в т. 6

„Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване при подаване на проектното предложение, с оглед осигуряване на процесуална бързина и икономия. В този случай служебна проверка по отношение на удостоверението не се извършва.

В случай, че предприятието-кандидат е регистриран на територията на различна от Столична община е необходимо да представи Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището си (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) и да го сканира и приложи в т. 6 „Прикачени електронно подписани документи“ на Формуляра за кандидатстване.

75

15.10.2020

Здравейте, във връзка с отворена процедура

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“.

Общ въпрос – разходите, от които туристът се възползва пряко допустими разходи ли са? В това число:

 • Разходи за настаняване на туристи /фактури от хотели/

 • Разходи за транспорт /фактури за извършени трансфери/

 • Разходи за самолетни билети /протоколи и/или инвойси от самолетни компании.

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020г. до 3 месеца от сключването на административния договор между

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Разходи свързани с рекламна дейност на компанията от типа на – рекламни химикалки, шапки, тениски, флашки и т.н. ще се приемат ли за допустим разход?

Разходи, свързани с изграждането на нов сайт, свързан с

преориентация на компанията към друг вид туризъм ще се приемат ли за допустим разход?

Разходи, свързани с поддръжката и промяната на вече функциониращ сайт?

Разходи ремонт на офис помещение? Командировъчни

Заплащане на консултантски услуги несвързани с подаване на документи по обявената процедура

Разходи за софтуерни продукти

 1. Моля за разяснение на обхвата на разходи свързани с туристически услуги

 2. В случай на непризнат разход по програмата, бенефициентът следва да възстанови само сумата за непризнатия разход без да се начисляват лихви върху неусвоените пари ?

Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

Разходите за плащания към хотелите за хотелско настаняване или аванс, извършени след 01.02.2020 г. са допустим разход.

Следва да имате предвид, че финалната преценка относно съответствието на декларираните от кандидата разходи за възстановяване с разпоредбите на ЗУСЕСИВ ще бъде извършена от екипа по одит на предоставената БФП, който ще разполага с цялата необходима документация, доказваща тези разходи.

76

15.10.2020

Здравейте,

1. Изисква ли се удостоверение от общината за липса на задължения и къде се прикача?

Какви разходи се приемат в бюджета?

 1. В случай, че седалището на предприятието-кандидат съвпада със седалището на Министерството на туризма (Столична община), не е необходимо да подава две удостоверения за липса на задължения. В този случай, оценителната комисия може да извърши служебна проверка за тези обстоятелства и кандидатът да не прилага изричен за тази цел документ. Ако такъв е наличен, същият може да се приложи към Заявлението за осигуряване на оперативност на процеса по оценка на заявленията.

  В случай, че седалището на предприятието-кандидат не съвпада със седалището на Министерството на туризма (Столична община), то той следва да представи удостоверение за липса на задължения от общината по седалището на предприятието.

 2. Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

77

15.10.2020

Здравейте,

Туроператор и туристически агент сме.

Имаме няколко въпроса относно допустими разходи по Проект № BG16RFOP002-2.080-0003 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“:

1. Управител съм и съм самоосигуряващо се лице. През март и април освободихме служителите си предвид ситуацията с пандемията.

От март месец имам договор за положен личен труд за извършване на определена работа с решение на Управителния съвет. Срока ми за

изпълнение е до края на септември 2020 г. и изплащането на

възнаграждението е след този срок и след приемане от Управителния съвет на работата. Признат разход ли е по тази програма разхода за това възнаграждение и осигуровките за работодателя?

Съгласно т.14.2. Допустими разходи на Условия за кандидатстване и изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ ОПИК “ 2014-2020, предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга.

Периода на допустимост на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга е от 01.02.2020 г. до 3 месеца от сключването на административния договор между

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Признат разход ли ще бъде, ако от октомври месец продължа да полагам личен труд предвид, че този договор изтича края на

  септември?

 2. Тъй като нямаме назначени служители, възможно ли е да назначим сега служители и техните възнаграждения и разходите за работодателя да бъдат признат разход по тази програма?

 3. Признат разход ли са фактурите за обслужване и гориво на

  служебния автомобил? Ако да командировъчните необходимо ли е да се прилагат?

 4. Слабият период по време на пандемията в туризма ни даде възможност да се съсредоточим върху осъвременяване и дигитализация на порталите ни. Признат разход ли са фактурите за външните услуги по тази дейност?

Министерство на Туризма и съответния Туроператор/Туристическа агенция -Бенефициент.

