Кандидатстване и отчитане на процедура BG16RFOP002-2.089

!!!Очаква се процедурата да бъде отворена за кандидатстване към края на Октомври 2022!!!

Наименование на процедурата:

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Общ размер на средствата по процедурата:

30 600 000 лв.

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

предоставя се при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis)

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране:

Минимален размер 3 000 лева; Максимален размер 20 000 лева

Процент на финансиране:

100% до 20 000 лева

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 41 000 лева
Малко предприятие ≥ 82 000 лева
Средно предприятие ≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 8).

7) Кандидатите могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че основната им икономическа дейност не попада в недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, по-долу

Съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 на НСИ (Приложение 8).

Дейности, допустими за финансиране:

1) Допустимите предложения за изпълнение на инвестиции следва:

Да водят до постигане на целта на процедурата.

Да са в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Да се изпълняват само на територията на Република България.

2) Допустими дейности:

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12):

– Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;

– Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;

– Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Допълнителна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ е представена в Приложение 11.

Съгласно определението за „решение в областта на ИКТ“, възприето за целите на настоящата процедура и представено в Приложение 10.

Тук може да свалите всички документи за процедурата и условията за Безвъзмездна финансова помощ

Такса за кандидатстване и отчитане 5% от отпуснатата помощ, но не по-малко от 500 лева

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *