Цени за фирми нерегистрирани по ЗДДС

Печат


Брой документи

За фирми, занимаващи се с услуги

За фирми, занимаващи се с търговия или производство

Взимане и носене на документи от офис на клиента

До 50 документа месечно

90

130

20

Между 51 и 100 документа месечно

120

170

20

Между 101 и 150 документа месечно

150

220

20

Над 151 документа месечно

По договаряне

По договаряне

20

 

Месечно възнаграждение за обработка на осигуровки и заплати

До 5 човека - включено в цената за счетоводни услуги
над 5 човека - по 20 лева на човек над тази бройка

В абонамента се включва:
Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
Подготвяне и подаване на документи за Регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
Класиране и обработка на счетоводни документи;
Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата;
Осчетоводяване на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
Изготвяне и подаване на документи (Справка Декларация и Дневници по ДДС, Интрастат декларация, другидекларации ) за НАП;
Изготвяне на справки и предоставяне на информация както да нуждите на клиента така и за нуждите на данъчните институции;
Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
Изготвяне на платежни нареждания на хартиен носител, а при достъп по банкова сметка – електронно банкиране;
Изготвяне на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Попълване на осигурителни и трудови книжки;
Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
Изготвяне на документи във вразка с назначаването и прекратяването на лица на Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
Подаване на необходимата информация за сключените Трудови договори, Граждански договори и Договори за управление и контрол;
Изготвяне и подаване на справки, Декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ;
Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата;
Подготвяне на документи и представителство при провеждане на преверки, ревизии и одити;
Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
Изготвяне и подаване Годишната данъчна декларация на фирмата;
Изготвяне и одаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
Предприемане на необходимите дейстния за издаваме на удостоверение за актуално състояние и удостоверение за липса на данъчни задължения;
Взимане на документи от обекта на клиента при предварително уговорено удобно време за него.