78

15.10.2020

Във връзка с програмата за Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19, необходимо ли е представяне на баланс и опр за 2020 г., и ако е необходимо към коя дата да бъде.

Съгласно т. 24, б. „к“ от Условията за кандидатстване

Министерство на туризма ще извършва служебна проверка чрез информационната система за мониторинг на европейски и

национални стратегии и регионална политика – МониторСтат (поддържана и управлявана от НСИ) по отношение на следните документи:

1. Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс във формат идентичен на този, в който са подадени към НСИ за 2018 г., и 2019 г. и 2020 г. (ако е приложимо) на кандидата, неговите предприятия-партньори и свързани предприятия- оригинали или заверено копие;

В случай, че кандидатът съставя консолидирания финансов отчет или е включено чрез консолидиране в консолидирания финансов отчет на друго предприятие се представят и консолидираните Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс, в които предприятието запазва своите параметри по чл.

3 от ЗМСП без промяна за предходните две приключени/последователни финансови години.

79

15.10.2020

Здравейте колеги,

Във връзка с кандидатстване по процедура:

1. Информацията за необходимите документи се съдържа в т.

24. Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване от Условията за кандидатстване и изпълнение.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19“

Имаме следните въпроси:

 1. При подаване на проекта трябва да прикачим само посочените приложения: 1; 2; 3; 7; 9; 11; 12 ли? Заедно със Свидетелство за

  съдимост и Удостоверение за задължения към съответната Община или не са необходими? /това са опциите от падащото меню/?

 2. Имам ЕТ – независимо микро предприятие със само 1 зает –

  Управителят. Всички прикачени документи и самият Проект – трябва да са подписани с КЕП /на физическото лице = Управител и представляващ ЕТ в моя случай/?

 3. Удостоверението за зад-я към Общината – удостоверение за

  платени МДТ и осигуровки ли е? На ФЛ или на ЕТ? Имам издадени и двете, и Удостоверение за липса на зад-я към НАП, какво от трите

  /МДТ и осиг. ФЛ, МДТ и осиг. ЕТ, зад-я НАП/ трябва да прикача на етап кандидатстване или после? Или са обект само на служебна проверка?

 4. Независимо микро ЕТ – не подаваме Прил.1.1 и 3.1, и 4?

 5. Грешно ли е да се прикачат документи, подписани в 2 варианта – не съм сигурна кой е правилният за подписване? Ако е проблем да са по 2 варианта, моля посочете правилния?

  Prilojenie_1_Deklaraciq_MSP.pdf / Prilojenie_1_Deklaraciq_MSP_signed.pdf.p7m; Prilojenie_7_Administrativen dogovor.pdf / Prilojenie_7_Administrativen dogovor_signed.pdf.p7m;

  Prilojenie_9_Zaqvlenie Rakovoditel_signed.docx.p7m / Prilojenie_9_Zaqvlenie Rakovoditel_scan.jpg

  В Приложение 9 единствено пише „Подпис/Печат” – затова прилагам и сканиран подпечатан вариант?

  Всички останали прикачени документи са във формат: _signed.doc.p7m. Всички документи освен Приложение 9 – само КЕП, без печат?

 6. Останалите приложения: 5, 6, 8 – прилагат/изпращат ли се при кандидатстване или по-късно?

 1. Да.

 2. Информацията ще бъде изискана служебно, но с оглед оперативност, в случай, че разполагате с документите на ЕТ, можете да ги предоставите.

 3. Да.

5, 6, 7 и 8. В т. 24 от Условията за кандидатстване са посочени изискуемите документи, които се подават на етап кандидатстване.

 1. Да.

 2. Няма такова изискване.

 3. Български лева.

 4. Съгласно т. 14.1 от Условията за кандидатстване за целите на извършване на плащането кандидатите следва да включат в т. 5 от Формуляра за кандидатстване информация за фирмена банкова сметка на кандидата, по която се предвижда да бъде извършено окончателното плащане.

 5. Виж отговор на въпрос № 1.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. След като имаме профил в ИСУН – отново подаваме Приложение 9, за същия или друг профил става дума?

 2. В Административния договор – никъде не се попълват данни на Кандидата, само се подписва?

 3. В Прил. 11 – наименование на проектното предложение =

  процедурата? /BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия,

  регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19/

 4. Има ли Ваше изискване през кой браузър да се подаде Проектът – колеги споделиха за затруднения и препоръка за ползване на Internet Explorer?

 5. Бюджетът – сумата се посочва в ЛЕВА, нали? /напр. 1000.00 = хиляда лева/

 6. Банковата сметка = фирмената сметка, а не нова специално открита за проекта?

 7. Имаше указание за подпис с хеш-алгоритъм SHA1, но B-Trust

/Desktop Signer/ използват PKCS7 – SHA512 и SHA256 ? От Б-тръст казаха, че SHA1 e остарял вариант и трябва да питаме Вас, с кой от двата посочени трябва да подпишем документите. Има ли значение кой от двата използваме при подписване /по подразбиране се подписва с първия – 512/? Нивото е Baseline B, a типът – Enveloping /няма посочен Attached/, другата опция е Detached. Подписала съм с Enveloping – Baseline B – Sha512. Правилно ли е?

80

15.10.2020

Здравейте,

Имам 2 въпроса относно процеса по кандидатстване по BG16RFOP002- 2.092.

1. Приложение 4 – пълномощно – ако не използваме посредник

външна фирма/лице за процедурата по кандидатстване, а КЕП-а ни е с титуляр юридическото ни лице ООД, а автор на КЕП-а съм аз като

представляващ дружеството (управител и съдружник) следва ли да

прилагаме това пълномощно или то не е приложимо?

 1. Не

 2. Вижте раздел 14.3. Недопустими разходи от Условията за кандидатстване и изпълнение.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

2. Aко сме одобрен работодател по мярката 60/40 от 01.04.2020 г. до момента, за допустими ли се считат разходите за персонал направени в периода 01.02.2020 – 31.03.2020 г.?

81

15.10.2020

Здравейте,

Във връзка проект „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, изпълнявана от Министерство на туризма в рамките на Оперативна програма

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 трябва да се подаде описано проектно предложение от нас, заедно с всички Декларации или само декларациите.

Подава се проектно предложение и декларациите.

82

15.10.2020

Здравейте,

Документите които трябва да попълним и подaдем по ел. път с ел. подпис и печат трябва ли да има освен това и собствено ръчно поставен подпис и печат?

Не е необходимо да се поставя печат.

83

15.10.2020

Здравейте,

За Документ по г/ Изрично пълномощно за подаване на проектното предложение и за подписване на административния договор за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – попълнено по

образец (Приложение 4), с което се упълномощава титулярят на КЕП, с който ще се подаде проектното предложение.

Изисква ли се нотариална заверка?

Няма изискване за нотариална заверка на подписа.

84

15.10.2020

Моля за разяснение,

1.Законният представител на кандидата е български гражданин, роден в България и неосъждан. Това обстоятелство МТ служебно ли ще провери? В този случай отпада ли необходимостта кандидата да вади и прикачва в ИСУН 2020 такова свидетелство на етапа на кандидатстване?

Съгласно т. 24, б „й“ от Условията за кандидатстване кандидатът следва да представи свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата (независимо от това дали заедно и/или поотделно, и/или по друг начин), които са чуждестранни граждани, които са осъждани или които са родени в чужбина (издадено не по-рано от 6 месеца към датата на сключване на договора) – прикачено в ИСУН 2020.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

85

15.10.2020

Здравейте,

Интересува ни допустими ли са разходи за дигитални услуги и

надграждане на фирмения ни сайт, с цел устойчивост и разширяване използването на иновативни услуги за предлаганите от нас

туристически пакети за входящ туризъм на територията на България.

…………. ООД е специализирано основно в развитието на входящ туризъм, като предлагаме туристически пакети, включващи ползването на основни туристически услуги за входящ туризъм на територията на Република България.

Да посочените разходи са допустими по процедурата

86

15.10.2020

BG16RFOP002-2.092 – Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за

преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID- 19

Въпрос 1. В кои случаи реализираме печалба от безвъзмездни финансови средства:

 1. Отчели сме фактура за хотелско настаняване, за която сме получили финансови средства от друго финансиране

 2. Представили сме фактура, за която одита установява, че няма реално извършена услуга или цената или количеството са завишени и т.н.

 3. Предоставеното от нас хотелско настаняване е платено от клиента в срока до отчитането или изтичане на административния

  договор ( на по-ранната от двете) , хотелското настаняване е допустим разход и е отчетено от нас като такъв

 4. Всички приходи на дружеството от 01,02,2020 г до изтичането на административния договор, в т.ч. приходите от продажби

  превишават разходите. В случай, че дружеството приключи допустимия период с печалба, имаме ли реализиране на печалба от безвъзмездни финансови средства

 5. Дружеството приключва допустимия период със загуба Моля да дадете конкретни примери за реализиране на печалба от безвъзмездни финансови средства, в случай, че не сме описали

основното в същността й!

 1. Всеки разход, който е платен от програмата, но е платен и от друг източник на финансиране в това число клиент, турист, контрагент и т.н. се счита за печалба.

 2. Поставянето на безвъзмездна финансова помощ по процедурата е за осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма, което не е паричното разпределение на печалбата

 3. Виж отговора на т. 3 от Въпрос № 32

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

Въпрос 2: Допустим кандидат ли е дружество, което е изплатило дивиденти от разпределяне на неразпределена печалба от минали години след 01.02.2020 г.? Допустим кандидат може ли да изплаща

дивиденти от разпределяне на печалба от минали години по време на изпълнение на проекта или в срок до 3 месеца от неговото

приключване? Става въпрос за изплащане на дивиденти с други парични наличности, а не с тези от безвъзмездната помощ.

Въпрос 3: В условията за кандидатстване е записано „Разходите, направени в периода от 01.02.2020 г. до подаване на проектното

предложение следва да са под праговете на ЗУСЕСИФ за прилагане на процедура за избор с публична покана 6 ( няма описание за „6”) като не може да бъдат предявявани разходи в по-голям от този размер за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет.

Допустими ли са разходи в периода от 01,02,2020 г до подаване на проектното предложение на обща стойност 32 000.00 лева, в т.ч. външни услуги за хотелско настаняване на стойност 29 999.00 лева +

такса СОД на стойност 2001.00 лева. Това са различни услуги, свързани с доставката на туристически услуги. В случая имаме ли доставки или услуги с идентичен или сходен предмет, превишаващи 30 000.00 лева?.

Моля да дадете конкретни примери за доставки или услуги с идентичен или сходен предмет в сферата на туроператорската дейност!.

87

15.10.2020

Моля да публикувате коректен пакет документи, позволяващ всички приложения да бъдат отваряни от страна на потенциалните бенефициенти.

Настоящата рубрика въпроси и отговори има за цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

88

16.10.2020

Здравейте относно програмата BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на

предприятия…” имам следени въпроси относно допустимите разходи:

 • разходи за заплати – ние сме ООД, двама управители, единият е на заплата, плащат се всички осигуровки( самоосигуряващо се лице)- допустим разход ли е?

 • фирмата наема офис – помещение от физическо лице- договорът е

сключен от 01.07.20 за една година, окончателното плащане на наем е края на ноември признава ли се този разход? Част от наема или цялата

сума?

Вижте отговорите на въпроси №№ 2, 7 и 67

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 • разходи свързани със служебна кола- бензин, ремонти

 • разход свързан със сл. кола- автокаско, ГО

 • разход по годишната застраховката на ТО

 • разход свързан със закупуване на консумативи- хартия, мастило за принтер

 • разходи за сл. телефони

 • разход за реклама- банери, визитки

 • разход за счетоводното обслужване

 • офис оборудване- мебели

 • разходи свързани с туристически изложения- наето изложбено място, разходи за билети, хотел.

89

16.10.2020

Уважаеми експерти,

Имам следните въпроси:

 1. Как ще се разпределят средствата?

 2. Какво означава пропорционално разпределение?

 3. Съгласно чл. 26 (4) от ЗУСЕСИФ Проектите на документи по ал. 1, при процедура чрез подбор, се публикуват на интернет страницата на

  съответната програма и в ИСУН преди внасянето им за утвърждаване. Управляващият орган осигурява на заинтересованите лица възможност за писмени възражения и предложения в разумен срок, който не може да бъде по-кратък от една седмица. За неуредените въпроси, свързани с общественото обсъждане, се прилага глава пета, раздел ІІ от

  Административнопроцесуалния кодекс. Защо нямаше такова обсъждане и срока беше 1 или 2 дни?

 4. Защо процедурата е само една седмица за кандидатстване? Това е най-краткия срок за всички програмни периоди до момента от 2007 година и е повече публична покана? Разбираме, че бързате, но поне 10 дни да е. Вие оценката може да я започнете докато тече кандидатстването, както направи ОПИК.

 5. Какъв механизъм за помощ ще има за тези, които не са кандидатствали в посочените от вас срокове?

1. и 2. Съгласно т. 21 от Условията за кандидатстване оценката на проектните предложения по настоящата процедура ще се основава на принципа на финансиране, основано на нуждите – съответствие с основните предизвикателства пред

бизнеса/икономиката. За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на

критериите за оценка (съгласно Приложение 5) при

пропорционално разпределение на наличния бюджет по

процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятия за 2019 г.

3., 4. и 5. Настоящата рубрика въпроси и отговори има цел да дава разяснения относно неясноти в Условията за кандидатстване.

90

16.10.2020

Здравейте,

Вчера пуснахме документи по проект BG16RFOP002-2.092 , но току що прочетох публикуваните въпроси и разяснения. Аз мисля, че съм

За целите на кандидатстването, не е важен Хеш алгоритъма, който ще използвате.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

подписвала с SHA 256, както е указано във инструкцията за работа в ИСУН. Можете ли да ми кажете дали сега трябва да пусна нови документи? Не искам да ни отхвърлят заради това.

91

16.10.2020

Здравейте,

Във връзка с отворена процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на

предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, моля за отговор на следните въпроси:

 1. Фирмата е предплатила самолетни билети и авиокомпанията отказа да възстанови сумите за нереализираните пътувания. Приема ли се за допустим разход, тъй като в случая платената сума остава за сметка на фирмата.

 2. Фирмата е направила плащане към хотел в чужбина.

  Канселирано е пътуването заради пандемията Ковид-19, но хотелът си задържа 100% сумата поради анулационни условия.

  Приема ли се за допустим разход по процедурата тази невъзстановена сума към туроператора?

 3. Излатените комисиони към туристическите агенти от

туроператор следва ли да се третират като допустим разход?

За всички туроператори е от съществено значение да получим допълнителни разяснения кои плащания към хотели за настаняване са допустими разходи?

Вижте отговорите на въпроси №№ 2, 7 и 67

92

16.10.2020

Здравейте,

Във връзка с Условия за кандидатстване по Процедура на подбор на проекти

BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Моля, за разяснения по следните 2 въпроса:

Фирмата ни е участвала в 60/40 и е получила финансиране само за 3 месеца, за служител, назначен на непълно работно време.

Програмата 60/40 не финансираше лица Управители, ( който не е собственици ) назначени по Договор за управление, тъй като те не се явяват част от «персонал/служители».

 1. Да

 2. Когато официалните представляващи на предприятието са “Заедно и Поотделно” е приложимо следното:

А) По отношение на следните документи е достатъчно само едно лице с право да представляват кандидата да ги подпише, а именно:

 1. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия – попълнена по образец (Приложение 1);

 2. Декларация за минимални помощи – попълнена по образец (Приложение 3);

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

 1. Можем ли по тази програма за разход да представим заплати за назначен Управител по Договор за Управление (който не е собственик ), тъй като това е основен разход за фирмата.

 2. Запознахме се с публикуваните от вас Въпроси и отговори. В позиция № 5., на зададен въпрос «В нашият случай ние сме 2 лица с право представляваме предприятието Заедно и

Поотделно, но имаме само един електронен подпис издаден на името на едното лице. Как да подпишем и двамата

декларацията като фирмата има само един електронен подпис с името на едното лице ?» сте дали следния отговор «В случаите, когато кандидатът се представлява ЗАЕДНО и/или ПООТДЕЛНО от няколко физически лица, всеки от официалните представляващи на предприятието попълват и подписват по една

Декларация САМО Приложение №2 от името на всеки, като в този случай имате няколко начина »

Това сме разбрали от УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ т.24 в1/ и и /, както и от Критериите за оценка, където изрично е посочено «Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват заедно или поотделно

На същите въпроси -№8, №10 – Вашият отговор е различен, –

освен Приложение №2 изисквате и подписан от всички и 2-

Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за

кандидатстване и изпълнение);

Молим за уточнение и корекция в условията, тъй като само и единствено за Приложение №2 има написано «Декларацията се попълва и подписва от всички лица с право да представляват кандидата, независимо дали представляват заедно или поотделно.»

3-Декларация за съгласие данните на кандидата да бъдат предоставени от НАП на МТ по служебен път – Приложение 12.

4-Административен договор.

Б) По отношение на следните документи следва всеки един да ги попълни по един екземпляр от всеки, а именно:

1-Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец (Приложение 2);

2-Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение).

93

16.10.2020

Моля да разясните,

Да, прилага се.

Дата на получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от Министерството на туризма

на етап Кандидатстване прилага ли се в ИСУН 2020 към Заявление за кандидатстване

Декларация за нередности (Приложение 11 към Условията за кандидатстване и изпълнение) – попълнена по образец (Приложение 1) и прикачена в ИСУН 2020.,

или

Тази декларация ще се изиска при етап подписване на АДБФП?

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *